Saga Bacardí
33007
ESCRITURA DE PAGO A DOT, POR VENTA DE PUJOL A CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


Sia notori com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Miquel Dot fabricant de indianas ciutadá de dita ciutat encaraque ausent y per ell present y estipulant lo notari avall escrit, pagant per Ramon Pujol y Prunes comerciant, ciutadá de la referida ciutat, y de aquellas dotse mil lliuras que son lo preu de la venda a carta de gracia per est a son favor feta de un tros de terra de tinguda tres mojadas poch mes o menos en lo qual se troba fet un Prat de pintats compost de tres andanas ab sa casa nova y oficinas corresponents, ab dos porcions de terreno l auna a la part de mitg dia y la altra al dotras de la casa nova, y un magatsem, junt ab las aiguas necesarias per dit Prat, tot situat en la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bisbat y territorio de Barcelona en lo lloch anomenat “LoTeulat den Llimona”, llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y dos de Setembre del any proxim passat y en virtut de la facultat en lo citat acte concedida y del pacte de la cessió avall escrita de la quantitat de mil y sinch centas lliuras moneda barcelonesa, que son per lluició y quitació de semblant quantitat en preu, y quaranta sinch lliuras en pensió a von compte de la lluició de aquell censal en lo temps de sa creació de proprietat setse mil lliuras y pensió quatrecentas y vuitanta lliuras, y al present per haberse lluit mil y sinchcentas lliuras en preu y quanranta sinch lliuras en pensió segons apar de la difinició per mi firmada ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia de vuy y poch antes de est sols de capital catorse mil y sinch centas lliuras y pensió quatrecentas trenta sinch lliuras que tots anys als vint y nou de Desembre lo mencionat Ramon Pujol y Prunes me deu fer y prestar en virtut de venda y original creació de dit censal per ell a mon favor feta ab acte rebut en poder de Joseph Uach notari publich de número de esta ciutat als vint y nou de Desembre del any del Naixement del Senyor mil setcents noranta y dos, segons lo compte vulgar mil setcents noranta hu. Lo modo de la paga de las sobreditas mil sinchcentas lliuras es que confesso rebrerlas del referit Miquel Dot en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y aixi en testimoni de ditas cosas (salvada la cessió avall escrita) no sols firmo la present apoca sino també fas difinició y absolució perpetuas de ditas part de censal tant en son preu com en sa pensions y prorata, y demes accessoris imposant a mi y a mos successors sobre ditas cosas silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes ab solemne estipulació, roborat en ma y poder del notari avall escrit, cancellant y anullant en quant a mon interes, y en respecte a dita part llaida tantsolament lo precalentat acte de censal, y totas las clausulas forsas y obligacions en aquell continuadas, de tal manera que en temps algun no pugan aprofitar, ni denyar a una ni altra de las parts en quant emperó al interes de dit Miquel Dot eo pera defensar la cessió avall escrita, y en respecte a la part de dit censal que falta a lluir vull queden en sa forsa y valor, y sens evicció alguna cedesch al referit Miquel Dot y als seus tots los drets y accions a mi competents per rahó del referit mon credit, en virtut dels quals drets y accions cedits pugan defensar las cosas compradas contra qualsevols personas, y altrament usar de dits drets y accions cedits en judici y fora de ell, com millor los convinga, constituintlos per est efecte procurador meus, com en cosa propria. Prometent estas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir per causa o rahó alguna. Quedant advertit per mi lo notari avall escrit, que de aquest acte se ha de pensdrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis días proxims altrament no ha de donar fe en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció sobre est assumpto promulgada tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als quinse días del mes de Juny del any del Naixement del Senyor mil setcents noranta y tres. Essent presents per testimonis Ramon Maresch y Isicro Camps los dos comerciants en la present ciutat habitants.
Christoval Gironella, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dit otorgant, y que ha firmat de sa ma.