Saga Bacardí
33037
ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DE SANT CLIMENT, POR VENTA ENTRE LOS NOGUERA Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo D. Joan de Fivaller y de Rubí en esta ciutat de Barcelona domiciliat, com a procurador per estas y altras cosas constituit per lo Excelentisim Señor D. Gayetano Maria, de Sant Climent, Olim de Pignatelli, Rubí y de Corbera, Marqués de Rubí, Baró de Llinás, Talavera y Pavia, Cavaller de la Ordre de Alcantara, Comendador de la Encomienda de Belvis y Navarra, Tinent General dels reals Exercits e Sa Magestat, mon cosí, com de esta procura consta ab acte rebut en poder de D. Miquel Thomas París notari publich y del Rey Nostre Señor, y del número de la Vila de Madrit als vint Febrer mil setcents vuitanta hu, de la que lo dit notari ab sas lletras y signe degudament legalisadas dona fe. En dit nom, en quant al interes de dit Excelentisim Señor mon principal firmo per rahó de Señoria la venda perpetua otorgada per Felipa Noguera y Mas viuda de Joseph Noguera corredor de orella de esta ciutat, y per Joseph Ramon Noguera y Mas oficial de la taula dels cambis o comuns deposits de la mateixa ciutat, mare y fill, en los noms de usufructuaria y proprietari de la heretat y bens que foren de dit Joseph Noguera, a favor de D. Christofol Gironella ciutadá honrat de barcelona, y comerciant matriculat de la mateixa, de tots aquells dos censos, lo un de penció sinquanta sinch lliuras, y lo altre de pensió doscenta seixanta lliuras; dels quals deduidas sas corresponcions quedan francas trescentas sis lliuras, nou sous, que tots anys Joan Baptista Nadal perxer a dita mare y fill Noguera feya, y prestava, so es lo de sinquanta sinch lliuras ab dos iguals pagas per meitat a sinch Setembre y sisnch Mars, y lo de doscentas seixanta lliuras taambé ab dos iguals pagas a vint y vuit Janer, y vint y vuit Juliol, tot per rahó de aquellas dos casas contiguas situadas la una en lo carrer de la Vidrieria, y la altra en lo cantonada del mateix carrer, y de la Plassa del Born de la present ciutaat, tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder de D. Francisco Mas notari publich Real collegiat de número de la present ciutat, y escribá de Camará de la real Audiencia de est Principat als set Maig mil setcents noranta dos. Y se ha de saber que dit excelentisim Señor mon cosí y principal de las alienacions que se fan de ditas cosas, a mes del lluisme a ell competent com a Señor mitjá, reb la mitat de la part de lluisme corresponent a las Pabordias del mes de Febrer y Agost de la Santa Iglesia de esta ciutat a excepció dels establiments, no obstant que en dita venda no se expressia. Salvos al referit Excelentisim Señor mon principal los censos, lluismes, y demes drets dominicals a ell deguts y no pagats, la present firma en res no obstant. Per la que es per lo lluisme al mateix Señor mon principal degut per rahó de la expresada venda. Confessa rebrer de dit D. Christofol Gironella ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors doscentas sinquanta sinch lliuras, set sous, y quatre diners moneda catalana, feta gracia del restant. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als.
Esta escriptura no tingué efecte per no haberla firmat la part.
Ubach. (Fecha 26 Marzo 1794)