Saga Bacardí
33050
FIRMA POR RAZON DE SEÑORIA SOBRE DOS CASAS POR VENTA ENTRE LOS NOGUÉS Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL
.

Sia a tots notori, com jo D. Joan de Fivaller y de Rubí en esta ciutat de Barcelona domiciliat, com a procurador per estas y altres cosas constituhit per lo Excelentisim Sr. D. Cayetano Maria de Sant Climent Olim de Pignatelli, Rubí y de Corbera, Marqués de Rubí, Baró de Melgar, Talavera y Pavia, Cavaller de la Orde de Alcantara, Comendador de la Encomienda de Beleró y Navarra, Thinent General dels Reals Exercits de S. Magestat, mon cosí, com de ma procura costa ab acte rebut en poder de D. Miquel Thomas Pares notari publich y del Rey nostre Señor, y del número de la Vila de Madrid als vint Febrer mil setcents vuitanta hu, de la que lo dit notari ab sas lletras y signe degudament legalisadas dona fé. En dit nom, en quant al interes de dit Excelentisim Sr. mon principal, firmo per rahó de Señoria la venda perpetua otorgada per Felipa Noguera y Mas, viuda de Joseph Noguera corredor de orella, de esta ciutat, y per Joseph Ramon Bogues y Mas oficial de la Taula dels Comuns, o Comuns Siposits de la mateixa ciutat, mare y fill en los noms de usufructuaria y proprietari de la heretat y bens que foren de dit Joseph Noguera, a favor de D. Cristofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y comerciant matriculat de la mateixa, de tots aquells dos censos, lo un de pensió sinquanta sinch lliuras, y lo altre de pensió doscentas seixanta lliuras, y dels quals deduidas sas corresponcións quedan francas trescentas sis lliuras, nou sous, que tots añs Joan bautista Nadal parxer a dit mare y fill Noguera feya, y prestaba, so es, lo de sinquanta sinch lliuras, ab dos pagas per mitad a sinch Setembre y sinch Mars, y lo de doscentas seixanta lliuras també ab dos iguals pagas a vint y vuit Janer y vint y vuit Juliol, tots per rahó de aquellas dos casas, contiguas situadas, la una en lo carrer de la Vidrieria, y la altra en la cantonada del mateix carrer, y de la Plasa del Born de la present ciutat, tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder de D. Francisco Mas notari publich real collegiat del numero de la present ciutat, y escribá de cámara de la Real Audiencia en la de est Principal, als set Maig mil setcents noranta dos. Y se ha de saber que dit Excelentisim Señor mon cosí y principal, de las alinacions que se fan de ditas cosas, a mes del lluisme a ell competent, com a Sr. mitjá, reb la mitad de la part de lluisme corresponent a las Pobardias del mes de Febrer y Agost de la Santa Iglesia de esta ciutat, a escepció de lo establiment, no obstant que en dita venda no se espressia. Salvos al referit Excelentisim Sr. mon principal los censos, lluismes, y demes drets dominicals a ell deguts y no pagats, la present firma en res no obstant. Per la qual, eo per lo lluisme al mateix Sr. mon principal, degut per rahó de la expresada venda. Confessso rebrer de dit D. Christofol Gironella ab diners compants realment y de fet en presencia del notari y testimopnis mencionadors, doscentas sinquanta sinch lliuras, un sou y quatre diners moneda cathalana, feta gracia del restant. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta quatre. Y dit Sr. otorgant, conegut del notari infrit, ho firmá. Essent presents per testimonis Mariano Clos clergue causidich, y FranciscoFeriony Rnt. Ciutadans de Barcelona.
D. Joan de Fivaller y Rubí, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.