Saga Bacardí
33160
INVENTARIO DE LOS BIENES DE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL. 2ª parte
.

11. La venda perpetua feta per Josepha Molera muller del Dr Joan Molera per Antón Portusach sirurgiá, per Theresa Portusach y Sor, conjuges, Joan Baptista Sor y Cayetana Sor doncella, a favor del difunt, del dret de revindicar de Joseph Espiell Espalter dos pessa de terra, una campa ab aygua per regar de tingada tres cuartas situadas en lo territori de esta ciutat prop lo Pont de la Llacuna en lo lloch nomenat “la Mitra Mola”, y la altre en lo terme de la Parroquia de Sn Martí de Perovensals, cerca lo pont dit La Granota, rebuda en poder del Dr. Carlos Carbonell notari als quatre Juliol de mil setcents setanta quatre, y lo acte de la revenda fet per lo mateix Espiell de ditas cosas, a favor del difunt en poder de dit Carbonell notari als vint y sinch Agost del mateix any, junt ab las inclusions de ditas escripturas.
12. Lo acte de venda perpetua feta per Antón Lletjos comerciant a favor del difunt de una pessa de terra de tingada quatre mojadas y una quarta y mitja situada en lo terme de Sarriá, cerca la casa dita den Guarro, consta en poder de Joaquim Tos notari als dinou Setembre mil setcents setanta dos, lo establiment fet per D. Joseph de Llansá y Feu, a favor també del difunt de una pessa de terra campa de tingada tres cuartas situada en dit terme de Sarriá, contigua a la carretera de esta ciutat que va a dita Parroquia, rebuda en poder de Felix Camplloch notari de número de Barcelona als sinch Setembre mil setcents setanta set, y lo acte de venda perpetua feta per Felix Prat a favor del difunt de una porció de terreno de tingada mil doscentas noranta quatre canas superficials situat en lo terme de dita Parroquia rebuda en poder de Francisco Ferrús notari als divuyt Novembre de mil setcents vuytanta sinch, junt ab los paper fahents per ditas cosas.
13. Lo acte de cesió feta per los Señors Joseph Gillem & Cia. a favor del difunt de diferents pessas de terra,de diferents tingadas, y situadas en varios puestos de la qual costa en poder de Joseph Mariano Avella notari de número de Barcelona, als vint y sis Mars de mil setcents setanta quatre, junt ab las inclusuion, y papers fahents per dita cesio.
14. Lo acte de venda perpetua feta per lo Ilustre Señor D. Manuel de Sisternes en nom de Sa Magestat a favor del difunt de una pessa de terra de viña plantada de tingada quatre mojadas, y nou quartavuyters, situada en la Parroquia de Sant Baldiri de Llobregat, y partida nomenada de Punolta rebuda en poder de dit Troch notari als vint y tres Abril de mil setcents seixanta hu, junt ab las papers fahents per ditas cosas.
15. Lo establiment fet per lo difunt a favor de Joseph Riber y Joan Baptista Riber pagesos de Lleyda de una casa heretat, y terme dita “La Quatre den Ferran”, o den Boltó situada en lo terme de Alcarras,r ebuda en poder de dit Matheu notari, als set Setembre de mil setcents setanta vuyt, junta b sos papers fahedors per dita escriptura.
16. La venda perpetua feta per lo mer ejecutor a favor del difunt del Castell, lloch, y terme de Vallferosa del corregiment de Servera, rebuda en poder de la secretaria de la Real Junta Municipal de Temporalitats de esta ciutat, ab intervenció de dit Troch notari, y secretari de ella, als disset Agost de mil setcents vuytanta quatre, junta ab los papers fahents per dita venda.
17. Lo acte de venda perpetua feta per los pare y fill Gispert a favor del difunt de dos partits de censos rebuda en poder de dit Matheu notari als vint y vuyt Novembre de mil setcents vuytanta tres, junt ab sas inclusions.
18. Lo acte de venda perpetua feta a favor del difunt per Francisco Barellat sastre, de una botiga ab son soterrani situada en las Boltas dels Encants, rebuda en poder de Ignasi Plana notari publich de número de Barcelona als tretse Maig de mil setcents vuytanta nou, junt ab sas inclusións.
19. Lo acte de venda perpetua feta per los pare y fill Magarra a favor del difunt de un cens de penció dotse lliuras deu sous, rebuda en poder de dit Matheu notari als dinou Maig de mil setcents vuytanta set.
20. Lo acte de establiment fet per lo difunt a favor de Joan Juliá de un tros de terra situada en la Barcelonesa, rebut en poder de dit Matheu notari, als vint y tres Febrer de mil setcents vuytanta sis.
21. Lo acte de venda perpetua feta a favor del difunt per los mare y fill Massanés de una pessa de terra campa, de tingada una mojada tres cuartas, y un setse, situada en lo terme de Sarriá, rebut en poder de dit Matheu ntoari, als dos Maig de mil setcents vuytanta quatre, junta b sas instruccions.
22. Lo establiment fet per lo difunt a favor de Joseph Casas, pagés de un tros de terra de tingada una mojada deu canas, y sinch palms, situada en lo territori de esta ciutat, y sobre la Travesear, rebut en poder de dit Matheu notari als vint y nou Novembre de mil setcents vuytanta nou, en poder del mateix Matheu notari, y en lo prop referit dia altre establiment fet per dit difunt a favor de Joseph Ordal pagés de un tros de terra de tingada dos mil trescentas setanta sis canas, un palm y mitg, altre establiment fet per lo mateix a Carlos Pagés del territori de Barcelona de un tros de terreno en dit puesto situat, de tingada dos mil trescentas setanta sis canas cuadradas rebuda en poder de dit Matheu notari als quatre de Desembre de dit any.
23. Altre establiment fet per dit Sr. de un tros de terreno situat en dot puesto a favor de Jacintho Cors pagés consta en poder de dit Matheu notari als onse Decembre mil setcents vuytanta nou.
24. Altre establiment fet per lo difunt a favor de Joseph Buscarons de un tros de terra situada en dit puesto, rebut en poder de dit Matheu notari, als quatre Desembre del prop dit any.
25. Altre establiment fet per lo difunt a Barthomeu Ventura, y Barthomeu Ventura, pare y fill pagesos de Sans a favor del difunt de un cens de penció sis lliuras tretse sous rebut en poder de dit Sayrols notari als dos Abril de mil setcents vuytanta nou.
Y respecte de ser ja tart dits S.S. suspengueren la continuació del present inventari, y se continuará en los dias que avall se expresaran. Lo que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre referits. Essent presents per testimonis los mateixos dalt referits.

En la ciutat de Barcelona als disset dias del mes de dits mes y any, los mateixos mare u fill Gironella en los indicats noms continuaren lo present inventari en lo modo y forma seguent:
1. Lo acte de venda perpetua feta per Joseph Gironella a Da. Theresa Gironella, de un cens de penció tres lliuras deu sous rebut en poder de dit Matheu notari als vint y set Setembre mil setcents vuytanta dos junt ab sas instruccions.
2. Una copia autentica de un capbres de la Baronia de Vallferosa, autorisada per Joan Tarrega notari de Solsona, com a tenint las escripturas de Onofre Tarrega també notari de Solsona.
3. Altre capbreu molt antich de la venda de dita Baronia actuat per Miquel Rentor notari de Solsona.
4. Diferents papers fahedors per la expresada Baronia.
5. La venda perpetua feta per D. Manuel Gil de Palacios a favor del difunt de tretse plomas de ayguas continuas, rebuda en poder de la escribania major de la intendencia de est Principal, als setse Juny mil setcents trenta sinch, y demes papers fahedors per ditas ayguas.
6. La venda feta per Narcis Plandolit & Cia. del comers establerta en esta ciutat, rebuda en poder de de Sebastiá Prats notari de Barcelona als deu Janer de mil setcents seixanta hu.
7. Lo establiment fet per dit Señor a favor de Joseph Fontseré, de una casa dita “La Granota” ab sas terras, rebut en poder de Joseph Ubach notari de Barcelona als vint Desembre de mil setcents noranta dos.
8. Lo acte de fundació de un Benefici feta per lo difunt en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech, rebut en poder de de Felix Campllonch notari de Barcelona als trenta Maig de mil setcents setanta tres.
9. La concordia firmada entre lo difunt, y la Rnt.Comunitat de dita Parroquial Iglesia de Sant Cugat, rebuda en poder de dit Campllonch notari, als vuyt Mars de mil setcents setanta quatre.
10. Lo acte de funcació feude tres oficis, feta per lo difunt en lo Convent de Pares Trinitaris Calsats de esta ciutat, rebut en poder de dit Matheu notari als tres Agost de mil setcents noranta hu.
11. Varios papers y apocas ferhents per lo patrimoni del difunt.
12. Lo titol de ciutadá del difunt y sa familia.

De tots los quals papers se ha entregat dit D. Joseph.
Un llibre en foleo son titol Mazodo.
Altre llibre en foleo son titol Lo Flo Santorum de Profetas.

EN UN QUARTO INMEDIATO A LA DITA ALCOBA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Sinch cuadros molt antichs, y bells.
2. Dos llits de peu de gall petits ab sos pots, banchs ab dos matalasos també petits plens de llana, una colxa de indiana molt vella, y un cuxinet ple de llana ab sa cuxinera de bri de canam.
3. Un quadret petit ab sa creu de fusta y un christo de metall.
4. Un mitg barrató ab cercols de ferro.
5. Un tamburet ab sitial de cuiro.

EN UN ARMARI FIXAT A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Set platets de pipa y trenta plats dels mateixos.
Vuyt vasos de christall.
Algunas xicras, y escudillas de pisa regular.
Un armari de fusta ordinaria dins lo qual no se ha trobat cosa alguna.
Una calaxera ab sos panys, claus y llautons, dins la qual se troba part de la roba de dita Da. Theresa.

EN UN QUARTO IMMEDIAT A LA CUINA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Un llit petit de peus de gall, dos matalasos petits, una falsada verda, tot vell.
Una cadira ab sitial de boga, vella.

EN LA CUINA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Dos conas de aram una gran y altre petita, usada.
Una graxinera del mateix.
Una casa del mateix.
Un escalfador del mateix.
Tres casarolas del mateix.
Un casso del mateix.
Una marmita del mateix.
Una tortera del mateix.
Un tap del mateix.
Dos cantirs del mateix.
Dos payellas petitas del mateix.
Un casso petit, y dolent del mateix.
Una pala, y uns molls de ferro.
Uns tres peus del mateix.
Una olla del mateix.
Una ganibeta, y una mitra lluna del mateix.
Un morter ab s ama, tot de coura.
Una llomanera de llautó.
Una conqueta, y un tap del mateix.
Una conca mes gran del mateix.
Dos candeleros, y una llomanera del mateix.
Tres colleras y una forquilla del mateix.
Una caldera petita de aram.
Una plata de estany.
Un fnal de vidre.
Un tallador.
Dos galledas ab cercols de ferro, corriola y llibent.
Un llum.
Una escombra de palma ab son manech de fusta
Una petita sort de terrisa roja com son plats, ollas, y casolas.
Una petita sort de pisa blanca com son plats, xicras, y escudillas.
Una taula de fusta ab dos calaxos.

EN LO MENJADOR SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Sicnh mapas ab sas mitras cañas.
2. Una cortina de drap blanch ab sa barreta de ferro.
3. Una gerra de aram per rentarse las mans.
4. Dos toballolas ab mostra de pino.
5. Una tableta petita ab son caláix.
6. Dos cadiras grans vellas.
7. Dos tamboratillos vells.
8. Unas debanedoras de caña.
9. Un tros de Dra. Groser.
10. Una Roberta de Dra. Pintat.
11. Un tros de indiana fondo blanch.

EN DOS ARMARIS FICSATS A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Set platas de pipa, alguns vasos, y empollas de vidre, y altres niñerias, del mateix.

EN LA PESSA QUE DONA AL CARRER AMPLE SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Quatre conrocopias ab sos cordons, y borlas de estam groch.
2. Un mirall gran romput ab sa guarnició, y remate de fusta ab colradura, cordons y borlas de estam, groch.
3. Dos cuadros sobre portals, lo un de Nostra Señora dels Angels, y lo altre del devallament de la creu, y los dos ab guarnició de fusta ab colradura.
4. Uns arrimaderos de tela pintada ab sas mitras arañas,d e fusta ab colgadura.
5. Una taula cantonera de fusta ab colradura.
6. Set cadiras de diferents qualitats, ab sitial de boga.

EN LO QUARTO IMMEDIAT A LA DESPESA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Dos cornocopias ab sa guarnició de fusta ab colradura ab cordons, y borlas de estam groch.
2. Un mirall gran ab sa guarnició de fusta ab colradura ab sos cordons, y borlas de estam groch.
3. Uns arrimaderos de tela ab sas mitras cañas de fusta ab colradura.
4. Un mirall petit ab sa guarnició de fusta.
5. Un quadro per sobre portal que representa la nativitat de Sn. Joseph ab sa guarnició de fusta ab colradura.
6. Una pesa de fusta ab colgadura ab sas patxias.
7. Una tableta petita cuberta de enserat.
8. Quatre cadiras de fusta de noguera ab son coixi Roberta de moqueta.
9. Sinch cadiras ab sitial de boga.
10. Vuyt tamboratillos de fusta de noguera molt vells.
11. Una cortina de tela per lo balcó.
12. Un parecer de berga.
13. Dos matalaxos petits ab un llansol de bri de canam, y un cobrellit petit de indiana barrada, y un coixí ab sa coixinera de bri de canam.
14. Unas cortinas de indiana fondo encarnat ab sas cordas y borlas de estam groch, y encarnat.
15. Un llit de peu de gall ab sas pots, banchs y capselera tot pintat , tres transportins plens de palla, tres matalasos plens de llana, dos coixins ab sas coixineras de bri de canes, dos llansols del mateix ab sa colxa de indiana tarrada.
16. Dos quadrets de papera b vidre, y guarnits de folra ab colgadura.
17. Un escriptori ab sos panys, claus y llautons dins lo quial se ha trobat lo seguent:
Primo: Una casaca, jupa, y calsas de ballet negre.
Una casaca, jupa y calsas de bellut encarnat.
Una toballola ab mostra de piño.
Una casaca, y jupa de seda color blanquinos.
Una casaca negra de dol de monja.
Altre casaca de paño negre.
Una jupa de llama de or, y altre de llama de plata.
Una jupa de seda color de brisa.
Tota la qual roba era del porte del difunt.

Y respecte de ser ja tart dits S.S. suspengueren la continuación del present inventari, y se continuara en los dias que avall se expresaran, lo que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis los mateixos dalt referits.