Saga Bacardí
33161
INVENTARIO DE LOS BIENES DE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL, 3ª parte
.

En la ciutat de Barcelona als dinou dias de dit mes, y any los indicats mare y fill Gironella en los infrits noms continuaren lo prop inventari en lo modo, y forma seguent:
1. Primo: Un vale firmat per Silvestre Llagostera a vafor del difunt de la quantitat de setenta sinch lliuras per los quals se troban empeñats quatre candeleros de plata que son dels que dalt se han notat.
2. Altre vale firmat a favor del difunt per Felip Grau menor de la quantitat de trescentas vuyt lliuras un sou y sis Diners, que son per un trentadosé que interesaba lo dit en la barca nomenada Sn. Christo del Calvari.
3. Altre vale firmat a favor del difunt per Joseph Casa sobre Bruch y Molist del Pico nomenat Sn. Jaume a proporción de 24p%.
4. Altre vale firmat per lo difunt per lo mateix Joseph Casa, sobre lo mateix Pico a premi del 24p%.
5. Altre vale de la quantitat de cent pesos, cent vint y vuyt quartos, cada un firmat a favor de Joan Roig y Posas, y un recibo de dita quantitat, part de premi firmat al peu de dit vale a favor del difunt per dit Roig y Posas.
6. Altre vale de doscentas quaranta dos lliuras, deu sous firmat a favor del difunt per Jaume Pasqual per un trentadosé que interesaba lo difunt en la barca nomenada Santa Eulalia.
7. Altre vale firmat a favor del difunt per Miquel Arnau de la quantitat de setcentas sinquanta nou lliuras dinou sous y sis, per un setsé que lo difunt interesaba en la barca nomenada lo Sant Angel de la Guarda.
Dels quals vales se ha encarregat dit D. Joseph Gironella.

EN ÑA HABITACIÓ DE D. JOSEPH Y EN LA PART IMMEDIATA AL MENJADOR SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Tres cadiras de color de cahoba, ab situal de boga
2. Una taula de fusta de noguera redona.
3. Quatre pahisos ab sa guarnició de fusta ab colradura molt usats.

EN LO ARMARI FICSAT A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Una escudilla y tres ampollas de christall.
Dotse veyras del mateix.
Algunas empollas de vidra.
Una plata de pisa.
Un a gerra y una conca de aram per rentar las mans.
Una toballola ab mostra de piño.
Dos mamparas.

EN LA PESA DEL CAP DE LA ESCALA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Sinch cadiras ab son coixi y respatller de moqueta.
Tres cadiras una gran, y dos petitas ab sitial de boga.
Un fanal de vidre ab sa aguia de chistall.
Un cuadro gran ab la efigies de Sn. Antoni de Padua ab sa guarnició.
Una cortina ab sa sanefa de tela.
Un armari de fusta de noguera, ab son pany y Olaus, dins lo qual se ha trobat lo seguent:
1. Primo: Una escupidora de plata.
2. Una sotacopa del mateix, y una safata gran del Mateix.
3. Unplatet petit ab sa escudelleta, y tap del mateix.
4. Una palmatoria del mateix.
5. Onse marcelinas del mateix.
6. Vuyt Roberts del mateix.
7. Un tapete de tamboretillo de mitg domás vert, y un tros de drap del mateix.
8. Trenta dos tapetas per cadiras, y tamboretillos de filosillo groch, y vermell.
9. Tota la guarnició entera de domás vert per un llit.
10. Tretse cubertas del mateix per tamboretillos.
11. Una colxa cuberta de domás blanch ab flos.
12. Dos cobrellits de indiana.
13. Deu llansols de tela, deu de lli, y deu toballolas ab mostra de piño.
14. Vint y Quatre toballons ab mostra de paño.
15. Sis estoballas del mateix.
16. Vint y Quatre toballons fins.
17. Sis toballolas, y tres estoballas finas.

EN UN ARMARI FICSAT A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Un cantir per posar oli.
2. Algunas empollas, y garrafas de vidre.

EN LA PESA IMMEDIATA A LA SOBREDITA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Quatre cadiras ab sitial de boga vellas.
Una tableta de fusta ordinaria, vella.
Dos cuadros grans, lo un ab la efigies de Nostra Señora e la Concepció, y lo altre de Sn. Geroni, y los dos ab la guarnició de fusta ab colradura.

EN LO QUARTO QUE DONA AL CARRER AMPLE SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Quatre cornocopias ab sa guarnició de fusta ab colradura, cordons, y borlas de estam bert.
2. Dos miralls ab sas guarnicións de fusta, ab colgadura, cordons y borlas de estam vert.
3. Tres sanefas de fusta ab colradura.
4. Uns arrimaderos pintats sobre tela ab sas mitras cañas de fusta ab colrdura.
5. Dos taulas cantoneras de fusta ab colradura.
6. Unas cortinas de framolas per la alcoba de dit quarto.
7. Un llit a la imperiala ab so spots y banchs ab dos coxins ab sas cocineras de tela.

EN ALTRE PESSA QUE DONA AL CARRER AMPLE SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Tretse cadiras de fusta de noguera ab sos cuxins, sitial, y respatlles coberts de moqueta.
Dos sanefas de fusta.
Uns arrimaderos de paper pintat.

EN UN ARMARI FICSAT A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: La escriptura de societat que corra baix la rahó de Christofol Gironella y Fills, firmada entre dit D. Joseph en nom propi y com administrador dels bens del difunt, Ramon Maresch, y D. Jervasi Gironella en la que interesaba lo difunt en quinse mil lliuras.
2. Altre escriptura de societat que corre baix la rahó de Galup, Sarriera & Cia. formada per Rosalia Galup, Anton Sarriera, Joseph Rodriguez, y lo difunt en la que interesaba est, en la quantitatde nou mil noucentas vint lliuras diset sous y dos diners.
3. Alguns papers fahedors per la societat que corria baix la rahó de Mariano Pujol, Christofol Via & Cia. en la que interesaba lo difunt per la quantitat de dotse mil lliuras, y se creu que seguida la liquidación de ella, sols quedaran unas onse mil sinchcentas lliuras liquidas.
4. Un plech de vales firmats a favor del difunt per varios subjectes que junts importan deu mil doscentas vint y set lliuras, dotse sous, y dos que se crecen enteramente perduts.
5. Un cambi maritim firmat a favor del difunt per Joan Pasqual y Grau de la quantitat de doscentas lliuras, segons la nota continuada al peu de ell.
6. Un vale firmat a favor del difunt per Anton Sarriera de la quantitat de sis mil lliuras de las que se tenen rebudas mil lliuras segons la nota continuada al peu de ell.
7. La declaración firmada per Joan Gispert, per la qual consta que lo difunt interesaba en la quinta part de una factura de pintats comprats als Señors Ramon Pujol & Cia. per vint y dos mil dos centas trenta sis lliuras, dotse sous, y dos Diners, remesos a Beracruz, als Señors Gispert Germants.

EN LO MENJADORS SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Dos taulas usadas, la una ab calaix.
2. Vuyt quadrets petits ab vidre ab sa guarnició de fusta negre.

EN LA PESA QUE DONA AL QUARTO PRINCIPAL SE HA TROBAT LOS EGUENT:
1. Primo: Sinch tamboretillos y sis cadiras ab sitial de clin, y cubertas de flamuas.
2. Un mirall gran ab sa guarnició, y remate de fusta ab colradura.
3. Una taula cantonera.
4. Dos espaparatas grans doradas, dins la una Sant Joan, y en la altre lo Niño Jesus de bulto.

EN LO QUARTO PRINCIPAL QUE DOMA A LA PART DE S. SEBASTIÁ SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Divuyt cadiras pintadas de vermell ab son corit cobert de moqueta.
2. Altre cadira de brasos del mateix.
3. Dos taulas cantoneras.
4. Dos sanefas de fusta ab colradura.
5. Dos cortinas per los balcos de mitg domás groch.
6. Una imatge de Nostra Señora de la Mercé.
7. Un llit ab sas ports, y banch, y papsalera dorat, tres transportins plens de palla, tres matalasos, dos coxins ab sas cuxineras de tela, dos llansols, cortinas per la alcoba de mitg domás groch, y guarnició per lo llit del mateix.

EN EL REQUARTO SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Un tocador ab son mirall dins lo qual se ha trobat lo seguent:
Las joyas de Da. Francesca Gironella muller de dit D. Joseph.
Varias niñerias de esta.
Unas cortinas de flamotas per lo balcó de dit quarto.
Un cuadro gran ab la efinges de Santa Madalena ab la guarnició de fusta ab colradura.
Unas arrimaderos pintats sobre tela ab sa mitja caña de fusta ab colgadura.
Unas cortinas de domás verdós per la alcoba de dit quarto.
Una calaxera de fusta de noguera ab sos panys, claus y llautons dins la qual se ha trobat la roba del porte de las fillas de dit D. Joseph.

EN UN QUARTET IMMEDIAT A LA ALCOBA DE DIT QUARTO PRINCIPAL SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Dos matalasos plens de llana.
Dos cadiras ab sitial de boga, vellas.

EN UN REQUARTET SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Una calaxera de fusta de noguera ab sos panys, Olaus, y llautons dins la qual se ha trobat part de la roba del porte de dita Da. Francisca.
2. Alguns draps de cuyna.

EN LAS PESAS DEL ESCRIPTORI SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Dos taulas vellas.
2. Una caixa també vella.

EN LA CUYNA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Dos barralons ab cercols de ferro.
Unas cadiras ab sitial de boga usadas.
Una cadira ab sitial y respatller de baqueta vella.
Una taula de fusta mediana, usada.
Dos llamadoras de llautó
Dos escalfadoras de aram.
Una pala ab cercols y altre gradillas de ferro.
Una olla del mateix.
Dos galledas ab cercols de ferro.
Un tostan, una mitjalluna, y una ferral. Tot de ferro.
Una gerra de terra.
Una sort de terrisa nova, con sos plats y llas.
Un anstri de llauna.

EN LOQUARTO FOSCH SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Dos flasadas grans vellas.
2. Dos colxas de indiana.
3. Una media--.
4. Tres cadiras ab sitial de boga, usadas.
5. Un braser ab sa que--- de llautó y ab sa caxa de fusta.
6. Una calaxera de fusta ordinaria ab sos panys, Olaus, y llautons dins la qual se a trobat draps de cuina.
7. Unas devanadoras ab son peu de fusta, y berga de ferro.
8. Alguns trastos y fustas polentas.

EN UNA PESSA QUE DONA A LA PART DE SANT SEBASTIÁ SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo:Sis cornocopias ab sa guarnició de fusta ab colradura, cordons y borlas de estam encarnat.
2. Deu tamboretillos de fusta de noguera ab son sitial cobert de flamulas.
3. Una cadira de noguera ab sitial, y respatller del mateix.
4. Nou cadiras ab sitial, y respatller de baqueta.
5. Uns arrimaderos pintats sobre tela ab sas mitras cañas de fusta ab colradura.

EN LO QUARTO EN QUE DORM UNA CRIADA DELA CASA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Quatre cadiras ab sitial de boga vellas.
Una tableta petita de fusta ordinaria.
Un llit de peu de galla b sas pots, y banch, y un matalas petit de llana.

EN UN QUARTO QUE DONA A LA PART DE SANT SEBASTIÁ SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Quatre cornocopias ab sa guarnició de fusta, ab colradura, ab sos cordons y borlas de estam encarnat.
2. Nou cadiras ab sitial de boga vellas.
3. Un cuadro de la Beronica, ab sa guarnició de fusta ab colradura.
4. Tres matalasos plens de llana, y dos cobrellits de indiana encarnada.
5. Unas cortinas de mitg domás vent per la alcoba.
6. Una tableta usada.
7. Altre tableta ab son calaix, y arquilla vella.

EN LO ESCRIPTORI IMMEDIAT AL MAGATSEM SE HA TROBAT LO SEGUENT:
1. Primo: Una taula coberta de encerat ab dos calaixis.
2. Un escriptoriet cobert de bayeta.
3. Un escriptoriet ab son armari ab varias cartas y papers fahents per la dita societat de Chistofol Gironella y Fills..
4. Un caixa de ferro.
5. Las lletras, y papers del negoci que tenia lo difunt.
6. Tres cadiras ab sitial de boga.
7. Dos tamborets coberts de de cuiro.

EN LA ESTABLA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Un caball clos.
Un birloche ab tots sos guarniments.

SE CONTINUA LOS MOBLES QUE LO DIFUNT TENIA EN LA TORRE DEL PRAT:
1. Primo: Dos botas de sis carregas, una de sis, dos de tres, y quatre de dos, totas ab cercols de ferro.
2. Quatre bacas.
3. Un cofre.
4. Dos llamols.

Y respecte de ser ja tart se suspengué la continuación del present inventari, y se continuará en lo dia que avall se expressará. Lo que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any próximamente dits. Essent presents per testimonis los mateixos dalt nomenats.