Saga Bacardí
33323
ESCRITURA DE ACEPTACION DE PARTE DEL PAGO DE LA VENTA DE LA MERCANTIL C. GIONELLA E HIJOS DE MARESCH, HACIA JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori com jo. Ramon Maresch comerciant ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona y del comers de dita ciutat, absent, y per ell lo notari avall escrit present y estipulant de la quantitat de quinse mil cent disset lliuras tretse sous y onse diners mopneda catalana y metalica que son a cumpliment de divuyt mil vuytcentas trenta sis lliuras tres sous y dos diners de dita moneda, y estas per lo preu de la venda a ell feta ab escriptura privada de data de disset Octubre ultim, firmada per ell y per mi de las divuyt mil doscentas trenta sis lliuras tretse sous y deu diners que quedaban a mon favor en la societat de dit Gironella baix lo nom de Christofol Gironella y Fills, del capital que tenia en ella; dels lucros de toto lo any mil vuyt cents y hu, que per rahó del capital que tenía en ella me competian en la mateixa societat de tot quant se habia cobrat en dit any, y se cobrará en lo successiu, dels credits futurs de la expresada societat que en lo discurs de ella, y prorroga de la mateixa se hagen donat per perduts. Y ultimament de tot lo que a mi espectaba, y podia pertañer de present y de futur en la referida societat, com las restants tres mil set centas divuyt lliuras nou sous y onse diners en quant a dos mil lliuras las tinga rebudas de dit Sr. Gironella de que firmí recibo al peu de dita venda, y las restants mil setcentas divuyt lliuras nou sous y onse diners lo expressat Gironella se las retinga per igual quantitat que pretent que jo quedi debitori a la caxa de dita societat, fins a tant que estigia decidida per lo tribunal e la Llotja la pretenció que tinch entanlada contra dit Sr. Lo modo de la paga de dits quinse mil cent disset lliuras, tres sous y onse diners es que las rebo del mateix Gironella per medi de diposit per ell a mon favor fet en la Depositaria General de totas Rendas Reals de est Principal que está a carrech de D. Bruno Vidal y Torres, Depositari General de ditas rendas, als quatre dels corrents mes y any, qual ab lo present lloho, y aprobo, y aixis en testimoni de ditas cosas otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vuyt dias del mes de Janer del any mil vuyt cents y dos. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) hofirmá. Essent presents per testimonis Antón Ubach y Joseph Ubach y Marquet, escribents en esta ciutat residents.
Ramon Maresch, En poder de Joseph Ubach.