Saga Bacardí
33362
ESCRITURA DE CUENTAS DE LOS BIENES DE JOSÉ GIRONELLA Y RIUS A SU HEREDERO.


Sia notori, com jo Martí Bas mestre sastre, ciutadá de Barcelona, en qualitat de hereu dels bens de Joseph Gironella difunt tirador de or de dita ciutat elegit, y nomenat per lo Rnt. Joseph Guitart Pbre. Y Pere Amigó perxer, vehins de esta ciutat, com a marmessors del referit Gironella, junt ab Feliph Rosés pagés de la Parroquia de Badalona, y Christofol Ferrer sastre de esta ciutat, com de ma nominació consta ab acte rebut en poder del infrit notari als deu dels corents mes y any, qual nombrament fou aprobat per lo Molt Ilustre Señor D. Joseph Cayetano Garcini de Salomó, Alcalde Major y Thinent de Corregidors de la mateixa ciutat, als catorse de dits mes, y any. En dit nom, de grat, y certa ciencia confesso y en veritat regonesch a dits Rnt. Joseph Guitart a Pere Amigó presents y a Feliph Rosés y Christofol Ferrer encaraque ausents present emperño y estipulant lo notari y escrivá avall escrit. Que han vingut a verdader y cabal compte y tras examinació, y comprobació del regim y administració de lo cobrat y pagat per dits marmessors desdel dia de la aprobació y difinició de comptes reta per dit Ilustre Señor Alcalde Major ab provisió del dia vint y dos Setembre mil vuitcents y hu, fins lo dia present, dels bens de dits Joseph Gironella y examinats y comprobats los comptes ab tot cuidado, consta en la ultima agnició feta entre dits marmessors, que lo cobrat es mil doscentas trenta dos lliuras set diners, y lo pagat setsentas trenta vuit lliuras dinou sous y tres, quedant per cconseguent a meu favor la quantitat de quatrecentas noranta tres lliuras vint y quatre diners, com de ditas cosas consta clarament en los comptes de debit, y credit formats per dits marmessors que son del tenor seguent.=
Comptas del cobrat, y pagat per Pere Amigó marmessor y procurador dels demes marmessors de la testamentaria del difunt Joseph Gironella y Rius desde tres Maig de mil vuitcents hu, en quali dia se passaren comptes, fins vuy dia vint y vuit de Febrer de mil vuitcents y tres.

COBROS DE LLOGUERS:
Primo: Dos anys, y un mes de lloguer del magatsem del carreró, a quaranta lliuras per any, finirá a trenta Juny mil vuitcents y tres......................................................................83Ll.
Item: Dos anys lloguer del magatsem de la cantonada que finirá a vint y tres Juny de mil vuitcents y tres a rahó quaranta lliuras per any........................................................80Ll.
Item: Dos any de lloguer de la botiga, a rahó de quaranta vuit lliuras per any, que finiren en quinse Desembre de mil vuitcents y dos.....................................................................96Ll.
Item: Un any y mitg de lloguer del primer pis, a cent lliuras per any que finirá a trenta Abril de mil vuitcents y tres....................................................................................................150Ll.
Item: Un any sinch mesos disset dias de lloguer del segon pis de D. Cristofol Thomas, a rahó de vuitanta lliuras per any y mitg any lloguer a rahó de noranta sinch lliuras per any que finirá a vint y dos Juny mil vuitcents y tres........................................................................164Ll 16S 8D.
Item: Un any y mitg de lloguer del tercer pis, o obtador a quaranta lliuras per any, que finirá en trenta hu Mars de mil vuitcents y tres......................................................................60Ll.

COBROS DE CENSOS:
Primo: De Jaccelí dos anys a vint y una lliuras deu sous per any, pagat mil vuitcents y dos.................................................................................................................................43Ll.
Item: De Tulla, dos anys a rahó de seixanta lliuras per any, pagat mil vuitcents dos...............................................................................................................................120Ll.
Item: De Rossell, dos anys a nou lliuras, per any pagat mil vuitcents y dos...............18Ll.
Item: De Llansó dos anys, a disset lliuras deu sous per any, pagat mil vuitcents y tres.................................................................................................................................35Ll.
Item: De Reig tres anys, a vint y nou lliuras dos sous y sis per any, pagat mil vuitcents y dos.................................................................................................................................87Ll 7S 6D.
Item: De Roquer dos anys, y mitg a quaranta dos lliuras deu sous pagat Maig de mil vuitcents y dos.............................................................................................................................106Ll 5S.
Item: De Sans dos anys, a catorse lliuras per any, pagat mil vuitcents y dos..............28Ll.
Item: De Vidal, dos anys a sis lliuras quatre sous per any, pagat mil vuitcents y dos.12Ll 8S.
Item: De Carreras, dos anys y divuit sous y tres a compte de mil vuitcents y hu........42Ll 2S 6D.

COBROS DE CENSALS:
Primo: De Ferran ferrer tres pensions, a nou lliuras per any, te pagat fins a vint y set Octubre de mil vuitcents y dos.....................................................................................................27Ll

Suman tots los cobros.................................................1153Ll 6S 4D.

Dels antecedents comptes.............................................78Ll 14S 3D.

Suma total.................................................................1232Ll 7D.
Gastos de dita testamentaria desde tres de Maig mil vuitcents y hu fins vuy dia vint y vuit Febrer de mil vuitcents y tres.

PAGOS DE CENSOS:
Primo: Al obtentor del benefici de Sant Miquel Arcangel de Santa Maria del Mar la pensió de mil vuicents..............................................................................................................3Ll 12S.
Item: AL Rector de Sant Cugat del Rech la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos...........................................................................................................................1Ll 16S.
Item: A Mascaró, la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos..............40Ll.
Item: A la Reverent Comunitat de Santa Maria del Mar la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos........................................................................................................20Ll.
Item: A Casa Sans, la pensió de mil vuitcents y hu................................................9Ll 18S.
Item: A Casa Puiggener, la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos....20Ll.
Item: A la Comanda de Sant Joan la pensió de mil vuitcents y mil vuitcents y hu............................................................................................................................2Ll 14S.
Item: A Casa Paguera la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos.......5Ll 14S.
Item: A Sant Geroni de Hebron, la pensió de mil vuitcents y hu y mil vuitcents y dos..........................................................................................................................12Ll 14S.
Item: Al Convent de Santa Chatarina per pensions de mil vuitcents y hu............25Ll 15S.
Item: A Vilana, o Laporta la pensió d emil vuitcents y dos...................................32Ll 6S.
Item: Als vergoñans de Santa Maria del Mar la pensió de mil vuitcents y hu........6Ll 12S.
Item: A Sant Just la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos..................9Ll.
Item: A la Pabordia de Janer del Capitol la pensió de mil vuitcents, mil vuitcents y hu y mil vuitcents y dos...........................................................................................................4Ll 14S.
Item: A la Pia Almoyna del Capitol la pensió de mil vuitcents, mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos...........................................................................................................1Ll.
Item: Al obtentor del Benefici de Sant Gregori de la Cathedral se han pagat dinou pensions y dels presents mil vuitcents, mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos......................16Ll 14S.

PAGO DE CENSALS Y CATASTRO:
Primo: Al Collegi de Sant Sever, la pensió de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos.........................................................................................................................132Ll.
Item: A Ferrer llibreter la pensió de mil vuitcents y hu y mil vuitcents y dos.......30Ll.
Item: A Bohigas de Manresa la pensió d emil vuitcents y hu.................................15Ll.
Item: A la causa pia de Viladaga la pensió de mil setcents noranta nou, mil vuitcents y mil vuitcents y hu.............................................................................................................4Ll 10S.
Item: Dos añadas de catastro, que son mil vuitcenta y hu y mil vuitcents y dos...54Ll 17S 9D.

OBRAS NECESSARIAS:
Primo: Al fuster consta de recibo a vint Juny de mil vuitcents y hu........................7Ll 17S 6D.
Item: Al mestre de casas consta de recibo als trenta de Juny de mil vuitcents y hu..13Ll.
Item: Al fuster, consta de recibo als trenta Juny mil vuitcents y hu..........................5Ll 6S 10D.
Item: Al mestre de casas consta de recibo.................................................................3Ll 7S 7D.
Item: Al mestre de casas, consta de recibo als vint Novembre de mil vuitcents y hu.................................................................................................................................2Ll 2S 7D.
Item: Al mestre de casas, consta de recibo als sis Janer mil vuitcents y tres.............2Ll 13S 8D.
Item: Al fuster, consta de recibo als quinse Janer de mil vuitcents y tres..................2Ll 1S 3D.

ALTRES GASTOS:
Primo: Una equivocació de dos pebissas de P. Cosme de Barcelona, que deian los comptes anteriors, setse lliuras disset sous y sis, y habian de dir vint lliuras dotse sous y sis..3Ll 15S.
Item: Per gastos del Mar Ignes Carreras, y Agustí Prats y ferlos tocar la confessió en trenta Maig mil vuitcents y hu.................................................................................................1Ll 6S.
Item: Per trastrer lo testament de Joseph Gironella, y Rius..........................................18S.
Item: Per traurer del expedient de difinició de comptes, per copia concordada lo testament y codicil............................................................................................................................3Ll 6S.
Item: AL advocat, per lo plet de la curia ecclesiastica...............................................14Ll 15S.
Item: Per paper sellat, fer copiar los pediments, y diligencias.....................................7Ll 16S.
Item: AL notari, segon compta, y recibo......................................................................21Ll 9S 9D.
Item: A Pere Amigó per dos anys fins Sant Joan de Juny de mil vuitcents, mil vuitcents y hu y mil vuitcents y dos........................................................................................................100Ll.
Item: Per salari de marmessors y procurador.............................................................173Ll

SUMAN LOS PAGOS.....................................................738Ll 17S.

Los cobros del arrendament........................................1232Ll.
Lo gastat es....................................................................738Ll 12S.

RESTA..........................................................................1933Ll.
Item: A Pere Amigó, per dos anys Sant Joan de Juny de mil vuitcents y hu, y mil vuitcents y dos.............................................................................................................................100Ll.
Item: Per salari de marmassoria y procurador........................................................113Ll 6S 4D.

Suman los pagos..........................................................738Ll 19S 3D.

Los cobros o carrechs..............................................1232Ll 7D.
Los gastat es...............................................................738Ll 19S 3D.

RESTA........................................................................493Ll 1S 4D.

Diem nosaltres baix firmats que haben examinat los comptes presentats per Pere Amigó perxer marmessor y procurador de la testamentaria del difunt Joseph Gironella, continuats, o presentats en estos papers, quals loham y aprobam, y confessam cada un tenir rebut lo salari de marmessor, y qe consta que lo carrech es mil doscentas trenta dos lliuras, set diners, y la data setcentas trenta vuit lliuras dinou sous, y tres, que dant lliuras un sou, y quatre. Y firmam los presents comptes en Barcelona a vint y vuit Febrer de mil vuitcents y tres.= Joseph Guitart Pbre.= Christofol Farrer sastra.= Feliph Rosés pajes.= Y aixis llohan, y aprobant los predits comptes, y renunciant a la excepció dels mateixos comptes be, y fielment no donats, comprobats, y examinats, y al error del calcol, y a las lley que diu que per rahó del calcol se poden retraurar los cnomptes, fas als referits marmessors ab solució, y difinició perpetua de ells ab pacte firmissim de no demamarlos altre cosa mes, y confesso rebrer de dits marmessors per mans de Pere Amigó altre de ells en diner comptant fisich y metalich, en presencia del notari y testimonis infrits la quantitat de quatrecentas noranta tres lliuras un sou y quatre diners que al canso per rahó dita difinició. Y aixi mateix confesso rebrer dels mateixos marmessors y per mans del referit Amigó, tots los papers, llibretas, y demes a mi espectant com a hereu elegit, y anomenat dels bens que foren de Lluis Rius sastre peller de la mateixa ciutat, quals papers quedan individuats en lo inventari que los mateixos marmessors pregueren lo dia vint y sis de Juny de mil setcents noranta nou en poder de D. Joaquim Tos notari publich real collegiat de número de esta ciutat, no empero los continuats en dit inventari baix diada del dia vint y set dels mateixos mes y any per ser estos pertañents a la herencia del Dr. Pau Torrents Pbre, y Rector que fou de la Parroquial Iglesia de Santa Creu del ordre de est Bisbat. Y aixi mateix absolch, y difinesch als expressats marmessors tots los drets, y accions que contra ells y sos bens puguen tenir, y pretendrer en judici, y fora de ell, per tot lo temps han regit y administrat los bens de dit Joseph Gironella. Convenint, y en bona fee prometent, que per rahó de las preditas cosas nols convindré en judici ni fora de ell, nils demanaré per las ditas cosas altre compte, ni rahó, umposantme sobre ellas silenci, y callament perpetuo, y prometo las preditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer ni venir en temps algun baix obligació de tots mos bens presents y veniders en deguda forma. En testimoni del que aixis o otorgo en la ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Mars de mil vuitcents y tres. Essent presents per teestimonis Joseph Llopart mestre fuster, y Francisco Gregori Martí escrivent en dita ciutat residents. Y dit otorgant, conegut del notari infrit ha firmat de sa ma.
Martí Bas, En poder de mi Ignasi Martí y Vidal notari.