Saga Bacardí
33569
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE VAGÉS Y GALIPE, HACIA JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA.


Sia a tots notori. Com jo Anton Farró comerciant de la ciutat de Barcelona, com a procurador per las infras y alters cosas legitimament constituit y nomenat per D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona y en la mateixa domiciliat, com de una procura consta ab acte rebut en poder del infrascrit notari en fecha als vint y sinch Novembre de mil vuitcents once, en dit nom. De mon grat y certa ciencia firmo per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta y firmada per Joseph Vagés y Muné, boter, ciutadá de dita ciutat y habitant en la Barceloneta, a favor de Jaume Galipe Ferrer habitant en la mateixa, de tota aquella casa ab dos portals fora obrint, lo un frente la riba o port de la mateixa inmediat a la matxina signada de número 10, y de altre en lo carrer Major de ella, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit notari, en el dia de vui. Salvos los censos, lluismes y demes drets dominicals a mon principal, deguts y no pagats, la present firma en res obstant. Per la qual es per lo lluisme a ell degut per rahó de la calendada venda confeso rebrer la quantitat de doscentas trenta tres lliuras set sous y vuit diners, feta gracia del restant y per mans de dit Jaume Calope. En testimoni del que firmo la present en la ciutat de Barcelona als nou de Octubre de mil vuitcents y quinze. Y dits otorgants, coneguts del infrit notari, ho firaren, essent presents per testimonis Ramon Bonany y Anton Vadrinos en esta ciutat residents.
Anton Farró en dit nom, En poder de mi Anton Ubach y Claris notari.