Saga Bacardí
43845
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE GRAU ROVIRA.


Die VII menis January anno a Nativitate Domini MDCCXXXIIII.
En nom de Deu sie, amen. Jo Grau Rovira revenedor ciutadá de Barcelona, fill llegitim, y natural de Grau Rovira mariner de la vila de Tossa, Bisbat de Gerona, y de Maria conjuges, defonts, estant sa de salut, y ab mon bon enteniment, sana y ferma paraula, y clar parlar, fai y ordeno mon ultim y darrer testament, ultima y darrera voluntat mia ab lo qual elegesch en marmesors, y del present meu testament exequtors al Señor D. Ramon Vallonga escrivá de Camara de la Real Audiencia en Barcelona populat, Pere Quatrecasas revenedor, y Grau Rovira y Vidal negociant, ciutadáns de Barcelona, als quals, y a la major part de aquells dono ple poder de cumplir y exequtar mon ultim testament, conforme en ell trobaran disposat.
Primerament vull que tots mos deutes y totas las injurias a restitució de las quals jo seré tingut, y obligat, sien pagadas respectivament esmenadas de mos bens, segons que millor mostrar y provar se porán, la sola veritat del fet conciderada.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, la qual vull me sie feta ab sos atxas, y tres covens.
Item: Vull y man que encontinent seguit mon obit me sien celebradas mil missas resadas de caritat sis sous quiscuna disposant que se entregen sinquanta lliuras per celebració de missas en la Iglesia Parroquial de Sant Vicens de dita Vila de Tossa, y axi mateix altes sinquanta lliuras per celebració de missas en la Iglesia de Sant Grau de Tossa. Y las restants fins al cumpliment de ditas mil missas las dexo a la disposició de dits mos marmessors.
Item: Dexo y llego a Grau Rovira fill a mi y a Maria Rovira y Mundet difuncta primera muller comú, en paga y satisfacció de sos drets de legitima paterna, y materna, y altres que puga tenir, y pretendrer en mos bens, y en los de dita sa mare doscentas lliuras barcelonesas una vegada solament a sas liberas voluntats.
Item: Vull y man, que mon hereu, o successor universal, tinga obligació de mantenir en ma casa a Esperansa Rovira ma muller, vivint viuda y mon nom conservant, y no altrament, sana, y malalta, calsada, y vestida. Volent y disposant que dita ma muller, per rahó de sa sepultura, enterro y missas puga disposar de mos bens, de cent sinquanta lliuras. Y en cas que dita Esperansa (Estasia) muller mia tornas a casarse, o be volgues separarse de la habitació de mon hereu, o si aquell volgues dita separació, a las horas dexo, y llego a dita Esperanza muller mia doscentas lliuras barcelonesas (cesant en dit cas lo poder disposar de ditas cent sinquanta lliuras) una vegada solament. Y de altre part sis llansols de bri de canem, dos matalassos, sis tovallons, tres estovallas, quatre axugamans, un llit de peu de gall, dos casos, los unos ques ha una anella de ferro, a cada cap, y la altre gran usada, y totas las rebas de son propri vestits, y calaxera y també las joyas que ja li fiu compradas, de sort la que puga disposar a sas voluntats.
En tots los altres empero bens meus, mobles, e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, y accions mias universals, y que a mi me tocas, y espectan, y podrian me tocaran, y espectaran, es a saber, lo que foren de mos pares que son situats en la vila de Tossa. Dexo y atorch a mi hereu universal fas, e instituhesch al dit Grau Rovira mon fill a totas sas liberas voluntats, en los demes bens meus que tinch y possehesch y per avant tindre y possehere dexo y atorch, y a mi hereu universal fas, e instituhesch a dita Mariangela Rovira y Mundet filla, a mi y a dita Maria ma primera muller comuna, si lo die de mon obit viurá, y a mi hereva esser voldrá, y ella premorta, a sos fills llegitims y naturals, y de llegitim, y carnal matrimoni procreats, lo un apres lo altre, odre de primogenitura, y faltant dita Mariangela ma filla sens dits fills, en tal cas, substituesch, y a mi hereu univesal fas, e instituhesch al dit Grau Rovira fill meu, y ell premort a sos fills llegitims, y naturals, y de llegitim, y carnal matrimoni procreats del modo, y manera que per dit son pare serán instituhits. Volent, y disposant, que si ve lo cas, que dita Mariangela Rovira, y Mundet ma filla, falte sens tenir fills, en est cas, es ma voluntat, que aquella puga disposar de la mitat de mos bens a sas liberas voluntats, y la restant mitat sie, y pervinga a dit Grau Rovira mon fill, y ell premor a sos fills, com está dit.
Revocant y anullant, ab lo present meu testament tots, y qualsevols altres testaments, y ultima disposicións per mi fins lo dia present gets, y fetas, en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas hi fossen continuadas qualsevols paraulas derogatorias, de las quals ab lo present en habues de fer expressa menció de aquellas me penit, y vull, que lo present meu testament, a tots los altres prevalga.
E aquesta es la mia ultima, y darrera voluntat, la qual vull, que valga, y valer dega per dret de testament, e sino val, o valer no podia per dret de testament vull, que valga, y valer dega per testament nuncupatiu, codicil o per aquella especie de ultima voluntat, que de dret o altrament valer puga. De la qual lo obit meu seguit, y no abans vull en sian fetas tantas copias, clausulas, y transumptos, quants, y quantas demanadas en seran per lo shereus, llegataris, y altres de quis sia interes, substancia del fet en res no muudada y firmar fonch lo present meu testament ultima, y darrera voluntat mia en la present ciutat de Barcelona als dos dias del mes de Janer any de la Nativitat del Señor de mil setcents trenta y quatre. Sen+yal de mi Grau Rovira revenedor ciutadá de Barcelona testador demint qui lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia lloho, aprobo, ratifico, y confirmo.
Testimonis cridats y pregats per boca propia de dit testador Joseph Thomas negociant, y Joan Casas de la familia del Ilustre Dr. Ramon Vallonga.
Paenes me Antonium Comelles notario et fidem facio cognocero declarants.