Saga Bacardí
43855
DISOLUCION DE SOCIEDAD DE GRAU ROVIRA Y VIDAL, POR PARTE DE JOSÉ COMADURÁN, MARIDO DE MARÍA ROVIRA Y MACAYA Y MARGARITA ROVIRA Y MACAYA Y SU HIJO ANTONIO COMADURÁN Y ROVIRA
.

En la ciutat de Barcleona als vint y quatre del mes de Nohembre any de la Nativitat del Señor de mil set cents sexanta nou.
Com per motiu del segon Matrimoni, que Joseph Comaduran botiguer de telas de la present ciutat ha contractat ab Francisca Picañol, Viuda de Matheu Boloix abaxador de ella hage dit Joseph transferit sa habitació junt ab sos fills, y familia de la casa de Margarida y Anton Comaduran y Rovira mare y fill, a altre casa per cohabitar, y fer vida conjugal ab dita sa segona muller, y resolt las referidas parts disoldrer la Compañía que mes avall se expressará, fent cada una de ellas, son negoci separat, pera perpetuar de eix modo la tranquilitat, correspondencia, y bona armonía, ab que sempre han viscut, y viuhen, sens que hage presehit inquietut, disturbi, ni reñina alguna, ni altre motiu, que lo sobre expressat, per ditas separacio, y disolució de Compañía. Atenent que Garau Rovira y Vidal pare, y avi, y sogre respective de las sobreditas parts, en son ultim, y valido testament, que firmá a primer de Abril de mil set cents sexanta quatre y entregá clos al notari avall escrit, a catorse del mateix mes, y any, y seguida sa mort publicat a vuyt de mil set cents sexanta vuit, disposá entre altres cosas, que per lo cas de no menjar junts Joseph Comaduran, y Maria Comaduran y Rovira sa primera muller, y filla del testador, ab Francisco Comaduran, y Margarida Comaduran y Rovira conjuges, de tota la plata obrada que se trobaria en sa casa, se donás la tercera part a dits Joseph, y Maria Comaduran y Rovira, com, y tambe la tercera part dels demes mobles necessaris pera provehir sa habitació, com son estoballas, toballons, mobles de cuina, prevenint que entre las ditas sas dos fillas Margarida, y Maria miras en los mobles; que se trobasen en tota sa casa per poder provehir del necessari sas dos habitacions.
Atenent, que lo mateix Garau Rovira testador en lo pedit testament, per lo cas de dividirse sas fillas y gendres, llegá a Joseph, y Maria Comaduran, y Rovira per iguals parts, y porcions, tota aquella casa ab un portal obrint sos drets, y pertinencias, que possehia en lo carrer dit de Sant Antoni, detrás lo carrer dels Sombrerers, y de la casa principal del testador de la present ciutat, pagant empero los llegataris los censos, que la mateixa casa correspon, que son una lliura setse sous al obtentor del Benefici primer de Sant. Pau, y Sata. Paula, fundat en la Cathedral de la present ciutat, y vint y vuyt lliuras setse sous als hereus y successors de Don. Geroni Maris, atenent que lo mateix testador en dit testament llegá als pedits Joseph, y Maria Comaduran y Rovira los capitols de catorse mil lliuras sobre la botiga y efectes de ella, que corria en nom de dit testador, ab lo modo, y condicions que estavan aseñaladas en los pactes de Compañía, junt ab los lucros de dita quantitat, que debian comensar a correr lo dia primer de Janer de mil set cents sexanta quatre, obligant als llegataris a estar a la perdua en cas ni agues, y que est llegat, y lo proxim antecedent los feu dit testador ab pacte, y condicio, que dita Maria sa filla, se donás per enterament contenta, y satisfeta, y no pogues pretendrer cosa per sa llegitima, y qualsevols drets, que per qualsevol causa, o rahó li poguesen espectar en sos bens; Y que dit Joseph Comaduran tampoch de sos treballs, que agues fet en lo negoci y botiga del testador, com per rahó dels diners, mobles, y mercadurias que est trobá en la casa de la mare de dit Joseph, quant lo testador casá ab ella, y no pogues demanar cosa en los bens del citat testador.
Atenent, que havent Joseph Comaduran en los noms propris, y de pare, y llegitim administrador de las personas, y bens dels fills comuns a ell, y dita Maria sa primera muller, fet bilans, junt ab Margarida, y Anton Comaduran y Rovira hereus de Garau Rovira, y Vidal, y Francisco Comaduran, y liquidats tots comptes dels lucros, productos y perduas aguts desde el dia primer de Janer mil set cents sexanta quatre, en la botiga que corregué en nom de Garau Rovira y Vidal, sos efectes, mercadurias, credits, y deutes, per lo fi de disoldrer dita Compañía, y entregar al referit Joseph Comaduran en los expressats noms lo que li correspon, aixi per dit llegat de catorse mil lliuras de capital, com per los lucros o perduas, se ha trobat que lo que toca a dit Joseph y sos fills son onse mil nou sentas vint y vuyt lliuras sinch sous y deu diners ab mercadurias: Sinch mil tres centas dos lliuras, deu sous, y nou diners en capital y ganacias del negoci de puntas que administrá Matheu Boloix, y despres de sa mort sa muller Francesca Picañol, vuy casada ab dit Joseph Comaduran: Mil dos centas vuyt lliuras, setse sous, y nou diners ab diner efectiu: onse mil sis centas trenta sinch lliuras, dinou sous, y tres diners ab credits de dita botiga, que se concideran cobrables: y dos mil quatre centas quaranta lliuras, dotse sous, y tres diners ab credits que se judican incobrables, o a lo menos de dificil exacció; tot lo que per junt pren suma de trenta dos mil, sinch centas setse lliuras, quatre sous, y deu diners, y no menos se ha trobat per dit bilans, que lo que dehuen pagar dit Joseph y sos fills de primer matrimoni, per los deutes de dita botiga, segons lo modo, condicions, y pactes de la Compañía de ella son vint y vuyt mil dos centas noranta dos lliuras, tres sous, y nou, moneda tornesa, que reduhidas a moneda barcelonesa baix lo cambi de dinou lliuras tornesas per cada dobla sensilla en or, al qual de comu consentiment de tots los interessats se han regulat, fan la suma de deu mil quatre centas vint y tres lliuras vuit sous, y nou diners.
Atenent finalment, que ha vingut lo cas de pagarse los sobre mencionats lligats, y entregarse a dit Joseph Comaduran en los predits noms las cosas proximament referidas, aixis per los capitols, com per las ganancias agudas en dita botiga, desde primer Janer mil set cents sexanta quatre, fin lo dia present; y de encarregarse lo mateix Joseph en dits noms de pagar la quantitat que se ha dit li correspon satisfer dels deutas de la mateixa botiga, a causa de la sobre expressada separació de la habitació, y divisió, y disolució de la predita Compañía.
Tot lo predit acte, y considerat los predits Margarida y Anton Comaduran y Rovira mare y fill hereus, y successors de Garau Rovira y Vidal, y de Francisco Comaduran sos pares y avi, y marit respective, y Joseph Comaduran en nom propri y de pare llegitim administrador de las personas y bens de sos fills hereus de Maria Comaduran y Rovira sa primera muller; De son grat, y certa sciencia per dit, y per sos respectius hereus, y successors, en quant al interes de tots ells, disolen, resindexen, cancela, y anulan la sobre dita Compañía, que lo referit Garau Rovira, y Vidal tenia en, y per rahó de sa botiga, y tots los pactes, condicions, y obligacions resultants de la mateixa Compañía, volent quedia esta desde el dia present en abant disolta, y finida, en quant al interes de ditas parts, y sos respective hereus, donantse mutuament llibertat, y facultat pera que cada uns de ellas puga negociar per si propri, y a sa sola utilitat y perill, com millor li convinga, tot en lo millor modo, y forma, que en dret tinguia lloch; Y per rahó de esta recisia, y disolució de Compañía lo expressat Joseph Comaduran en dits noms confessa, y en veritat regoneix a dits Margarida, y Anton Comaduran y Rovira que ha rebut de ells la quantitat de trenta dos mil sinch centas setse lliuras, quatre sous, y deu diners, en esta forma, so es onse mil nou centas vint y vuit lliuras sinch sous, y deu diners, ab diferents mercaderias, que per menor van explicadas en un memorial, o arancel señalat de numero 1, y firmat mutuament per las parts del qual sen ja reservat cada una una de ellas copia, lo qual memorial junt ab los demes de que se parlará en est instrument, no obstant que devia continuarse en ell, respecte que segons ordenansa Real no podria ferse ab guarisme; sino ab lletras, lo que importaria un gros volunen, se omiteixen de voluntat de las parts, volent que a las copias de ells firmadas per totas las ditas parts se trobasen allargats en la present escriptura; sinch mil tres centas dos lliuras, deu sous y nou diners en los capitols y ganancias del negoci de puntas que vuy administra Francesca Comaduran, y Picañol muller de dit Joseph que en primera mupcias ho fou de Matheu Boloix: mil dos centas vuit lliuras, setse sous, y nou diners en diner compant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis: onse mil sis centas trenta sinch lliuras, dinou sous, y tres diners ab credits dita botiga, que se consideran cobrables, los quals van individuats junt ab los noms del debitoris en altre arancel sañalat de numero 2 firmat mutuament per las parts del qual, com se ha dit sen reservan copia cada una de ellas: y dos mil quatre centas quaranta lliuras, dotse sous, y tres diners ab credits que se judican incobrables, o a lo menos de dificil exacció. Los quals, com, y los noms dels debitors, quedan explicats en altre aranzel de numero 3 igualment firmat mutuament per las parts, y de que tambe sens reservan cada una de ellas copia; Y per quant alguns de dits credits constan per vales firmats per sos respectives debitors, y altres per los llibres de dita botiga, confessa dit Joseph Comaduran en los mateixos noms haver rebut de dits Margarida, y Anton Comaduran y Rovira realment y de fet en presencia del notari y testimonis tots los vales dels referits credits, y se dona per enagar, content, y satisfet aixis delas preditas mercaderias, sa qualitat y preus en que se han estimat, com dels capitol y ganancia del negoci de puntas, diner efectiu, y credits aixis cobrats com incobrables, o de dificil exacció individuats en los mencionats aransels que aproba, com a fet de son consetiment, junt ab lo bilans, o compte de la Compañía de la botiga, sobre mencionada donantse igualment per pagat, y concent no sols del capitol se catorse mil lliuras, que dit Garau Rovira, y Vidal llegá a dit Joseph, y Maria Comaduran y Rovira sa primera muller sobre la botiga de dit Garau y efectes de ella, y dels lucros de dits capitols aguts desde el dia primer de Janer mil set cents sexanta quatre, fins al dia present, tot segons lo modo, y condicions aseñaladas en lo pates de dita Compañía, renunciant las excepcions del diner no comptan, y la cosa no entregada, lleys de la entrega y prova, de son recibo, y totas, y qualsevols altres de son favor donant a dits Margarida y Anton Comaduran, y Rovira per libres de la expressada Compañía, obligacions, y pactes de ella, cancellant la escriptura, o escripturas per las quals constia, y prometent no demanarlos mes comptes ni rahó de ella ni altre cosa, aixis per capital com per ganancias, imposantse en dits noms aixis a ell com a sos fills, hereus de dita Maria Comaduran y Rovira sa primera muller silencio perpetuo, y ab pacte firmissim de no demanar res mes, obligant a tot, no sols sos propris bens, sino tambe los de dits sos fills: Y dits Margarida y Anton Comaduran y Rovira acceptant ditas promesas y renuncias, y a fi, de que dit Joseph en los referits noms puga cobrar sens empaig ni contradicció de persona alguna, aixis los capitals y ganancias del negoci de puntas com los demes credits cedits sens evicció ni obligació alguna en lo cas de que dit Joseph dexás de cobrar alguna quantitat li cedirian tots sos drets y accions quals competian contra dits respective devitors, perque puga usar de ells axi en judici com fora de ell, com millor li convinga constituhintlo en son procurador com en cosa propria.
Item per quant sobre se ha dit, que los deutes de dita botiga del difunt Garau Rovira, y Vidal, que segons lo bilans de ella se ha trobat devia satisfer lo expressat Joseph Comaduran en los referits noms son vint y vuit mil dos centas noranta dos lliuras tres sous, y nou diners moneda tornesa. Lo mateix Joseph Comaduran en nom propri y de pare, y llegitim administrador de las personas, y bens dels fills comuns a elll, y a Maria Comaduran y Rovira sa primera muller, combe, y en bona fe promet a Margarida y Anton Comaduran y Rovira mare y fill que satisfará, y pagará dita quantitat de vint y vuit mil dos centas noranta dos lliuras tres sous y nou diners moneda tornesa a las personas nomenadas, y explicadas en altre aranzel señalat de Nº4 firmat mutuament per las parts del qual sen reservan tambe copia cada una de ellas, prometent que traurá indemnes a dits mare, y fill no sols del pago de dita quantitat a sos respective acreedors individuats en dit aranzel de Nº4 sino tambe de tots danys, interessos, gastos, y despesas, que tal volta los succehis pera dits mare, y fill per falta de cumplimet de dit Joseph, en pagar a son degut temps; tot lo que promet cumplir sens dilació ni escusa, ab lo acostumat salari de procurador y esmena y restitució de tots gastos, interessos, y despesas renunciant a qualsevol dret, que lo pogues afavorir y obligant al cumpliment de tot, no sols tots sos bens, propris, sino tambe tots los de sos fills de primer matrimoni.
Item dits Margarida y Anton Comaduran y Rovira, desitjant cumplir la voluntat de Grau Rovira y Vidal son pare y avi espective, y que Joseph Comaduran en dits noms quedia totalemnt satisfet de tots los llegats que dit Garau Rovira feu, tant a ell, com a Maria Comaduran y Rovira sa primera muller en satisfació de totas las pretencions que poguesen tenir contra dit Garau Rovira y sos bens, cedeixen a dit Joseph Comaduran en nom propri y de pare y llegitim administrador de las personas y bens dels fills comuns a ell, y dita Maria Comaduran y Rovira, tota aquella casa, ab un portal obrint, sos drets, y pertinencias que dit Garau Rovira, y Vidal possehia en lo carrer dit Sant Antoni, detrás lo carrer dels Sombrerers, y de la casa principal de dit Garau, situada en la present ciutat, la qual casa cedida, afronta de orient part ab casa de Joseph Serra, y part ab casa de dits Margarida y Antoni Comaduran y Rovira; De mitg dia ab lo dit carrer de Sant Antoni; De ponent ab casa de Don. Anton Guarro; Y a tremuntana ab casa de Don. Joseph Alamany, com, y tambe li cedeixen la possessió de dita casa, donantli facultat, pera que puga pendrersela de sa autoritat, tot ab clausulas de constitut, y precari, y demes translativas de domini, y possessió, ab lo ben entes, y no altrament que si dit Joseph en dits noms dega satisfer (segons la voluntat de dit Garau Rovira) los censos annuals corresponents a dita casa, que son una lliura setse sous al obtentor del Benefici primer de Sant. Pau, y Santa. Paula fundat en la Cathedral de la present ciutat, en lo dia de Nadal, y vint y vuit lliuras setse sous que cada any correspon la mitat a catorse Juny, y la altre mitat a catorse Desembre als hereus, y successors de Don. Geroni Maris, y dit Joseph accepta en dits noms dita cessió, y promet pagar cada any los censos predits, y que traura indemnes de ells a dits mare y fill Comaduran y Rovira y sos bens, sens dilació ni escusa, ab esmena de tots danys, y gastos, y bais obligació de tots sos bens, y los de dits sos fills.
Finalment dit Joseph Comaduran en nom propri, y de pare y llegitim administrador de las personas, y bens dels fills comuns a ell, y a Maria Comaduran y Rovira, que per real, y efectiu entrega a ell feta, ja antes de la firma de la present escriptura, ha rebut de dits Margarida, y Anton Comaduran, y Rovira la tercera part de tota la plata obrada, que se troba en la casa de Garau Rovira, y Vidal al dia de sa mort; Y aixi mateix la tercera part dels mobles, robas, y demes alajas de dita casa, que se trobaren en ella, en lo expressat dia, tot lo que queda llargament individuat en lo memorial, o aranzel de Nº 9 firmat per una y altre de las part, de que igualment sen quedan copia, cada una de ellas donantse dit Joseph en los mateixos noms no solament per content y satisfet de dita tercera part de plata y alajas a ell, y a sa primera muller dexadas, o llegadas per lo difunt Garau Rovira y Vidal, sino tambe ab lo demes que sobre se ha dit, haven rebut y haverseli entregat y cedit, de tots los llegats a ell, y a dita primera muller fets per dit Garau Rovira, y de totas y qualsevols altres pretencions, que tant en nom propri, com en lo de pare y llegitim administrador dels fills comuns a ell y a sa primera muller, li poguesen espectar en la heretat, y bens que possehia lo dit Garau Rovira lo dia de sa mort, y en la de Francisco Comaduran tant per rahó dels diners, mobles, y mercadurias trobats per dit Garau Rovira en la casa de la mare de dit Joseph, quant lo testador casá ab ella, com per rahó de tots treballs fets en lo negoci de dita botiga, y llegitima, suplements de ella, congrua dotació, porcio de creix que poguesen tocar a dits sos fills, per dret popri, o en persona de sa mare, en los bens de dit Garau Rovira, y generalment de tots, y qualsevols altres bens y pretencions que en dits noms pogues tenir contra qualsevol altre causa, motiu, o rahó. Encara que de ella se agues de fer expressa, e individual menció, la qual vol que se entreguia aquí com a explicada, e individuada fent, y firmant cessió de tots drets, y accions que tant a ell, com a sos fills los poguesen competir las quals remet, renuncia, y condona imposant a ell, y a sos fills silenci perpetuo en ellas, volent, y consentint que dit Margarida, y Anton Comaduran y Rovira pugan valerse, y usar de dits drets, y accions cedidas, aixis en judici, com fora de ells, contra qualsevol personas, no sols pera defensar las heretats de dits Garau Rovira y Vidal, y Francsico Comaduran contra qualsevols acreadors, sino tambe per los demes fins, y efectes que millor los convingan, posantlos en lloch de ells, y de dits sos fills, constituhintlos dueños y sos procuradors en cosa propria, y dits Margarida, y Anton Comaduran y Rovira acceptan esta renuncia, cessió, y condonació, y una a altre de ditas parts aproban, ratifican, y confirman tot lo contingut en la present escriptura, bilans, aranzels, y demes de que en ella se fa menció, com a fet tot ab sa intervenció y de sa voluntat, y consentiment; Y pera que tinga major firmesa juran a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, no sols no contravindran al sobre estipulat y promes per cada una de ellas, sino que exactament observaran y cumpliran tot lo que en virtut del sobredit vinga a son carrech; Y quedan advertits ditas parts que de esta escriptura se ha de pendrer la rahó, en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias proxims, de manera que faltant esta circunstancia, no fará fe en judici, a fi de proseguir las hipotecas, segons la real Pragmatica publicada en esta ciutat en lo any mil set cents sexanta vuit. Axi ho firman preciats per testimonis.
Anton Alamany, y Francisco Espriu joves botiguers.
Joseph Comaduran, Anton Comaduran y Rubira. Per dita Margarida Comaduran y Rovira que diu no saber de escriurer de son consentiment y en sa presencia firmo jo Anton Alemany testimoni.
En poder de Anton Comelles notari fas fe conexer a dits contrahents, y que Joseph Comaduran, y Anton Comaduran y Rovira, han firmat de sa propria ma, y per dita Margarida Comaduran y Rovira ha firmat Anton Alamany testimoni.