Saga Bacardí
43903
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, Y FORMA DE PAGO A FAVOR DE LOS MICHEL, POR JOSÉ COMADURÁN.


Sia a tots notori com jo Joseph Comaduran botiguer, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia confeso deurer als Señors Francisco Michel, pare y fill comerciants de la vila de Beauvais Provincia de Picardie en Fransa, encaraque ausents, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant la quantitat de mil cent lliuras tornesas equivalents a quatre centas sinch lliuras, tres sous, y sis diners moneda Cathalana per lo valor de diferents generos, y mercadurias, que segons factura de tres Setembre mil setcents setanta nou me remeteren dits pare y fill Francisco Michel quals jo rebí a mas voluntats estant content, y satisfet de son preu, qualitat y numero, marcadas de lletras J.C. Y aixís renunciant a la excepció de la cosa no ser així entregada, ni rebuda a la de son major, o menor valor, y a la general del dret, prometo a dits Francisco Michel pare y fill, pagarlos la referida quantitat en sis iguals pagas fahedoras, a saber: la primera lo dia ultim de Juliol prop vinent; la segona, y tercera en los dias ultims de Janer, y ultims de Juliol de mil setcents vuitanta tres; la quarta y quinta en lo dia ultim de Janer y Juliol mil setcents vuitanta quatre; y la ultima lo dia trenta hu de Janer mil setcents vuitanta sinch; tot lo que prometo atendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de tots dañs y gastos, per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor. Y per pacte a mon propri for submetenme al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol Tribunal, Jutge, o Superior Secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la Curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol Tribunal, Jutge, o Superior Secular solament, com es dit, per lo que ne obligo tots mos bens, mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor. Y se ha de saber que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als diset dias del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y dos. Y dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis D. Antonio Anglí y Anton Llobregat, escrivents en Barcelona habitants.
Joseph Comaduran, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.