Saga Bacardí
43910
PROPUESTA DE CONVENIO DE ACREEDORES DE CARDÓ, ENTRE ELLOS ANTONIO COMADURÁN Y ROVIRA.


En nom de Deu, sia a tots notori com las parts avall escrita per rahó de las pretencions que baix se dirán han vingut a la present tramitació y concordia en lo modo seguent:
Seguint Pere Cardó negociant, ciutadá de Barcelona son comers y trafich de la compra venda de diferents generos, y mercadurias, experimentá algunas perduas, y atrassos, tals que li donaren motiu de contraurer algunas obligacions ab sos acreedors que los que ho son en el dia present junt ab sos credits van continuats en lo estat seguent.=
Estat dels acreedors de Pere Cardó comerciant, ciutadá de Barcelona de vint y sinch Mars mil setcents vuytanta tres, junt ab las quantitats que cada un de aquells sels está devent.
A Pere Lugá………………………………..................................……..1470Ll 10S
Als Señors Veriann & Cia..……………………………………………….878Ll
A Joseph Nogues………………………………………...…………………548Ll 6S 8D
A Suñol, Ferrer & Cia……………………………………………………..291Ll 17S 9D
A Anton Comaduran……………………………………………………….256Ll9S
A Barthomeu Amat per lo que li confesá deurer en
la Llotja de Mar en lo mes de Janer del corrent any………..……………481Ll 16S 8D
A Bertran Casaus y Joseph Matelí…….………………………………526Ll 8S 10D
A Joseph Figueras……………………………………………………..…..316Ll 7S 7D
A Gasset y Morera & Cia…………………………………………………160Ll 10S 7D
A Bonaventura Bonet………………………………………………………757Ll 5S
A Bernat Madorell & Cia…………………………………………………..54Ll 14S 10D
A Miquel Formentí menor………………………………………………..171Ll 13S

Vehense Cardó inposibilitat de cumplir ab sos acreedors ab la puntualitat que requereix lo comers, passá a manifestarlos sa situació, y al mateix temps a denunciarlos tots los bens, drets y credits, que posseheix, y te contra diferents particulars, y havent examinat aquells, y la denuncia feta per Cardó encontraren, que si be est te alguns bens, y credits ab los quals podrias quedar cuberts en part, pero no en lo total de lo que acreditan, y encara que Cardó cedis tots sos bens y drets, y credits, com la major part de estos se han de cobrar en partidas molt modicas de un gran numero de personas, será molt dificil sa exacció, y que al contrari executantse per Cardó será mes facil y menos costossa sa exacció y per conseguent ab mes ventatges dels acreadors.
Passá Pera Cardó a presentar un pla de compossició a sos acreedors ab lo qual los demana, que tenint a be aquells fer alguna gracia, y condonació de sos credits, y per lo que los degues satisfer se li donás respiro, prometria satisferlos dins lo termini de vuyt anys, al qual fi los obligaria sa persona y bens, aixi mobles, com immobles haguts y per haver, y ab est medi podria continuar son comers, y manterir a sa familia, que del contrari quedaria imposibilitat.
Reflectiren seriament sos acreedors sobre esta oferta y vehent que de seguirse judicialment contra dit Cardó sols anyadirian gastos indispensables, que disminuiriam sos respective credits imposibilitarian a Cardó lo continuar son comers, y manutenció de sa familia, y que ab dificultat podrian passar al cobro de varias partidas que diferents personas estan debent a Cardó, segons la denuncia que est los ha fet. Per tant, mediant en est conveni, y concordia, algunas personas ben intencionadas que han desitjat lo be comú de las infras parts per, y entre dit Pere Cardó negociant, y Pere Lugá, Jaume Vazian en lo nom social de Suñol, Ferrer & Cia., Anton Comaduran, Joseph Nogues, Joseph Figueras, Anton Morera, en lo nom social de Gasset, Morera & Cia., Bonaventura Bonnet, y Bernat Madodell en lo nom social de Bernat Madodell & Cia. tots comerciants, ciutadans de Barcelona de part altre, se ha vingut a la present transacció y concordia, baix los pactes seguents.
Primerament: Ha estat pactat, transigit y concordat entre ditas parts que en atenció a lo que dits acreedors baix en altre capitol absoldran, condonaran, y prometran, dega dit Pere Cardó prometrer com en virtut del present capitol per causa y ocasió de la present transacció y concordia, y altrement: de son grat y certa sciencia prometo a dits sos acreedors pagarlos el setanta per cent de dits sos respective credits, dins lo termini de vuyt anys y ab las corresponents pagas, fahedoras a saber las primeras del dia present a un any en semblants dias fins a esser satisfet lo setanta per cent de dits sos acreedors, lo que promet cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de tots danys y gastos, per lo que ne obliga tots sos bens, mobles, e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de son favor, y per pacte, a son propri for, submetentse al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y altre qualsevol Tribunal, Jutge, o Superior Secular solament,ab facultat de variar lo judici, fent, y firmant, per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol tribunal, jutge o superior secular com es dit solament, per lo que ne obliga sa persona y bens mobles e immobles haguts y per haver, ab totas renuncias necessarias. Y per quant lo dia present es feriat per ser Diumenge. Per tant constitueix y anomena en procuradors seus, a tots los notaris y escrivans jurats de dita curia, presents y esdevenidors, junts y assolas pera firmar dita escriptura de ters en dia no feriat. Prometent tenir per ferm y agradable tot lo que per dits procuradors, o lo altre de ells será executat, baix las mateixas obligacións dalt continuadas.
Item: Ha estat pactat y convingut, y concordat entre ditas parts, que en atenció a la promesa feta per Pere Cardó en lo antecedent capitol a sos acreedors degan estos condonar, y absoldrer, com en veritat del present capitol, per causa y ocasió de la present transacció y concordia, y altrement, de son grat y certa sciencia (tenint efecte lo estipulat en aquell, y no altrement) condonant junts, y a solas, y absolen a dit Pere Cardó y als seus perpetuament lo trenta per cent de sos respective credits. Imposant a si, y als seus a cerca las ditas cosas silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar alguna cosa mes, que lo dalt estipulat. Y prometen las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun dret, causa, o rahó. Per lo que ne obligan tots sos bens mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de son favor.
Item: Es estat pactat entre ditas parts, que tenint efecte lo estipulat en esta concordia, y no altrement, renunciant a qualsevols instancia judicial o extrajudicial, que la una haje fet contra la altre, sos merits y prosecucio, volent que lo notari avall de aquellas a la sola ostenció del present capitol tinga per recilit y anullat son proces.
Y las ditas parts, loant y aprobant la present transacció y concordia, y tots los capitols y pactes en ella continguts prometen vicisitudinariament aquell atendrer y cumplir com en ells y cada hu de ells se conté, baix las mateixas obligacións, renuncias y clausulas dalt continuadas. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, y demes haont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que los sobre referits y baix firmats otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als sis dias del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y tres. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Anton Llobregat, y Pau Armenteras, escrivents en esta ciutat habitants.
Bonaventura Bonet, Joseph Nogues, Joseph Figueras, Pedro Lugá, Bernat Modolell & Cia., Anton Morera en lo dit nom social de Gasset Morera & Cia., Juan Sayrol en lo nom social de Sunyol, Ferrer, Font & Cia., Antonio Comaduran y Rubira, Jayme Vacian & Cia., En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.