Saga Bacardí
43915
RATIFICACION ANTONIO AMAT Y LORENZO CLAROS, CONVENIO ACREEDORES DE ANTONIO COMADURÁN Y ROVIRA
.

Sia notori: Com nosaltres Anton Amat y Pont negociant ciutadá de Barcelona y Llorens Claros comerciant de la mateixa ciutat en lo nom socials de Señors Wicte, y Claros comerciants de Barcleona com a procuradors per las cosas avall escritas especialment constituhits, y ordenats, a saber es jo dit Anton Amat y Pont per los señors Harri Panckarcke, y fills negociants de Lila Regne de Fransa com de ma procura consta ab acte rebut devant del Consul de dita nació als trenta de Agost del corrent any, sellat ab lo sello de que usa per semblant actes lo Consul de dita Nació, y jo dit Llorens Clarosen lo sobre dit nom de Wicte y Claros com a procurador elegit, y anomenat per los señors Joan Zelveguer pare y Compañía negociant de Lió Regne de Fransa, com de ma procura costa ab acte rebut en poder dels señors Caillat y Dussurgi notari publich de dita Vila de Lió als vint, y tres Juliol del corrent any en la deguda forma legalisada; En lo respective noms, als sinch de Juny prop passat Anton Comadurant, y Rovira botiguer ciutadá de Barcleona pera donar forma a la paga de sos deutes firmí concordia ab sos acrehedors ab los pactes modo, y forma en aquella expressats als quals se fa relació: Y com nostres respectives principals se trobian acrehedors sobre los bens, y efectes de dit Anton Comaduran en las respective quantitats individuadas en lo aransel de los acrehedors que avall entregá, lo qual se troba continuat en la concordia sobre calendada. Y desitjant en nom de nosaltres respective principals conformarnos a cobrar las quantitats que aquells alcansan, y se troban individuadas en lo sobre expressat aransel de la mateixa manera las cobraran los demes acrehedors y aderirnos en tot, y per tot astar al convingut en la mencionada concordia; perso ab las mateixas salvetats, pactes, y condicions modo, y forma que dita concordia se troba consebuda. De nostre grat, y certa ciencia en nom de dits nostres respectives principals lloham, y aprobam, eo firmam la predita concordia y tot, lo pactat, y convingut en ella del thenor de la qual estem a saber es: Jo dit Anton Amat plenament cerciorat per haverla com a altre dels acrehedors firmada;, y jo dit Llorens Claros, per havermela llegidas lo notari avall escrit, y un, y altres de son contengut haverne donat noticia a nostres respective principals convenint, y prometent a dit Anton Comadurant, y Rovira que cumplirese per sa part a tot lo pactat, en ella, nostres respective principals per rahó de son credit aquella observaran, y cumpliran per sa part de la mateixa manera que los demes acrehedors la han firmada prometent en los referits noms las sobre ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer no venir per causa, o rahó alguna baix la obligació de tots los bens, y drets de dits nostres respective principals tantsolament mobles, e immobles haguts, y per haver; Renunciant a qualsevol lley o dret, que afavorir puga a nostres respectives principals, y ab jurament que en ma, y poder del notari avall escrit en las Animas de aquells fem, y prestam; Quedant advertits per lo notari avall escrit que del pesent acte se ha de haver la rahó en la officina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fe en judici per los efectes expresats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Novembre del any del Naixament del Señor de mil set cents vuytanta tres. Essent presents per testimonis Joseph Verges, y Ramon Rodrigues, y Pou escrivents en Barcelona habitants.
Llorens Claros en los respectives noms de Wicte y Claros, Anton Amat y Pont en lo sobre dit nom.
En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits otorgants, que han firmat de sas mans.