Saga Bacardí
43962
ESCRITURA DE INVENTARIO DE LOS BIENES DE MARIA, MADRE DE PIERE DELAFORGE.


En la ciutat de Barcelona a quinse días del mes de Mars, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y set Pere de Laforge botiguer de telas ciutadá de Barcelona, com a hereu universal de la difunta Maria Sebastiá sa mare, viuda en ultimas nupcias de Pau Sebastiá ferrer mercer, ciutadá de Barcelona, que en primera fou muller de Joan de Laforge també ferrer mercer ciutadá de Barcelona, morta ab intestat. Volent gosar dels privilegis, e immunitats, que lo dret concedeix als que prenen inventari, y peraque los bens, que foren de dita difuncta sa mare no pugan ocultarse, o perdrerse, precehint lo present señal de la Santa Cr+eu ha procurat fer lo present inventari de la universal heretat, y bens, que foren de dita difuncta Maria Sebastiá sa mare, los quals bens son los que se segueixen.
En la casa, que dita difuncta Maria Sebastiá mentres vvia habitava a titol de lloguer, situada en la present ciutat en lo carrer de la Boria se ha trobat lo seguent.
Primo: Una olla, un torra pa, uns ferros per lo foch, unas graellas, dos llums, una torradora, una mitjalluna, una barreta, una paella, y uns molls tot de ferro, usat.
Item: Una caldera, un calderó, dos xocolateras, un cassó, y un canter tot de aram, usat.
Item: Dos candeleros, y una llumanera de llautó, usat.
Item: Una escupidora de estany, usada.
Item: Un escriptori de fista de pi ab tres calaixos grans, y quatre de xichs ab sos panys, y claus, usat.
Item: Una calaixera de fusta de pi, ab tres calaixos grans, y dos de xichs ab sos panys, y claus, usada.
Item: Un baul cuber de pell de bou molt usat.
Item: Una garrafeta de fusta ab sas garragas de vidre, usadas.
Item: Vuit cadiras de boga, y un llit de peu de gall, usat.
Item: Dos taulas de fista de pi la una mitjana, y la altra petita, usadas.
Item: Quatre matalassos de llana ab telas viadas, y quatre coixins de llana, cuberts de luda tot usat.
Item: Una flassada verda, y una colxa de indianas usadas.
Item: Setse llansols de canem usats.
Item: Tres toballas grans de canem, usadas.
Item: Tres estovallas xicas de canem, usadas.
Item: Quinse toballons de canem, usats.
Item: Vuit coixineras de canem, usadas.
Item: Cinch aixugamans de canem, usats.
Item: Sis arells de mitjas de fill blanch, usadas.
Item: Dos armillas de tela, usadas.
Item: Unas anaguas de tela, usadas.
Item: Sis devantals blanchs y tres de blauets, usats.
Item: Tres camisas de ome de canem, molt usadas.
Item: Dotse camisas de dona de tela, molt usadas.
Item: Un devantal, y un mocador guarnit de puntas, usat.
Item: Una gaverdina de tafetá, usada.
Item: Unas faldillas de estamena de mans, usadas.
Item: Unas faldillas de seda filada, verda, usadas.
Item: Unas faldillas de seda escura, usadas.
Item: Unas faldillas de durantas, usadas.
Item: Unas faldillas de xamellot, usadas.
Item: Unas faldillas de Mallorca, usadas.
Item: Unas faldillas de bayeta blava, usadas.
Item: Unas faldillas de indianas, usadas.
Item: Una mitja cota de indianas, usadas.
Item: Sis gipons molt vells.
Item: Un cobrellit de veda, usat.
Item: Una caputxa negra, y altra blanca de escot, usadas.
Item: Dos mantellinas de bayeta, usadas.
Item: Dos culleras, y dos forquillas de plata, usadas.
Item: Dos capas de plata per tabaco, usadas.
Item: Un reliquiari de Santa Teresa ab guarniciò de plata, usat.
Item: Dos parells de botons de or ab pedras violadas, usats.
Item: Dos parells de botons de plata ab pedras blancas, usats.
Item: Unas arrecadas de or, petitas, ab pedras violadas, usadas.
A dos días del mes de Abril del mateix any.
Se segeixen las mercaderías.
Primo: Catorse lliuras fil de saró de masset.
Item: Set dotsenas vetas de ruans blancas.
Item: Onse pessas vetas, teñidas de trenta cinch canas.
Item: Onse onças de or barbari.
Item: Onse respalls pintats.
Item: Sis dotsenas y mitja creus ordinarias contrafetas de Jerusalem.
Item: Set dotsenas ditas finas.
Item: Vuit rosaris fins.
Item: Quatre dotsenas dits ordinaries, de doctrina.
Item: Tres dotsenas rosaries encadenats de llautó.
Item: Una dotsena rosaris encadenats de fil de ferro.
Item: Tres dotsenas rosaris de Marietas.
Item: Sis dotsenas agullas de enlalrdar.
Item: Dos dotsenas foguers.
Item: Sis dotsenas ganivets diferents.
Item: Tres dotsenas llapideras de llautó.
Item: Tres dotsenas y mitja canons per pasar agullas de xacaranda.
Item: tres dotsenas miralls assortits de botxaca.
Item: Tres dotsenas veinas de estisoras.
Item: Una dotsena bocadillos.
Item: Una dotsena parells de botons de fusta.
Item: Quatre cilicis.
Item: Dos dotsenas estisoras.
Item: Dos plachs cascavells.
Item: Una dotsena vanos de dol.
Item: Deu dotsenas vanos, assortits.
Item: Divuit grossas botons de armilla de fil.
Item: Divuit grossas dits de camisa.
Item: Dos grossas, anells de pedra.
Item: CInquanta vuit dotsenas trocas de fil de colors a dos caps.
Item: Una tivera y mitja fil de moda.
Item: Tres mans paper encarnat, y altre sedors.
Item: Setse dotsenas trocas de fil blanch.
Item: Deu llieuras planxa de llautó.
Item: Quatre lliuras manacart per llassos.
Item: Dos dotsenas arrecadas.
Item: Cinch dotsenas de rets de fil.
Item: Dos dotsenas agullas de moó.
Item: Tres trocas fil de brodar.
Item: Sis pessas lligascamas.
Item: Sis dotsenas vetas de vint y vuit fils.
Item: Quatre dotsenas vetas de dianda assortidas.
Item: Vint y cinch onças cordó de seda.
Item: Quinse pessas veta de fill y cotó.
Item: Tres centas canas veta de galó estreta.
Item: Cent cinquanta canas veta de galó mitjana.
Item: Quatre lliuras fil de Paris.
Item: Quatre dotsenas civellas de estany petitas.
Item: Dos dotsenas ditas de compasioso.
Item: Deu parells civellas Inglesas de dona.
Item: Una dotsena civellas guarnituras.
Item: Sis capsas de llautó.
Item: Una dotsena ganivets Inglesos ab manech de llautó.
Item: Sivuit dotsenas botons de armilla de llautó.
Item: Sis dotsenas dits de pedra.
Item: Deu dotsenas civellas de parruca.
Item: Unmiller de tatxas de llautó.
Item: Mitg miller ditas mes xicas.
Item: Una dotsena, y mitja civellas de corbatí de metall.
Item: Un plech de compassos.
Item: Quatre millers agullas de cusir anomenadas de parís.
Item: Dos dotsenas vetas caseras.
Item: Quinse lliuras fil de llautó.
Item: Dotse lliuras per de emblanquinar.
Item: Dos dotsenas coixinets assortits de cusir.
Item: Onse maxos de lli.
Item: Dos reimas de paper blanch coster.
Item: Una raima paper picat de estrassa.
Item: Tres raimas dit comú.
Item: Una respa paper blau.
Item: Dos dotsenas golsias de fanchs.
Item: Set ditas de barreta de fil de ferro.
Item: Una dita prunti de meila.
Item: Deu dotsenas capsas de olivera.
Item: Una dotsena capsas de Orihuela.
Item: Una dotsena vetora trovats de Calsas.
Item: Quatre capsas sedas de sabater
Item: Vuit respalls de pel blanch
Item: Sis estoigs de culleras y forquilals de us.
Item: Una grossa botons de xaleco de estori.
Item: Un quintar cartros y tres rateris
Item: Dos grossas cordons de filadis
Item: Una lleura fill de tremas.
Item: Quatre papers de volatis.
Item: Dos grossas didals assortits
Item: Tres madeixas fil de ferro.
Item: Lo die del obit de dita Maria Sebastiá se trobaren en diners comptants en la casa de sa habitació dos centas noranta quatre lliuras divuit sous y sis diners moneda barcelonesa ab diferents especies de moneda.
Los quals bens sobre expressats y no mes ha trobat dit Pere de Laforge y confesar haber trobat en dita heretat de sa mare, y que no ha deixat de escriurer cosa alguna per algun dol o frau. Protestan emperó expresament, que si en lo esdevenidor vindran a sa noticia altres bens, de la mateixa heretat, fará altre inventari o addició de aquells. Fet fou lo present inventari en la ciutat de Barcelona en los días, messos, y any sobre continuats, y clos en lo expresat dia dos del mes de Abril any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y set. Essent presents per testimonis Joseph Cols escrivent y Joseph Reig y Canals joves botiguers de telas en Barcelona habitants.
Pere Laforge. En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al atorgant.