Saga Bacardí
43966
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE INES CARRERA BOVA, SEGUNDA MUJER DE PERE DELAFORGE.


En nom de Deu. Amen. Jo Agnés Laforja y Carrera muller de Pere Laforja botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, filla emperó llegitima y natural de Narcis Carrera fuster, ciutadá de Barcelona difunt, y de Margarida Carrera, y Bova viuda de aquell vivint. Estant en lo llit detinguda de malantia corporal, emperó ab mon bon entemiment, sana memoria, y ferma paraula, volent disposar de mos bens fas, y odeno mon darrer testament, ultima voluntat mias, en, y ab lo qual elegesch en marmessors, y del present meu testament executors a dit pere Laforja carissim marit meu, dita Margarida Carrera, y Bova, ma mare, Narcis Carrera fuster mon germá, y Joseph Costa argenter, ciutadans de Barcelona, als quals, y a la major part de ells dono ple poder, y facultat de cumplir y executar lo present meu testament, conforme avall tobaran escrit, y per mi ordenat.
Primerament: Y antes de totas cosas, vull, ordeno, y mano, que tots los deutes, que lo dia de mon obit jo deuré, y totas las injurias, a restitució de las quals seré tinguda, y obligada, sian pagats, y esmenadas de mos bens treument, y sumariament segons que dits deutes, e injurias mullor mostrar, y probar se podrán per acts, albarans, o altres llegitimas provas, la sola veritat del fet atesa, y considerada.
Elegesch la sepultuda al cos meu fahedora en la Iglesia Parroquial de santa Maria del Mar de la present ciutat. la qual sepultuda vull me sia feta de la Mare de Deu, gastant per ella de mos bens, lo que será menester.
Item: Vull, y mano, que encontinent de seguit mono bit, o lo mes prest sia posible per sufragi de la mia anoma me sian fetas dir, y celebrar trescentas missas de caritat sis sous quiscuna en las Iglesias y per los Sacerdots apareixeran a dits marmessors meus.
Item. Deixo, y llego a Antonia Laforja y Ramis doncella fillastra mia, una sortija de ensaladilla, que me regalá Joseph Carreras mon germá, y lo abono bo, que tinch.
En tots los altres emperño bens meus mobles e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals qualsevols, y ahont se vulla, que sian, y que a mi pertañen, y pertañeran ara, y en lo esdevenidor, en qualsevol part del mon, per qualsevols rahons, drets, titols, y causas, fas e instituhesch hereca mia universal a Gertrudis Laforja, y Carrera filla mia, si lo dia de mono bit viurá, y hereva mia esser voldrá. Emperó su lo dia de mono bit no viurá, o viruá mes a mi hereva no será, perque no voldrá, o no podrá, o hereva mia será, mes morirá, quant que quant sens fills, o est liberis un, o molts llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals, ningún dels quals arribará a edat perfecta de testar. En dits casos quiscum de ells, a dita Gertrudis filla mia substituesch, y a mi hereu universal fas, e instituesch a dit Pere Laforja carrisim marit meu, ab la obligació de donar sis lliuras moneda barcelonesa cada any a dita Margarida Carrera, y Bova ma mare, si será viva, durant sa vida natural, y no mes.
Revocant, cassant y anullant ab aquest meu derrer testament lo testament tinch atorgat ne poder del notari baix firmat a vuit de Febrer mil setcents sexanta, y sinch y tots y qualsevols altres testaments, y especies de ultima vluntat per mi fns lo dia present fets, y fetas, en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells y aquellas hi hagués qualsevols paraulas derogatorias, y altras de las quals ab lo present se hagues de fer expressa menció, per quant de aquells, y aquellas me penedesch, volent, que lo present meu testament a tots los altres prevalga.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga, y vler puga per dret de testament, e sino valdrá, o valer no podrá per dret de testament, alomenos vull que valga, y valer puga per dret de codicil, testament nincupatiu, o per aquella especie de ultima volntat, que millor de dret valer, tenir podrá. De la qual lo obit meu seguit, y no antes vull ne sian fetas las copias autenticas, que demanadas ne serán per la hereva, llegataria. Y altres, de qui será interçes. En testimoni de las quals cosas, aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Janer, any del Naixament del Señor de mil set cents, y setanta. Esent presents per testimonis cridats, y per bca mia propria pregats lo Rnt. Dr. Salador Nadal Pbre. Vicari perpetuo de la Iglesia Parroquial de Sant Just y Sant pastor, de la present ciutat de Barcelona, y Joan Reug y Canal jove botiguer de telas habitant en la mateixa ciutat.
Agnes Laforge, En poder de mi Sebstiá Prats notari que fas fe coneixer a la testadora.