Saga Bacardí
43969
ESCRITURA DE SEÑORIA POR BENEFICIO HACIA CATEDRAL, POR VENTA ENTRE RODOREDA Y PERE DELAFORGE.


Sia notori com lo Ilustre D. Pau Puiggener, y de Oris Pbre. Canonge de la Santa Cathedral de la present ciutat, com a obtenint lo Benefici tertium pro—baix invocació de Sant Joan en dita Iglesia Cathedral instituit y fundat, y a dit Cononicat per authoritat Appostolica unit. Espontaneament firma per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta, y firmada per Anton Rodoreda y Costa comerciant, ciutadá de Barcelona, a favor de Pere Delaforge comerciant, ciutadá de la mateixa de totas aquellas dos casas situadas en dita present ciutat en lo carrer anomenat de la Argenteria, llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder de mi lo infrit notari lo die tretse dels corrents mes, y any. Los censos y lluhismes tal vegada deguts, y no pagats, y demes drets dominicals sempre salvos. Per la qual firma perr ahó de Señoria cnofesa rebrer de dit Pere Delaforge la quantitat de setse lliuras divuit sous, y deu diners, feta gracia del demés importa lo lluhisme, en diner comptant, realment y de fet, en presencia de mi lo infrit notari y testimonis que se anomenaran per mans de tercera persona. En testimoni del que aixi ho otorga, y firma en la ciutat de Barcelona als vint y vuit días del mes de Abril any del Naixament del Señor del mil setcents setanta y quatre. Essent presents per testinomis Freancisco Oliver y Pere Solergrau de la familia de dit Señor D. Pau Puiggener.
Pau Puiggener Pbre y Canonge, Paene me Petrum Martyrem Golorons notarium asserentem cognoscere Dominum D. Pablum Puiggener, propria quae manu firmase.