Saga Bacardí
43996
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SANT JOAN DESPÍ DE LOS SOCIATS, A PERE DELAFORGE.


Sia a tots notori, com lo Rnt. Thomas Soler Pbre. y Canomge de la Collegiata y Secular iglesia de Santa Anna de la present ciutat, Alexandro Soler rellotger, ciutadá de Barcelona y la Sra. Theresa Sociats y Soler, viuda del Magnifich Domingo Sicuats y Grañó Dr. en drets en esta ciutat popular, com a tudors y en son cas, lloch y temps curadors de las personas y bens dels fills comuns a dits lo Dr. Domongo Sociats, y Señora Theresa Sociats y Soler, elegits y anomenats per dit difunt Dr. Domingo Sociats ab lo ultim testament que est firmá en poder del Dr. Thomas Casanobas y Forés notari publich real collegiat de número de Barcelona, a vint Juliol mil setcents setanta y tres. En dit nom, de sa espontanea voluntat firman apoca ab cessió al Señor Pere Delaforge botiguer de telas, ciutadá de Barcelona present, pagant per lo Magnifich Domingo Sociats y Guitart també Dr. en drets, en esta ciutat popular usant de la facultat per est a dit Delaforge concedida ab lo acte de cenda avall calendat, y de aquellas sis mil trescentas setanta sinch lliuras barcelonesas, que son lo preu de la venda per dit Dr. Domingo Sociats y Guitart a dit Pere Delaforge, y a sos successors perpetuament feta de tota aquella pessa de terra, vuy plantada de vinya, antes part campa, y part herma unida y aglevada que antiquissimament se anomenaba “Lo Mas Soler”, de tinguda quinse mojadas poch mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, situada en la Parroquia de sant Joan Despí, Bisbat de Barcelona, llargament designada, esplicada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit, a divuit del corrent. Se la quantitat de sinch mil vuitsentas dinou lliuras deu sous moneda barcelonesa------------------lliuras a cumpliment de dotse mil lliuras, per semblants que dit difunt Dr. Domingo Sociats, y Grañó le deixá y llegá a Joseph Maria, Salvador, Francisco y Magí Anton Sociats y Soler, ab lo sobre calendat son testament per las causas y rahons en aquell expressadas, y las mateixas sinch mil siscentas sinquanta lliuras prometé dit Dr. Domingo Sociats y Guitart, pagar y satisfer a dits firmans, com a tudors y curadors, predits ab n capitul resultant de la concordia firmada entre estos en dit nom de una y lo legitim procurador de dit Dr. Sociatns y Guitart de part altre,r ebuda en poder de dit Casanobas notari y del notari avall escrit simil estipulant, y a solas clouent a vint y set Juliol mil setcents setanta quatra, dins lo termino de dos anys del prop dit dia en avant comptador, a cuio pago fou igualment condempnat dit Dr. Sociats y Guitart per la Real del present Principat, y sala en que presideix lo Noble Señor D. Bonaventura de Ferran Real Ohidor ab Real Provisió feta a tretse Novembre mil setcents setanta set en la causa de reclam que dits firmants en dit nom introduhiren venda dit Dr Sociats y Guitart en dita Real Audiencia y sala actuari Armengol Piñol notari com las restants sis mil trescentas sinquanta lliuras las tingan rebudas dits firmants del expressat Dr. Domingo Sociats resultant de la mateixa concordia. Y las restants cent seixanta nou lliuras deu sous a cumpliment de totas pencions vensudas dins lo dia present de semblants cent seixanta nou lliuras deu sous que a titol de aliments y per tersas anticipadas se prometé annualment pagar a dits tudors y curadors ab la sobre calendada concodia. Com de lo demes que pugan importar ditas pensions dits firmants en dit nom ne fossen condonació a dit Dr. Sociats y Guitart. Lo modo de la paga de ditas sinch mil vuitcentas dinou lliuras deu sous es que aquellas dits firmants confessan rebrer de dit Pere Delaforge, ab diners comptant en presencia del notari y tstimonis avall escrit. Y en testimoni del sobredit no sols firman la present apoca sino també cancellan y anullan la promesa feta per dit Dr. Sociats y Guitart ab la predita concordia de pagar dita quantitat, y sas forsas y obligacions, de manera que en lo venider no pugan aprofitar a dits firmants en dit nom, eo a dits pubills no a sos successors ni danyar a dit Dr. Sociats, y Guitart, ni a sos successors, en quant al interés de dits firmants, eo de dits pubills, en quant emperó al interés de dit Pere Delaforge, quedan dita concordia y sas obligacions en sa mateixa forsa, y vigor per lo efecte de la cessió avall escrita, y sens evicció alguna cedeixen dits firmants en dit nom al mateix Delaforge, y a sos successors tots los drets y accions que en dit nom los comptetescan pera defensar la sobredita venda a qualsevols acrehedors, usant de dits drets, cedis en judici, y fora de ell com millor los apareixerá, ab contitució de procurador com en cosa propria. Y aixi mateix respecte de que venint lo cas de morir sens fills dit Dr. Sociats y Guitart, succehirian dits pubills a la universal heretat, y bens de dit Dr. Sociats y Grañó, inseguint lo per est disposat ab son precalendat testament en lo modo y forma en aquell contenguts, y que dita pessa de terra venuda es de pertinencias del cos hereditari de aquell. Persó volent que dit Pere Delaforge, y sos successors queden ab la major cautela, y seguretat necesaria, y que en lo venider no se origines disputas algunas. De sa espontanea voluntat, per dits pubills y per sos hereus y succesors qualsevols sian no sols llohant y aproban la sobre dita venda desde la primera línea, fins a la ultima inclusive del tenor de la qual ne quedan cerciorats per lectira que lo ne ha fet lo notari avall escrit, de paraila, en paraula en presencia dels testimonis que avall se anomenaran sino també consvenen y prometen al mateix Pere Delaforge, y a sos successors que contra la sobredita venda per dit Dr. Sociats y Guitart a son favor feta de dita pessa de terra no faran no vindrán dits pubills no los intentaran acció que foreni petició alguna en judici ni fora de ell per rahó de la subasta, o fideicomis a son favor aposat per dit son pare ab son precalendat testament ni per altre qualsevol causa o rahó. Prometent que las sobreditas cosas tendrán sempre per fermas y agradables, y contra aquellas no faren ni vindran per pretext algún, causa o rahó baix obligació dels bens dels mateixos pubills solament mobles e immobles, presents y veniders ab totas renuncias de dret necesarias, y ab urament llargament. Y aixi en dit nom, firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real pragmática Sanció sobre est fi pubicada en esta ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Abril del any mil setcents vuitanta. Y los mateixos Señors otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firman de sas mans. Essent presents per testimonis lo Magnifich Francisco Artigas Dr. en drets en Barcelona popular, y salvador Roquer notari real y causidich de la mateixa.
Thomas Soler, Alexandro Soler, Teresa Sociats y Soler, En poder de mo Manuel Oliva y Viloca notari.