Saga Bacardí
44004
ESCRITURA DE PARTE DEL PAGO DE LA COMPRA DE LA CASA EN LA CALLE BASEA, HACIA LOS RESGUART, COMPRADA A LOS RODRIGUEZ, POR PERE DELAFORGE Y FRANCISCO COMADURAN.


Sia notori. Com nosaltres D. Salvador Pasaqual y Reguart Administrador y Visitador General de salitre de est Principal, y Da. Maria Antonia Resguart y Roig conjuges, en los noms de usufructuari y proprietaria respective. De nostre grat y certa ciencia, confessam y en veritat regoneixem a Pere de Laforge y Francisco Comaduran y Ruvira los dos botiguers de telas, ciutadans de Barcelona presents, pagant per D. Ildefonso Rodriguez Capeta, agregat al Estat Major de esta plasa y D. Joseha Roig y Rodrigues, conjuges y de aquellas once mil lliuras barcelonesas que foren lo preu de la venda per dits conjuges Roderigues, y Roig, y D. Joseph Roig y Bros en esta coitat domiciliats a favor dells y dels seus perpetuament feta y firmada de totas aquellas casas ab tres portichs obrint, citas en esta ciutat en lo carrer nomenat de Basea y cantonada del carrer dit den Isern llargament designada y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit notari als vint y quatre días del mes de desembre del any prop passat. Y en virtut de facultat y potestat a ell ab dit acte concedida. Que en lo modo avall escrit baix lo pacte de la infrascrita cessió, nos han donat y pagat la quantitat de dos mil lliuras barcelonesas a compte de aquellas tres mil lliuras, que dits conjuges Roderigues y Roig prometeren donar y pagar a dit dita Maria Antonia, venint lo cas de ma collocació en matrimoni que al presen se ha verificat ab un capitol resultant de l atransacció y concordia entre nosaltres firmada, rebuda en poder del dit e nfrit notari als vuit días del mes de Setembre de dit any prop passat. E igualment a compte d elas tres mil cent y cinquanta lliuras que jo dita Da. Maria Antonia he constituhit y aportat en dot al nomenat Dr. Salvador mon marit ab un capitol resultant dels capitols matrimonials entre nosaltres firmats y jutats en presencia dels referits conjuges Rodrigues y Roig, rebús en poder del mateix infrit notari als vint y quatre días dels corrent mes y any. Lo modo de la paga de ditas dos mil lliuras es que aquellas confessam rebrer en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. En testimoni de la qualls cosas no sols firmam la present apoca, sino que també sens evicció no obligació alguna, cedim als mencionats Pere de Laforge y Francisco Comaduran, tots nostres drets y accions, en virtut del qual pugan defensar la sobre chalendada venda a son favor feta, contra qualsevols altres acrehedors de dits venedors, y altrament usar y valerse dels mateixos drets, cedits en judici y fora de ell, com millor los confinga, constituhintlos pe est efecte dueños y procuradors com en cosa propria. Prometent las sobreditas cosas tenir per agradables, y contra aquellas no fer ni venir per causa, o rahó alguna. Y aixi ho firmam en la ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y quatre. Essent presents per testimonis instrumentals D. Ignasi de Arahujo y Jaume Galceran sastre, ciutadá de Barcelona, Y los otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) han firmat de s ama.
Dona Mariantonia Reguart y Roig, Salvador Reguart y Pasqual, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carrera notari.