Saga Bacardí
44058
ESCRITURA DE EJECUCION DE VENTA DE LAS CASAS EN LA CALLE DE TRIÓ Y SANTA ANA DE LOS MARLÉS, HACIA FRANCISCO COMADURAN Y ANTONIA DELAFORGE.


En nom de Deu, Sia tothom manifest. Com jo D. Lluis Maria de Marlés y de Escalera, Cavaller Mestrante de la Real de Cavalleria de Ronda en esta ciutat domiciliat. Per quant ab acte rebut en poder del infrit notari als vint y sis días del mes de Agost del any mil setcents noranta y set, firmí venda a favor dels infrascrits Francisco Comaduran y Rovira y Antonia Comaduran y de Laforge, conjuges de las casas que avall se expressarnan per lo preu de setse mil lliuras de las quals rebí la quantitat de sis mil lliuras, que se aplicaren per los fins, y efectes allí continuats, bais diferents pactes, y condicions, y entre altres que me fos libre per lo termini de dos anys de aquell dia en avant, contadors, retornarlos dita quantitat rebude, quedant en tal cas nulla dita venda. Y en atenció de que no obstant de haver fet totas las doligencias imaginables durant estos dos anys per retornar la referida quantitat, no me ha estat posible encotrar medi algún pera poderho verificar. Y que per altre part me veig en la precissió de tenir que satisfer las quantitats que avall se expressaran, esto es la de dos mil lliuras al infrit Joan Dulcet per la entrada del establiment a mon favor firmadora de las casas que he adquirit en lo carrer den Tripó de esta ciutat, inseguint lo entipulat en la escritura de conveni entre nosaltres firmada als – del mes de Janer prop passat al efecte de unirlas a altres de major extinció igualment per mi adquiridas situadas en lo carrer de Santa Anna, y cantonada de dit carrer den Tripó, y la de sinch mil lliuras a Isidro Pujol per lo complement del inport de la obra de unas minas tan tencesarias com utils a las heretats, que per los mateixos titols que avall se calendaran pocehesch en la parroquia de Llusá de Munt, per quals partidas me trobo particilarment instat, y amenasat de instar son pago judicialment, Y no tenint altre medi per acudir a estas indispensables obligacions, procedents de la millora de mon patrimoni, que lo del cumpliment de la venda de las casas que avall se chalendaren, respecte de trovarse bastantment deterioradas, y de tenir que invertirse a demes en ellas algunas quantitats per sa necesaria reparació, y conservació. Perso, havent de portar a efecte la sobre chalendada venda, y esmenar de altre part las equivocacions que involuntariament se potiren en la expressada escriptura per falta de instruments en la designa espectancias, y confrontacions de las mateixas casas. Fent emperó las infras cosas sens perjidici de la prioritat de temps, y millorias de dret a duts Señors competents per rahó de la sobre chalendada venda.
Primo: Per lluhir, y quitar a la Priora y Monastir de Montesion de la present ciutat tot aquell censal de preu tres mil lliuras, y penció noranta lliuras que tots anys li dech fer y prestar.
Item: Per pagar, y satisfer al nominat Joan Dulcet, corredor real de cambis, ciutadá de Barcelona la quantitat de dos mil lliuras per los motius sobre expressats.
Item y finalment: Per pagar, y satisfer al referit Isidro Pujol la quantitat de sinch mil lliuras a cumpliment de major quantitat per lo omport de la mina que dalt se menciona.
De mon grat y certa cieucia. Per mi, per mos hereus, y successors qualsevols que sian de nou, vench, y per titol de venda concedesch als sobre anomenats Francisco Comaduran y Rovira, y Antonia Comaduran y de Laforge, presents. Totas aquellas casas ab quatre portals obrints, ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias universaos, que per los titols avall escrits cinch, y pocehesch en esta ciutat, en lo carrer nomenat dels Mercaders, y en o de la Volta de Cirera, per lo qual se pasa de dit carrer al de las Semoleras, junt ab lo edifici, que se trova sobre lo mateix arch, o volta, a la dita part del carrer dels Mercaders, y lo petit edifici que se trova a la cantonada de la altre part de dit carrer, o volta de Cirera. Y se ha de saber, que en quant a las dos btigas, que se trovan tsota ditas casas en dit carrer de Cirera, comprenent desde lo doleo, fins al primer sostre no van compresas ab la present venda per ser proprias dels hereus, y successors de Lluciá Quadradas. Y se tenen ditas casas en quant al estar de la part de la Volta de dit carrer den Cirera, per lo Altar, o primer Benefici de Santa Barbara de la Seu de Barcelona, com a layca, y privada persona, y bais son domini, y alou a cens de sis morobatins, tots anys pagadors als vint y quatre días del mes de Mars. Y en quant al altre estar de la part del carrer dels Mercaders, per los Aniversaris comuns de la Seu de Barcelona, y baix son domini, y alou a cens de catorce morobatins tots anus pagadors en lo dia de Santa Eularia del mes de Febrer. Y terminan ditas casas a solixent part ab Lluciá Quadradas, y part ab la casas, y Collegi de Adroguers; a mitgdia part ab dit carrer de Cirera, part ab las botigas de Lluciá Quadradas, y part ab Domingo valls argenter; a ponent ab dit carrer dels Mercaders; y a tremuntana ab una casa propria de dit Collegi dels Adroguers. Y en quant al petit edifici de la altre part de la Volta, termina a solixent, y mitgdia ab honor de dit Domingo Valls; a ponent ab dit carrer dels Mercaders; y a tremuntana part ab lo restant de ditas casas grans, y part ab lo carreró que pasa sota dita Volta. Y me espectan ditas casas com a hereu universal dels bens que foren de D. Francisco de Marlés y Gaspar mon pare per ell instituhit ab son ultim, y valido testament que entregá clos a Francisco Alsina y Cerdá notari publich real collegiat de número de Barcelona al primer de Janer de mil setcents seixanta y vuyt, y seguida la sua mort per lo mateix notari obert, y publicat als nou dels mateixos mes, y anu. Al qual D. Francisco espectaba com a hereu universal els bens que foren de D. Joseph de Marlés y Massana son pare, per ell instituhit ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder de Joseph Ferran notari publich de número de Barcelona als vint y tres días del mesd e Abril del any mil setcents y divuyt. Al qual D. Joseph Marlés y Massana espectaba com a hereu universal dels bens que foren de D. Joseph de Marlés y Casademunt, son pare per ell instituhit ab son ultim y valido testament que entregá clos a dit Joseph Ferran notari als quatre días del mes de Juny del any mil siscents nroanta y set, y seguida la sua mirt per lo maiteux notari obert, y publicat als vint y tres días del mes de Setembre del mateix any, Al qual D. Joseph de Marlés y Casademunt espectaban, so es en quant al estar de la part de la Volta de Cirera per titol de venda a favor de ell, y dels seus perpetuament feta, y firmada per los Magnifich Miquel Onofre Monfar y Sorts, y Joaquim Monfar y Sort germans, ab acte rebut en poder de Jacintho Borrás notari publich de número de Bacelona als trenta días del mes de Maig del any mil siscents seixanta, y tres. Y en quant a lo restant de ditas casas li espectaban com a hereu universal dels bens que foren de D. Andreu de Marlés per ell instituhit ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder del Dr. Francisco Pons difunt notari publich de número de Barcelona als sinch Setembre de mil siscents trenta y sis. Al qual D. Andreu de Marlés espectaba per titol de venda a favor de ell, y dels seus perpetuament, com a mes donant en lo encant publich feta y firmada per los marmessors subrogats del testament y ultima voluntat del Dr. en medicina Onofre Bruguera en Barcelona domiciliat, ab acte rebut en poder de Joseph Safont, y Gaspar Monserrat Xamallay notari publich de Barcelona simil estipulant als vint y dos días del mes de Maig del any mil siscents y catorce. La qual venda fas aixi com millor dir entendrer se pot. Extrahent las sobreditas cosas de ma y poder meu, y aquellas poso, y transferesch en ma, y poder de dits Señors compradors, y dels seus. Prometent entregárnosle pocessió real, corporal, actual, o quasi. Donantlos facultat pera que de sa propria authoritat se la pugan pendrer ab clausula de constitut, y precari, cedintlos tots mos drets, y accions dels quals pugan usar en judici, y fora de ellmc om millor los convinga, constituhintlos per est efecte dueños, y procutadors, com en cosa propria. Salvats sempre los censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre expressats. Y Salvat també lo lluhisme que per rahó de la present venda se deurá lo qual en quant al primer estar es la decima part per succehor a laych lo expressat Benefici de Santa Barbara. Y en quant al altre estar, segons la clausula del seté. Lo preu de esta venda es setse mil lliuras barcelonesas. Las quals en virtut de facultat, y potestat que ab la present concedesch a dits Señors compradors, sel retingan en son poder, so es sos mil lliuras que son las mateixas que ja me entregaren, y rebí de ells al temps de la estipulació de la sobre chalendada venda. Y las restants deu mil lliuras, a efecte de donarnas, y pagarlas als acrehedors en lo preludi de esta venda mencionats per las causas, y rahons allí expressadas. Dels quals al temps de la paga recobra apocas y difinicio ab cessió de drets pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors meus, volent que fetas ditas pagas, y lluhició respective los competescan los mateixos drets preeminencias, y prerrogativas que competirían a dits acrehedors sino sels satisfeya sa respective quantitat constituhintlos per est efecte dueños y procuradors com en cosa propria. Del qual prene firma, apoca en lo modo referit. Y aixo renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, no rebit, a la de dolo malo, a la lley que afavoreix als engañats, y a tot altre dret, y lley de mon favor. Dono librement, y revoco a dits compradors tot lo major valor que podrían tenir ditas casas venudas a mes del preu sobredit. Prometent la present venda ferlos tenir, y valer, y estarlos de ferma, y legal evicció sempre y en tot, y en qualsevol cas ab restitució y esmena de tots gastos, y despesas. Per lo que ne obligo y especualment hipotheco.
Primo: Tota aquella casa per mi ja adquidira que en virtut de regoneixensa a mon favor feta, y firmada per lo Dr. Cayetano Manos ab acte rebut en poder de D. Francisco Mas notari publich real collegiat de número de Barcelona, als deu días del mes de Novembre del any prop passat tinch y pocehesch en esta ciutat, y en lo carer nomenat de Santa Ana, y Cantonada del carrer den Tripó.
Item y finalment: Tota aquellas altres casas que adquiriré en virtut del establiment a mon favor firmador per dit Joan Dulcet, mediant las dos mil lliuas que dalt se expresan, sitas en lo referit carrer den Tripó, sobrogantse las casas sobre hipothecasas en lloch de las que ab la present vench. Y generalment sens perjudici de dita especial hipotheca ne obligo tots mos bens, y drets, mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant a la lley que dou: Que primerament se dega pasar per la cosa especialmente obligada que per la general, y a altre que disposa que quant lo acreedor potsatisferse de la especial hipotheca no extenga la ma a la general. Al privilegi militar, y monició de vint y sis días, y a altre qualsevol lley o dret que me puga afavorir, y a la que ppprohibeix la general renunciació. Y peraque las sobre ditas cosas tingan sa deguda estabilintat juro espontaneaent a Nostre Señor Deu y a sos quatre Sants Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit, que no sols contra ellas no faré ni vindre per causa, o rahó alguna, sino que també lo present contracte no se ha fet en frau no perjidici dels Señors sobre expressats, ni de sos drets dominicals. Confessant dits contrahents quedar advertits, per lo infrit notari que de est acte se ha de pedrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat, dins sis días seguents inseguint lo manat per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica Sanció. Y aixi ho firmam en la ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta y nou. Essent presents per testimonis instrumentals Joseph Maria Torrent, y Joseph Maria Sayrols, escrivents, en dita ciutat habitants. Y dits contrahents (coneguts de mi lo infrit notari) ho firmaren de sa respective ma.
D. Lluis Maria de Marlés y de la Escalera, Francisco Comaduran y Rovira, Antonia Comaduran y Delaforge, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carrera notari.