Saga Bacardí
44065
VENTA DE DOS CASAS DE LUIS MARIA DE MARLÉS A FRANCISCO COMADURÁN Y ROVIRA Y ANTONIA DELAFORGE
.

En nom de Deu, Amen: Sia notori com jo Lluis Maria de Marlés y de Escalera Caballer Maestrante de la Real de la Caballeria de Ronda en esta ciutat domiciliat. Per quant ab acte rebut en poder de Joseph Grau Sayrols y Carrera notari publich de numero de esta ciutat, als vint y sis Agost mil set cents noranta set per las causas y rahons en lo mateix acte contingudas vengut als infrits Francisco Comaduran y Rovira y Antonia Comaduran y Delaforge conjuges y als seus, y a qui ells voldran perpetuament, totas aquellas casas ab quatre portals fora obrint que avall llargament se designarán situadas en esta ciutat, y en los carrers anomenats lo un dels Mercaders, y lo altre den Fider, o la Volta den Cirera, per lo qual se ba de dit carrer dels Mercaders al de las Semoleras, per preu de setse mil lliuras de las quals en quant a sis mil lliuras las pagaren dits conjuges en diner comptant realment y de fet en presencia del notari, y testimonis, la que fou concebuda ab acte entre altres que fos libre y facultatiu a mi dit Don Lluis Maria de Marlés, y als meus per tot lo termini de dos anys del dia de dita venda en avant comptadors, lo retornar als mencionats compradors las expressadas sis mil lliuras que me entregaren a compte del preu de la mateixa venda, en qual cas no havia de tenir aquella efecte algun, pero en lo cas de no retornarlos la referida quantitat dins lo explicat termini de dos anys precisos y perentoris, quedás en continent per feta dita venda, y poguessen los consabuts compradors en possessionarse de sa propria authoritat de la mateixa casa, pagant lo cumpliment del preu convingut, y mediant que lo fill primogenit de mi dit Don Lluis Maria de Marlés llohas, y aprobas aquella, y tot son contingut, havent jo dit Don Lluis Maria de Marlés en lo termini de cerca de dos anys que discorregueren desde lo dia vint y sis de Agost mil set cents noranta set, als catorse de Agost mil set cents noranta nou practicat totas las diligencias imaginables pera retornar als mencionats conjuges Comaduran y Delaforge las expressadas sis mil lliuras sens haberme estat possible encontrar medi algún, per conseguent que de altra part estaba en la precisió de haber de pagar varias quantitats, algunas de las quals provenian de obligacions contretas per mi Don Lluis Maria de Marlés per la adquisició de casas situadas en esta ciutat en lo carrer de Sta. Anna y cantonada del carrer den Tripó, y per rahó de algunas milloras fetas en mon patrimoni, per qual motiu ab altre acte rebut en poder del mateix Joseph Grau Sayrols notari lo citat dia catorse de Agost de mil set cents noranta nou a fi de cumplir dits pagos, y obligacions en la mateixa escriptura contenguts, jo lo citat Don Lluis Maria de Marlés venguí als significats Francisco Comaduran y Rovira, y Antonia Comaduran y Delaforge conjuges las casas sobre expressadas corregint algunas equivocacións que involuntariament se habian patit en lo antecedent acte de vint y sis de Agost de mil set cents noranta set. Y com las expressadas casas estan subjectes als vincles apposats per mos antecessors, pero consideran que ditas casas sont molt vellas, y en part amenasas proxima ruina sens que jo dit Don Lluis Maria de Marlés en lo temps de las explicadas vendas tingués, ni tinga al present diner pera rehedificarlas, y que lo preu de ditas vendas en efecte han servit per los motius en ellas explicats, y que los atrasos en que me trobaba foren coberts ab lo preu de las referidas vendas provingueren dels mols y crescuts gastos que tinguí de fer per la prosecució de la causa que he seguit contra lo demensor de las temporalitats, dels regulars expulsos y altres per la vendició dels Castells, llochs y termes de Sant Guini de la Rabassa fraxentis altres bens, de modo que tenint per mes util lo empleo del preu de las anomenadas casas per los efectes a que ha estat destinat que no la conservació de las mateixas casas en una familia y patrimoni. Y respecte per los expressats conjuges Comaduran y Delaforge han requirit de paraula a mi lo mencionat Don Lluis Maria de Marlés peraque mon fill primogenit llohás y aprobas la venda de ditas casas conforme jo ho havia promés en la primera de las citadas vendas considerant ser just dit requiriment cridi per son cumpliment no solament lo mencionat fill primogenit Don Francisco Maria de Marlés, si tambe a Don Miquel de Marlés fill segundogenit de mi dit Don Lluis y havent madurament considerat lo asumpte resolguerem unanima, y conformes que tots junts y assolas aprobariam y llohariam las expressadas vendas ab condició que los citats conjuges Comaduran y Delaforge nos fassen una addició de preu a las expressadas vendas en la quantitat de mil cent sinch lliuras vuit sous que necessitabam pera acabar de pagar los lluhismes de la casa que jo vull junt ab ma muller y fills habito en esta ciutat , y cantonada del los carrers de Sta. Anna y den Tripó com baix se expressará, y també per rahó de las obras que he fet en la sobre ditas casas; Lo que premeditat per los referits conjuges Comaduran y Delaforge han adherit a dita petició; Perço de mon grat y certa sciencia confesso, y en veritat regonech a Francisco Comaduran y Rovira comerciant ciutadá de Barcleona, y Antonia Comaduran y Delaforge conjuges dit Francisco Comaduran present, y dita Antonia Comaduran y Delaforge encara que ausent, y per ella present y estipulant lo notari avall escrit que a mes de aquellas setse mil lliuras per los quals o per lo preu de ellas ab lo sobre anomenat acte rebut en poder del referit Joseph Grau Sayrols notari als catorse de Agost mil set cents noranta nou, firmat per rahó de Señoria fiu venda a favor de los significats Francisco Comaduran y Rovira, y Antonia Comaduran y Delaforge conjuges de totas aquellas casas ab quatre portals obrints ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias situadas en esta ciutat y en lo carrer anomenat dels Mercaders y en lo de la Volta de Cirera per lo qual se pasa de dit carrer al de las Semoleras junt ab lo edifici que se troba sobre lo mateix arch, o volta a la dita part del carrer dels Mercaders, y lo petit edifici que se troba a la cantonada de la altra part de dit carrer o Volta de Cirera, y se ha de saber que en quant a las dos botigas que se troban sota ditas casas en dit carrer den Cirera compressos desde lo solar fins al primer sostre no ban compressos en dita venda per ser propris del hereus o successors de Lluciá Quadradas, Y se tenen ditas casas en quant al estat de la part de la volta de dit carrer den Cirera per lo Altar o primer Benefici de Sta. Barbara, firmat en la Seu de Barcelona com a laica y privada persona, y baix son domini y alou a cens de sis morabatins tots anys pagadors als vint y quatre de Mars, y en quant al altre estat segons la firma per rahó de Señoria continuada al preu del sobre citat acte de venda feta per lo Illustrisim Señor Protector dels---------- comuns de dita Sta. Iglesia als trenta de Setembre de mil set cents noranta nou en poder del notari y escrivá de dit Molt Illustre Capitol, eran dos escripturas que se tenen en alou y directa Señoria de dits Administradors Comuns de dita Santa Iglesia a cens en quant al un de catorse morobatins, y per ells sis lliuras sis sous tots anys pagadors en lo dia, o festa de Sta. Eulalia, verge, y martir del mes de Febrer, y en quant al altre de quaranta sinch sous, eo dos lliuras sinch sou,s tots anys pagadors, la mitat lo dia de Nadal, y la altra mitat lo dia de Sant Joan de Juny y confrontan ditas casas a llevant par ab Lluciá Quadradas, y part ab la casa y collegi de Adroguers de la present ciutat; a mitg dia part ab dit carrer de Cirera, part ab las botigas de Lluciá Quadras, y part ab Domingo Valls argenter; a ponent ab dit carrer dels Mercaders; y a tremuntana ab una casa propria de dit Collegi dels Adroguers, y en quant al petit edifici del altre part de la volta confronta a solixent y mitg dia ab honor de dit Domingo Valls a ponent ab dit carrer dels Mercaders; y a tremuntana part ab lo restant de dita casa grant, y part ab lo carreró que pasa sota dita volta: Me han donat, pagat, y ajustat al preu de la ajsutada venda la quantitat de mil cent sinch lliuras vuit sous moneda barcelonesa, de las quals en virtut de facultat que dono y concedesch als relacionats conjuges Comaduran y Delaforge se retindrán estos sinch centas sinch lliuras. A efecte de pagarlas y satisferlas ab diner sonants, y de metall, o be ab vales Reals als acrehedors infrits a saber es: quatre centas quaranta sis lliuras vuit sous y sis al Illustre Sor. Prior de la Collegiata y Secular Iglesia de Santa Anna de la present ciutat, vint y set lliuras tres sous y vuit al Obtentor del Benefici baix Invocacció de tots los Sants en dita Collegiata y Secular Iglesia de Sta. Anna fundat, y las restants trenta dos lliuras un sou y deu al Administrador dels Aniversaris Comuns de la mateixa Collegiata y Santa Iglesia de Sta. Anna, per semblants respectivament, los estich devent per rahó dels lluhismes per mi deguts per rahó del establiment firmat per Rosa Soriano y Terrades viuda del Dr. en medicina Joseph Soriano en Barcelona domiciliat a favor del Dr. en dret Don Cayetano Maria Menos advocat dels Reals Consells y de la Audiencia de est Principat de Cataluña, de dos casas grans contiguas ab diferents portals en ellas obrint situadas: la una en lo carrer de Sta. Anna, y cantonada del mateix carrer, y en lo carrer den Tripó, y la altre enlo expressat carrer den Tripó, ab acte rebut en poder de Anton Comellas notari publich de numero de aquesta ciutat als vint y tres de Juliol de mil set cents noranta vuit, del qual establiment obtingué regonexensa y agnisió de bona fe per lo significat Dr. Don Gayetano Maria de Menos a mon favor feta ab acte rebut en poder de Don Francisco Mas escrivá de Camara en lo Criminal y notari publich real collegiat de numero de esta ciutat als deu de Novembre de dit any mil set cents noranta vuit; Volent y convenint que dits conjuges Comaduran y Delaforge en lo temps de la paga recobren apocas ab cessió del expressats acrehedors pera defensar dita abdició de preu y venda sobre referidas contra qualsevols personas que intentasen acció o quastió alguna, feta las quals pagas succehescan en lo lloch y dret dels citats acrehedors y los comptasam las mateixas prioritat de temps milloras de dret y demes preheminencias y prerrogativas que a ells competirian a las sobre ditas pagas no los fossen fetas en la expressada quantitats satisfetas, constituhintlos per est efecte procuradors meus com en cosa propria, y las restants sis centas lliuras confesso rebrer de dits conjuges en diner comptant, sonant y de metall realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits: Las quals sis centas lliuras, ja se troban invertidas en las obras que he fet construir en las referidas casas del carrer de Sta. Anna y den Tripó y de la sobre expressada quantitat de mil cent sinch lliuras vuit sous, en lo modo sobre conengut rebuda, ab lo present los ne firmo la corresponent apoca; Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret: Convinch y en bona fe prometo als prenarrats conjuges Comaduran y Delaforge que las expressadas mil censt sinch lliuras vuit sous de la present, abdició a ella añadidas a las setse mil lliura,s las preditas casas vull sian venudas y en quant menester sia ab lo present las vench ab los pactes, promesas cessió de drets evicció, obligació de mos bens, renuncia de drets y demes contengut en la citada venda, tot lo que vull tenir aquí per incertat, y expressat com si particularment y fos individuat y referintme en tot y per tot a aquella, llohant la pocessió que de las preditas casas en virtut de la precalendada venda tenen; salvats lo censos, y demes drets dominicals dels Señors sobre expressats, y salvats tambe los lluhismes als mateixos competents. Mes avans prometo las preditas cosas, tenir per fermas y agradables, y no revocarlas per causa o rahó alguna, baix obligació de tots mos bens y drets mobles, e immobles haguts y per haver; Renunciant al privilegi Militar munició o citació de vint y sis dias que en Cathatuña se concedeixen als Cavallers y demes personas generosas, y a qualsevol altre dret o lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir o subseguirse la especial; Y presents nosaltres Don Francisco Maria de Marlés Cavaller Maestrante del la Real de Cavalleria de Ronda, y Don Miguel de Marlés germans en Barcelona domiciliats, fills dels sobre mencionat Don Lluis Maria de Marlés venedor pedit, no obstant de saber que lo enarrat nostre pare es hereu gravat, y que las expressadas casas estan subjectas a vincles, y particularment lo que ordena Don Joseph de Marlés nostre Besavi ab son testament que otorgá en poder de Joseph Ferran notari publich de Barcelona als vint y tres de Abril de mil set cents divuit, y despues de sa mort fou per lo mateix Ferran notari llegit y publicat als sis de Mars de mil set cents vint y sinch; pero consideran que las relatadas casas son molt vellas y en part amenasan proxima ruhina sens que dit nostre pare, y nosaltres en lo temps de las citadas vendas ni en lo present tinguem possibilitats pera rehedificarlas y que es mes util lo empleo del preu de aquellas per los efectes a que ha estat destinat, que no la conservació de las mateixas casas en nostre familia y patrimoni, per estas y altres poderosas rahóns, y motius lloham, aprobam, traficam y confirmam no sols las sobre calendadas vendas de vint y sis de Agost mil set cents noranta set, y de catorse Agost mil set cents noranta nou y los pagos ab aquellas continguts y tot lo demes en aquellas expressat del thenor de las quals estem plenament contents per lectura que de aquellas nos ha fet lo notari infrit, sino tambe la present abdició y totas las cosas en los sobre dits actes expresadas, y concentint a ellas; De nostre grat, y certa scisncia espontaneament prometem a dita Francisco Comaduran y Rovira y Antonia Comaduran y Delaforge que contra esta abdició, ni las vendas sobre citadas no farem ni vindrem per rahó del vincle, substitució, y fideicomis a nostre favor apposat per dit Don Joseph de Marlés y Massana ab lo testament sobre calendat ni per causa de nostre llegitima paterna, suplement de ella, part de creix, ni per altres qualsevols drets a nosaltres de present y en lo esdevenidor espectants en los bens que foren de nostres ascendents, ansbe, cerciorats primerament del thenor de dit testament per lectura que de ell nos ha fet lo subscrit notari, de nostra certa sciencia per rahó de las pre calendadas vendas, y addició de preu a ellas, renunciam al mateix vincle, substitució, y fideicomis y altres qualsevols drets a nosaltres espectants per rahó del citat testament de nostre besavi y de mes ascendents en las cosas sobre venudas, y especialment en virtut del jurament avall escrit la lley que diu que lo pacte fet de futura successió llegitimas y altres drets no val, y a qualsevol altre dret y lley, que afavorirnos puga y la la general en forma; Y no menos prometent als referits conjuges Comaduran y Delaforge que las preditas vendas y addició de preu los farem valer y tenir y los estarem de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots los danys y gastos baix obligació de tots nostres bens y drets, mobles, e immobles haguts y per haver: Renunciant al privilegi Militar y a qualsevol altre dret y lley de nostre favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir o subseguir se la especial, y ab jurament que los tres en ma y poder del notari avall escrit voluntariament fem y prestam en virtut del qual jo dit Don Manuel de Marlés per ser menor de vint y sinch anys, major emperó de quinse anys, persó renuncio al benefici de ma menor edat lesió, facilitat, e ignorancia al que demana la entera restitució, y a qualsevol altre dret, y lley de mon favor; y jo lo prenotat Don Lluis Maria de Marlés en forsa de dit jurament prometo no sols que contra las sobreditas cosas no faré ni vindré per causa ni rahó laguna sino tambe que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors Dominicals dalt expressats ni de sos drets: Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims, altrament no ha de donar fe en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sancio publicada en esta ciutat: Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Setembre del any del Señor de mil vuit cents hu. Essent presents per testimoni Narcis Rovira corder, y Eudalt Rovira y Elias escrivent los dos en Barcelona habitants.
Don Lluis Maria de Marlés. Don Francisco de Marlés, Don Miguel de Marlés, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits otorgants, y que han firmat de sas mans.