Saga Bacardí
44076
ESCRITURA DE MINORACIÓN DEL PRECIO DE CENSAL POR DEVOLUCIÓN DE CAPITAL DE SAFORCADA A JOSÉ COMADURAN Y ROVIRA. (primos)


En nom de Deu sia amen. Joseph Comaduran y Rovira botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, no sols en nom seu propri, sino també en nom y com a cessionari de D. Anton Comaduran ciruguá del Regiment de Zamora, y de Maria Daroca y Comaduran muller de Joseph Daroca y Voltás argenter, ciutadá de dita ciutat, tots germans, fills de Joseph Comaduran botiguer de telas també ciutadá de la referida ciutat.
Atenent que ab acte rebut en poder de Francisco Alsina y Sardá Notari real collegiat de número de dita ciutat als setse Abril del any mil setcents vuitanta sis, establi y en emphiteosis concedí a Joan Saforcada sastre, ciutadá de la mateixa ciutat y als seus perpetuament. Totas aquellas casas ab dos portals fora obrint, situadas en la present ciutat y carrer anomenats dels Sombrerers y dels Banys Vells ab imposició del cens de quatrecentas tretse lliuras quatre sous y deu duners ab domini mitjá y ab la facultat de lluir de aquell en una o mes lluicions sempre y en lo modo que li aparegués be, cent vuitanta lliuras en penció en nua percepció per preu de sis mil lliuras.
Attenent igualment que a consequencia de dita facultat, y ab altre acte en poder del predit Francisco Alsina y Cerdá notari en lo sobre notat dia, foren per lo mateix otorgant venudas y absoltas al referit com al enunciat Joan Saforcada sinquanta dos lliuras en pensió en nua percepció per preu de mil setcentas sinquanta lliuras, aixi que lo sobre indicat cens, quedá reduit a trescentas sexanta lliuras catorse sous y dos diners. Y considerant per ultim que haventse lo otorgant preposat a Paula Saforcada y Carres viuda del anomenat Joan Saforcada difunt, volia entregarli la quantitat de tres mil lliuras al present necessita per lo motiu que hage se expresará, li firmaria venda y absolució de noranta lliuras en penció de part del predit cens per preu de las indicadas tres mil. Y havent annuhit a dita proposició, Per ço y a efecte de pagar y satisfer a Maria de la Concepció Alabau y Comaduran muller de Joseph Anton Alabau y Sala Real Corredor de cambis de la present ciutat filla sua, la quantitat de tres mil lliuras a compte de los tres mil sinchcentas que lin prometé donar y pagar per los motius continuats en lo primer dels capitols matrimonials entre las indicadas parts firmats rebuts en poder de Francisco Fochs y Broquetas notari publich real collegiat del número de esta ciutat als vint y vuit de Abril prop passat, de que lo mateix notari ab sas authenticas lletras en dona fee. De sa espontanea voluntat y certa ciencia. Per ell sos hereus y successors qualsevols, ven, absol difineix y remet a la enunciada Paula Saforcada y Carrés viuda en qualitat de tenutaria y usufructuaria del a universal heretat y bens del predit son marit ausent, y per ella lo notari baix firmat present y acceptant, y als seus perpetuament las referidas noranta lliuras en penció nen nua percepció del expressat cens de penció trescentas sexanta lliuras catorse sous y dei diners que tots anys en señoria mitjana als setse Abril li feu fer y rpestar en y sobre las mencionadas casas. Que se tenen per lo otorgant al sobre notat cens de trescentas sexanta lliuras catorse sous y deu diners en dit termini pagador, francas de corresponció. Pero en virtut de la present venda y absolució solament se tenen y en avant se tindran per lo mateix otrogant al cens de las doscentas setanta lliuras catorce sous y deu diners en domini mitjá en lo expresat termini pagadors. Qui hi té per lo Ilustre Abat y Real Monastir de Sant Esteva del Odre Claustral de Sant Benet de la vila de Bañolas com a succehint a Raymunda Roig y Malla a cens de tretse lliuras dovuit sous y dos diners tots anys pagadoras en dos terminis, la mitat lo die de Nadal y la altre mitat lo die io festa de Sant Joan del mes de Juny. Francas de corresponció. Qui ho tenen per lo Magnifich Francesch de Deu y Verneda doncell en la vila de Granollers domiciliat, y Francisca de Deu Colomer Teixidor-Vergés y Vich conjuges en los noms de usufructuari y proprietaria respective a cens de sis lliuras onse sous francas de corresponciò tots anys pagadoras lo dia dos de Mars. Qui ho tenen per lo Benefici baix invocació de Nostra Señora del Pilar en la Iglesia Parroquial de la vila de Granollers, Bisbat de Barcelona instituhit y fundat, eo per son obtentor en nom de aquell y beix domini y alou del mencionat benefici a cens de una lliura set sous tots anys en cert termini pagaror. Y terminan las ditas casas, a orient ab honor de Joseph Huguet sombrrer ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo carrer dels sombrerers; a ponent ab lo dels Banys Vells; y a tremuntana ab honor antes de Francisco Planas sombrerer, y vui de Francisco Rovira també sombrerer, ciutadans de Barcelona. La qual venda y absolució, fa aixi com millor dir y entendrer se pot, extrahent la dita part de cens venuda de son poder y domini, transferint aquella en lo de dita compradora y dels seus en estas cosas successors. De manera que de aquí en avant cese la annua penció de ditas noranta lliuras en nua percepció, y sols estiga obligada en pagarli las restants doscentass etanta lliuras catorse sous y deu diners ab señoria mitjana, absolvent, difinint y cedintli tots los drets y accions a ell competents en dita part de cens venuda. En virtut de lo que tinga las ditas cosas francas de sa prestació y us de dits drets com millor li cnvinga, ab constitució de procurador, promesa de no demanarli mes dita part de cens venuda y absolta, imposantli de cilenci perpetuo, y demes clausulas oportunas. Salvo lo restant cens ab señoria mitjana, com y també los censos tots los drets dels Señors sobre indicats. Lo preu de esta venda y absolució es tres mil lliuras barcelonesas, las quals en virtut de la facultat y potestat que ab lo present li dona y consedeix, se retindrá la mencionada Paula Saforcada al efecte de pagarlas a la acrehedora de sobre mencionada, de la qual al temps de la paga recobre la corresponent apoca y cessió de rets respective per defensar la present venda y absolució contra qualsevols altres acrehedors. Volent y consentint que verificat dit pago, succehesca esta en lloch de aquella, y li competexan las mateixas preheminencias y prerrogativas que li competirian sinó li fos satisfeta la predita quantitat, constituhintla procuradora com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció del dit preu no ser aixis convingut, y a tot altre dret, y lley de son favor, dona y remet a dita compradora, y als seus lo que mes podria vler dita part de cens venuda del preu dalt referit. Mes avant convé, y promet la present venda y absolució ferli valer y tenir y estarlin de ferma y legal evicció semrpe y en tot cas ab restitució y esmena d etots danys y gastos, segons estil. Per lo que en obliga tots los bens y drets seus, mobles e inmobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol dret y lley d eson favor y a la que prohibeix la general renunciació, Y per major validitat de ditas cosas, espontaneament jura a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del infrit notari, aquellas atendrer y cumplir y no contravenirlas per ningun motiu ni causa, y no menis que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre continuats, ni de sos drets. Confessant quedar advertits que sen ha de pendrer la rahó en l ofoci de hipotecas de esta ciutat dins lo termini, y per los efectes previnguts ab Real Pragmatica. En testimoni de lo que aixi ho otorga y firma, conegut de mi lo infrit notari en la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Juny del any mil vuit cents y tres. Presents per testimnis Geronim Prat escrivent y Mariano Miquel jove valer en esta ciutat resident.
Joseph Comaduran, En poder de mi Francisco Girona notari.