Saga Bacardí
44130
ENTREGA DE LA POSESION DE LAS NUEVE PLUMAS DE AGUA COMPRADA A LOS LLEDÓ, POR ANTONIO TUSQUETS Y AGUSTÍ
.

En lo districte de la Parroquia de Sn. Vicens de Sarriá, cerca la torre u casa de camp nomenada “De Lledó” territoro de Barcelona, a set dias del mes de Febrer del any mil vuitcents y setze. Per quant ab acte rebut en poder del notari baix firmat, a tretze Janer ultim Da. Teresa Lleó y Vallescá, viuda de D. Anton Lladó y Llampillas, firmá venda perpetua de nou plomas de aigua perenne, y continua de la sua mina, que te inmediata a dita torre, al Rnt. D. Francisco Comaduran Pbre. al Sr. Anton Tusquets del comers de Barcelona, y a la Sra. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge, los dos ultims conjuges, genere y hilla correspectius de dit Rnt. D. Francisco per preu de sis mil setcentas cincuenta lliuras barcelonesas; Ab promesa de entregarlos lo us y pocessió de dita aigua en lo pilar, u repartori que se troba prop la Sinia, y detrás la dita torre de Lladó: Y desitjan dita Sra. Doña Theresa Lladó viuda de cumplirho, ho ha practicat per medi del Sr. Joseph Mas arquitecto, y Mestre de obras del Molt Illustre Ajuntament de dita ciutat de Barcelona, en lo modo seguent, a saber: que de la planxa que se troba del dit pilar, en la qual ja varios furats per donar las aiguas a cada un dels participes que corresponen, se na obert un que conté tres plomas, dos de dos plomas cada un, y altres de una sola ploma cada qual, que son las nou plomas que corresponen a dits Srs, compradors, dirigintlas de eix, modo al conducto propri de dits Srs. Comaduran, Tusquets y de Laforge. Quedant los demes forats degudament tapats. Y en sa consecuencia dita Sra. Doña Teresa, ha entregat, al referit Sr. Anton Tusquets, altre dels precitats Srs. Compradors una clau del repartori que conté lo mencionat pilar peraque usar de ella com de cosa propria, junt ab los demes Srs. Compradors sos compañs. Y pera que totas las referidas cosas conste sempre y haont convenga, dit Sr. Anton Tusquets, y Sr, Joseph Mas arquitecto mencionat, han requirit a mi lo precitat notari subscrit, formás acte publich com aixis ho practico, que fou fet en dit paratje, dia, mes y any dalt expresats. Essent presents per testimonis Anton Ordal, y Francisco Vilarós, pagesos de dita Parroquia de Sarriá.
Joseph Mas y Vilar, Anton Tusquets, An poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Srs. Requirents.