Saga Bacardí
44183
ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DE PUIG, POR FRANCISCO COMADURÁN Y MARÍA FRANCISCA COMADURÁN Y DELAFORGE
.

Lo Rnt. D. Francisco de Puig y Franquesa Pbre. beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat de Barcelona. En la qualitat de procurador que so del Dr. D. Anton de Puig y Franquesa, caballer, domiciliat en la vila de Pons corregiment de Cervera, mon germá, entre altres, per obgectes simils al present, segons consta de ma procura ab acte rebut en poder del Dr. D. Francisco Palou y Almirante, notari publich de la prop dita vila de Pons, a tres Octubre del any mil setcents noranta vuit. En dit nom, de ma libre voluntat y certa ciencia., firmo per rahó de Señoria la ceció y trasponració, feta y firmada per D. Cayetano Roig, Da. Josepha Harazo y Roig, Da. Miquela Salat y Roig, y per Da. Antonia Peray y Roig, germans, a fabor del Rnt. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. y de Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, pare y filla, domiciliats en Barcelona, de una pessa de terra campa dita “La Feixeta” o “Caxa de Morts” de cabuda tres quartas una mundina y un quart de mundina, cituada dins los limits de la Parroquia de Santa Maria de Cornellá del present bisbat; verificada la tal transportació en lo capitol primer de la transacció y concordia feta y firmada entre dits Srs. germans Roig, de una part, y de la altra lo mencionat Rnt. Francisco Comaduran y Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge, rebuda en poder del notari baix firmat en lo dia de air. La qual pessa de terra se te baix domini y alou del predit D. Anton de Puig y Franquesa germa meu, com a Señor del Castell y Quadra de la predita Parroquia de Cornellá, a cens de una quartera de ordí, pagadora, tots anys en vint y quatre de Juny, comforme mes llargament se individua en la calendada transacció. Los censos, lluismes, y qualsevols altres drets dominicals deguts al repetits german meu y principal, sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Señoria o per lo lluisme degut al propri mon germá a causa de la predita transportacio, comfesso haber rebut dels repetits Sors. germans Roig, a voluntas mias, trenta lliuras barcelonesas per las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona, a tretse dias del mes de Janer, any del Naxament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, Mariano Riera, y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Francisco Puig y Franquesa, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Rnt. Sr. otorgant.