Saga Bacardí
44193
ESCRITURA POR SEÑORÍA A FAVOR DEL BENEFICIO DE S. JUAN, POR VENTA DE DE DURÁN HACIA ANTONIO TUSQUETS
.

Lo Rnt. D. Francisco Humet Pbre. beneficiat de la Santa Catedral Ilgesia de aquesta ciutat de Barcelona. En la qualitat de secuestrador que so de las Rendas dels beneficis Vacants de la precitada Santa Iglesia, y entre ells del benefici quintse Sant Joan, instituit y fundat en los claustros de la mateixa Santa Iglesia, segons consta de la elecció de tal secuestrador ab despaix del M. Ilustre Sr. D. Francisco Anton de Ordeu y de Copons, Vicari General y Oficial, que fou del Ilustre y Reverendisim Sor. Bisbe de Barcelona ab data de disset Octubre del any mil vuitcents y sis, refrendat per lo Rnt. D. Anton Casañas Pbre. y Notari de la Curia del Vicariat Eglesiastich de aquesta ciutat, ab imposició del sello de la propria Curia. En dit nom, de ma libre voluntat y certa ciencia en quant al interes de dit benefici, firmo per rahó de Señoria la venda perpetua feta y firmada per la Sra. Da. Maria Francisca de Duran y de Ponsich, viuda de D. Rafel de Duran y de Serdá, en la qualitat de usufructuaria, tenutaria, y de tudora y curadora dels fills y filla comuns a ella y al mencionat son espos; y per D. Rafel Maria de Duran de Ponsich, fill primogenit dels prop dits conjuges, en la de hereu del mencionat D. Rafel de Duran y de Serdá son pare. A fabor de D. Anton Tusquets del comers de Barcelona, de tot aquell annul cens de penció quaranta nou lliuras y tretse sous francas de corresponció ab domini mitjá y demes drets coerents que tots anys per meitat en set Mars y en set Setembre los prestaban lo Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. beneficiat del la dita Santa Iglesia de Barcelona, y de Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge, muller del nomenat D. Anton Tusquets, pare y filla, en los noms correspectius de usufructuari y proprietaria, per unas casas ab dos portals exteriors situadas en esta dita ciutat en los carrer nomenats de la Argenteria, y de la Bolta de Monjuich. Quals casas se troban compostas de dos distintas designnias y estars, la segona de las quals se te per dit benefici quint de Sant Joan, y baix domini y alou del propri benefici com a succeint a Ramon de Monjuich laich despres de la Sentencia Arbitral entre lo Clero y Ciutadans de Barcelona, a cens de vuit morobatins, pagadors tots anys per meitat en lo dia de Maria Santissima del mes de Mars, y en lo del mes de Agost, comforme mes llargament se expresa en lo acte de dita venda, en lo qual se troban designadas y comfrontadas estensament las ditas casas, rebut en poder del notari baix firmat en divuit Juny de est present any. Los censos, lluismes, y qualsevols altres drets dominicals satisfets sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Señoria o per lo lluisme, degut a mi com a sequestrador mencionat de dit benefici quint se San Joan, a causa de la calendada venda, comfesso rebrer del referit D. Anton Tusquets comprador, per mans de tercera persona, en presencia del predit notari y dels testimonis instrumentals baix nomenats, cinquanta dos lliuras, quinse sous, y onse diners moneda barcelonesa, feta gracia del a tercera part del import del propri lluisme. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a dinou dias del mes de Juliol, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, Mariano Riera, y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Francisco Humet Pbre., En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Rnt. Sr. otorgant.