Saga Bacardí
44196
VENTA DE TERRENO Y CONVENIO DE PAGO A ACREEDORES DE LOS NEGRE, POR FRANCISCO COMADURÁN Y ANTONIO Y MARÍA FRANCISCA TUSQUETS Y COMADURÁN
.

En nom de Deu. Amen. Rosa Negre y Munné viuda, de Ramon Negre y Vidal, pagés de la Parroquia de Sn. Joan Despí de aquest Bisbat. Y Pere Negre y Munné pagés de la propria Parroquia mare y fill, afirmant jo dit Pere, en virtut del jurament baix prestat esser menor de vint y cinch anys, pero major de vint y quatre complerts, esser libre de curadors, ni volerne tenir, per haber temps ha contractar matrimoni y tenir jo ja fills. En la qualitat correspective de usufructuaria y de hereu que som de la universal heretat y bens que foren de dit Ramon Negre y Vidal nostre correspectiu marit y pare, segons consta del llegat de dit usdefruit e institució hereditaria, en lo ultim testament que lo prop dit Ramon Negre entregá en poder del Rnt. Dr. Ramon Ferrer Pbre. y Rector que fou de la mencionada Parroquia de Sn. Joan Despí, a vuit Maig del any mil vuitcents y nou, de que dona fe lo Rnt. D. Pere Fillol Pbre. y Rector de la propria Parroquia, ab sas lletras certificatorias firmadas de sa propria ma. En dits respectius noms.
Primo: Per pagar a D. Anton Serra cirurgiá, ciutadá de Barcelona dos mil cinch centas lliuras barcelonesas, per lo preu de la revenda firmadora per est, a fabor dels imfrascrits Srs. compradors, en virtut de la facultat que abaix se dirá de redimir una pessa de terra campa de tinguda quatre mojadas poch mes o menos, cituadas en dita Parroquia de Sn. Joan Despí, en la partida dita “Los Gombaus”, titulada “Lo Camp del Oncle”, antes “Lo Areny”, y antiguament “Lo Camp de las Pomeras”, la qual pessa fou veniuda per nosaltres dits mare y fill a carta de gracia, a fabor de dit Anton Serra, ab acte rebut en poder del Dr. D. Joseph Maria Vilar y Estruch, notari publich de número y Collegi de Barcelona, a catorse Setembre del any mil setcents divuit.
Secundo. Pera pagar al propri D. Anton Serra, quatrecentas vuitanta lliuras barcelonesas que li estem debent per rahó de lloguers atrasats fins lo dia de buy de las dalt citadas quatre mojadas de terra que nos tenia llogadas.
Tercio: Pera satisfer a Gabriel Negre xocolater, ciutadá de Barcelona, y a Joseph Negre pagés de la Parroquia de Molins de Rey de aquest Bisbat, los dos germans, nostres correspectius cuñats y oncles, dos mil lliuras també barcelonesas, es a dir, dos mil lliuras a cada un de ells a que nos habem comvingut amistosament deberlos, donant en paga y en total satisfacció de la sua llegitima paterna, y demes drets que poguessen tenir y pretendrer sobre los bens que foren de Joseph Negre pages que fou de la predita Parroquia de Sant Joan Despí, son difunt pare y sogre y abi correspectiu de nosaltres dits mare y fill, y altrament en paga de qualsevols llegats fets a ells per lo dalt precitat Ramon Negre y Joseph Negre; per qualsevol motiu o causa que deduhirse pugan.
Quarto: Pera pagar a la Junta del Canal de la Esquerra del Riu Llobregat trescentas quaranta tres lliuras, vuit sous y set diners de atrasos procedents dels repartos fets per la propria Junta entre los terratinents interesats en dit canal fins lo catorse pago inclusive, qual partida nos toca pagar ab motiu de las terras que tenim y posehim y que se han rebut a regadiu per medi del citat Canal, venint a carrech de nosaltres los venedors lo satisfer los repartos quinse, setse y disset que se troban ja exigits y demanats per la mateixa Junta, als insinuats terratinents, venint despues a carrechs dels Srs. compradors lo pagar los demes repartos que se faran y correspondran a las infrascritas terras.
Quinto: Pera reitegrar y satisfer a los hereus y successors de Joseph Via doscentas vint y cinch lliuras barcelonesas, per quatre anys de lloguer que li faltian pera completar dels sis anys quels arrendava dos mojadas y una quarta tambe de las pessas de terra que abaix se diran. Qual Joseph Via nos tenia adelantat lo total import de dits sis anys, a rahó de vint y cinch lliuras la mojada.
Sexto: Pera rahintegrar aixi mateix a Salvador y a Anton Xaus mestres de casas de dita Parroquia de Sn. Juan Despí, pare y fill cinquanta lliuras barcelonesas que nos tenian adelantadas semblantment per lo lloguer de un any de dos mojadas de terra, tambe de las que abaix se diran a rahó de vint y cinch lliuras la mojada.
Septimo: Pera rehintegrar igualment a Sabastiá Munné pages de la Parroquia de Sta. Maria del Magdalena de Esplugas de aquest Bisbat noranta lliuras de la dita moneda, per iguals que nos tenia adelantadas també per lo lloguer de un any, de tres mojadas de las imfrascritas terras a rahó de trenta lliuras la mojada.
Octavo: Para pagar al M. Rnt. P. Prior y Convent de P. P. Carmelitas Calsats de la present ciutat, sexanta sis lliuras divuit sous que li están deben per rahó del cens de penció set lliuras sis sous annuals a que se troban subjectes dos distinctas pessas de terra, la una de tinguda una mojada, que des altres de las que abaix se diran, y la altre de tres quartas, dita la pessa de la Montaña, antes Puig Piñoler a saber una lliura quatre sous, a cumpliment de la penció cesa en lo any mil vuitcents y nou; y las restant sexanta cinch lliuras catorse sous, en total paga de las tretse pencions que han discorregut del concebut cens desde lo any mil vuitcents y deu fins a quinse de Agost del corrent any mil vuitcents vint y dos, habentnos dits Rnts. P. Priort y Comunitat fet gracia y condonació del import de quatre pencions en dit dicurs y temps, per rahó de la ultima guerra, y altrament a fi de afavorirnos.
Nono y finalment: Pera ocorrer a la cultura de la nostra terra en la proxima sementera, y altrament a la nostra presisa substitució, y a la nostra familia.
Per so, de nostre libre voluntat y certa ciencia, per nosaltres y per nostres successors, venem al Rnt. D. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. beneficiat de la Sta. Catredal Iglesia de Barcelona, com a laica y privada persona, a D. Anton Tusquets del comers de aquesta ciutat, y a Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, los dos ultims conjuges, gendre y filla correspectivas de dot Rnt. D. Francisco, presents, als seus y aquí ells voldran perpetuament:
Primo: Tota aquella pessa de terra campa vuy dia ab aigua pera regar, de tinguda cinch mojadas una quarta una mundina y vuitanta quatre canas superficials. Las quals son part y de pertinencias de aquellas dos pessas de terra contingudas, divididas en lo dia per medi de una corredora u asequia subalterna, de dimenció nou mojadas una quarta, una mundina y vuitanta quatre canas, que per los titols que aball se calendaran, tenim y posehim en dita Parroquia de Sn. Juan Despí, en la patida dita “Los Gombaus”.
Secundo: Lo dret y facultat de revendicar del mencionat D. Anton Serra la pessa de terra de cabuda quatre mojadas de terra campa també ab aigua pera regar, que integran lo total de ditas nou mojadas, una quarta, una mondina, y vuitanta quatre canas, situada en lo propri paratge, las quals quatre mojadas foren venudas a carta de gracia per nosaltres comforme adalt se menciona al recordat D. Anton Serra, ab lo acte calendat en la primera delegació. Totas las quals pessas de terra se tenen en quant a vuit mojadas una quarta una mundina y vuitanta quatre canas per pur, libre y franch en alou, y en quant a una mojada unicament per dits M. Rnts. P.Prior y Convent de P.P. Carmelitas Calsats de la present ciutat, junt ab altre pessa dita de “La Montaña” y antes “Puig Piñoler”, cituada també en dita Parroquia, a cens de set lliuras sis sous pagadoras tots anys per meitat en los dias de Maria Santissima del mes de Agost, y en lo dia de St. Miquel del mes de Setembre. Lo qual cens en virtut de conveni perticular celebrat entre dits Rnt. P.Prior y Comunitat, y los Srs. compradors queda convingut, que de aquí en avant la pessa de terra de una mojada, situada en la partida dels “Gombaus”, que es altre de las que se ven, paguia y estiga subgecte unicament a la prestació de quatre lliuras, tres sous y sis diners, y la altre pessa de terra titulada “Puig Piñoler”, que queda en poder de nosaltres los venedors correspongia las remanents tres lliuras dos sous y sis diners, sens dany no gastos de una y altre de la parts, segons aixis ho certifica lo Rnt. P.Fr. Joan Castellet secretari y Archiver del citat Monastir, ab sas lletras certificatorias firmadas de sa propria ma, ab impressió del sello de dit Convent, lo qual a la lletra es com se segueix.= Fr. Juan Castella secretari y Archiver del Comvent de P.P. Carmelitas Calsats de la ciutat de Barcelona.= Certifico que a petició dels Señors de Laforge, Comaduran y Tusquets se proposá a la M. Rnt. Comunitat del sobredit Convent, la partició o divisió del cens de set lliuras sis sous que Pere Negre pagés de la Parroquia de S. Joan Despí prestia annualment al dit Convent sobre dos pessas de terra per indivis, situada en dita Parroquia de Sn. Joan . La una de tinguda tres quartas dita la pessa de “La Montaña”, y antes “Puig Piñoner”, que es en alou de la pia Almoyna de la Seu. La altre de tinguda una mojada, dita “Lo Camp Petit”, situada en la partida dita “Gombaus”, que es en alou dels sobredits Convents.= La M. Rnt. Comunitat havent reflexionat sobre dita demanda ha condescendit a la divisió, o partició del dit cens de set lliuras sis sous a proporció de la terra que continga dits dos pessas, esto es que la de tres quartas corresponga annualment tres lliuras dos sous, y sis diners, y la de una mojada corresponguia annualment quatre lliuras tres sous y sis diners sens que estiga eviccionada la una pessa a la altre o la prestació del dit total cens.= A quanl consentiment lo dona la M.R. Comunitat baix la condició, y obligació que los sobredits Señors de Laforge y Pera Negra entreguian respectivament al Convent acte de confeccio de la pessa de terra que cada una de las parts possehirá, y de la part de cens que correspondrá.= Paraque constia sempre, que hont convinga, dono la present certificació firmada de la mia ma, y sellada ab lo sello del Convent. Barcelona 12 de Setembre 1822.= Fr. Juan Castella, Secretari y Archiver.= Lloch del se+llo.= Afrontan las ditas dos pessas de terra, a saber, la una composta de tres mojadas y mitja y onse canas, titulada “Alsina y Rique”, divididas en lo dia per rahó de dita acequia; a llevant part ab honor dels hereus y successors de I. Franquesa, y part ab altre de Dr. Baltasar de España, domiciliat en Barcelona, mediant com tota esta a formació, una carretera que existeix de S. Joan Despí a Sn. Boy; a mitg dia ab altre honor dels compradors; a ponent en junt ab la altre pessa de terra de proxim designadora, mediant en tota esta comfrontació la insinuada acequia subalterna o corredora; y a tramuntana part també ab honor de la propris Srs. compradors, y part ab altres de D. Joaquim Tirell, oficial del Regiment de Hostalrich. Y la altre pessa de terra de tinguda cinch mojadas tres quartas una mundina y setanta tres canas, de forma irregular. Termina a llebant part ab la dita pessa de terra designada, y part ab honor dels Srs. compradors, y de dit D. Joaquim Tirell mediant la dita acequia subalterna; a mitgdia part ab honor de Joseph Planas y Pi, pages de Esplugas, y part ab altre de Pere Porta, pagés de la Parroquia del Hospitalet; a ponent en la qual afrontació forman una creu llarga, també ab honor de dit Pere Porta, part ab honor de Juan Oliver pages de Sn. Joan Despí, y part ab altre de Joseph Batlle comerciant, ciutadá de Barcelona; y a tramuntana part ab honor del Sr. D. Francesch Dusay, y part ab altre del propdit Joseph Batlle. Y nos especta las ditas dos pessa de terra en la qualitat dalt indicada de usufructuaria y de hereu de Ramon Negre y Vidal nostre correspective marit y pare deixada e instituit per ell en son testament de sobre calendat. Al prop dit Ramon Negre pertañian en la qualitat de hereu universal de Joseph Negre també pages de Sn. Juan Despí son pare, instituit per ell en son postrer testament que otorgá en poder del Rnt. Dr. Rector de la prop dita Parroquia a tretse Abril del any mil set cents vuitanta quatre y que fa fé lo Rnt. Dr. Pere Fillol Pbre. y beneficiat de la mateixa Parroquia, ab sas lletras certificatorias. Al recordat Joseph Negre espectaben com a hereu de Juan Negre y Juliá també pagés de dita Parroquia, constituhit en son ultim testament que otorgá en poder del Rnt. D. Joseph Vidal Pbre. y Rector de la prenotada Parroquia de Sn. Juan Despí, a nou Abril mil setcents seixanta vuit. Y al prenotat Juan Negre y Juliá pertañian, a saber, en quant a una pessa de quatre mojadas, com a hereu y successor universal de Francisco Cardona pages igualment de Sn. Joan Despí son oncle, instituhit per est ab son ultim testament que entregá en poder de D. Isidre Famades notari publich de Barcelona a quinse Juliol mil setcents set, y al indicat Francisco Cardona espectava per titol de establiment perpetuo fet a son fabor per lo Noble D. Bernat Casas domiciliat en Barcelona, ab rebut en poder de Dr. Gaspar Sayos difunt notari publich de esta dita ciutat, a tretse Agost del any mil sis cents vuitanta nou ab imposició de set lliuras deu sous de cens, ab domini directe y demes drets coherents; lo qual cens y domini fou posteriorment venut y absolt ab altre acte rebut en poder de dit Sayos notari a set Janer mil siscents noranta. Y en quant al restant de ditas mojadas de terra pertañian a dit Juan Negre y Juliá com a succehint a Joseph Negre son pare semblantment pages de la predita Parroquia. Y a est pertañia a saber, en quant a tres mojadas de la dita terra per titol de venda a carta de gracia, firmada a son fabor per lo dit D. Jaume Fabrega difunt notari publich Real Collegiat de Barcelona, y per Mariangela Fabrega y Guiu conjuges, ab acte rebut en poder del dit Dr. Isidro Famades notari a vint y cinch Janer mil sis cents norata nou. Havent per los mateixos Jaume y Mariangela Fabrega y Guiu ab altre acte rebut en poder del propri Famades notari a vint y tres Mars mil setcents dos, estat venut al recordat Joseph Negre lo dret de revendicar la dita pessa. En quant a una mojada y mitja per titol de venda perpetua feta a fabor seu per los prop dits Jaume y Mariangela Fabrega y Guiu, rebuda en poder del precitat Isidro Famades notari a vint y cinch Janer mil siscents noranta nou. Y en quant a una mojada y tres quartas tamve per titol de altra venda perpetua feta a fabor del mateix Joseph Negre per Pau Marsal hortelá de las hortas del Portal Nou de aquesta ciutat en la qualitat de pare y llegitim administrador de la personas y bens de Jaume de Miquel y de Joseph Marsal joves hortolans fills comuns a ell, y a Paula Marsal y Mestre sa primera muller; Y per los mencionats fills, rebuda semblantment en poder del predit Famades notari a onse Desembre mil setcents hu. La qual venda fem aixis com millor en dret puga dirse y entendrerse extraent las cosas venudas de nostre domini y poder, transferintlas a la dels Sors. compradors y del seus. Prometent entregarlos pocessió de ellas, ab facultat de pendrersela de sa autoritat propria, baix clausula de consietut ab cessió de tots nostres drets y accions, peraque pugan usarne judicial y extrajudicialment comforme millor los comvinga, constituhintlos per lo efete, procuradors nostres com en fet propri. Salvats sempre lo citat cens de quatre lliuras tres sous y sis diners corresponent pagarse per rahó de la mojada subjecte a domini al P. Prior y Comvent de Nostra Sra. del. Carme, y lo lluhisme corresponent adeudat per rahó de la present transportació que ve a carrech de nosaltres los venedors lo satieferlo, en virtut de pacte expres, sens danys ni gastos dels compradors. Lo preu de aquesta venda son sis mil disset lliuras, dinou sous, y onse diners, moneda barcelonesa, en diner efectiu metalich de or y plata, ab exclusió de vales Reals, y de tot altre paper amonedat. Ha saber: sis mojadas tres quartas y vuitanta quatre canas nomenadas “Gombaus” francas en alou a rahó de setcentas lliuras la mojada. En quant a una mojada també dita “Gombaus” per esser subjecte a domini a dit P. Prior y Comvent del Carme, per cinch centas seixanta lliuras setse sous y vuit diners; y en quant a una mojadas dos quartas y una mundina dita “Lo Bague”, de inferior qualitat a rahó de quatre centas cinquanta lliuras la mojada. Del qual preu en virtut de facultat que los concedim ab lo present als Srs. compradors se retengan en son poder, cinch mil setcentas cinquanta cinch lliuras sis sous y set diners, a fi de satisferlas als acrehedors nostres de sobre individuats, a cada qual son contingut. Dels quals acrehedors en lo temps de son correspective pagas recobren, a saber de dit D. Anton Serra la conduent escriptura de revenda de las quatre mojadas que li foren venudas a carta de gracia, comforme adalt se menciona. Y dels altres acrehedors las apocas oportunas ab cessións de drets dirigidas a son fabor a fi de defensar aquesta venda contra qualsevols altras acrehedors nostres. Volent que fetas las pagas competescan y prerrogativas espectants a aquells, no tenint satisfet sos correspectius credits. Y las remanents doscentas seixanta dos lliuras tretse sous y quatre diners complement de dit preu, las reben dels mateixos Sors. compradors en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firmat y dels testimonis instrumentals infrascrits, de que los firmam la correspenent apoca, hab lo present. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser convingut aixis, a la lley a fabor dels engañats a mes de la meitat del just valor, y a qualsevol altre lley o dret que afaborirnos puga. Donam y remetem als Sors. compradors tot lo mes que podrian valer las cosas venudas del preu referit. Prometent ferselas tenir y posehir perpetuament, y estarlos de legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo cumpliment de las quals cosas, obligam a saber, jo dita Rosa Negre y Munné viuda lo predit mon vusdefruit, y jo lo mencionat Pere Negre y Munné tots mos bens y drets, mobles e immobles, presents y esdevenidors, ab renuncia expressa als beneficis de novas constitucions dividideras y cedidoras acsions, y a la conssuetut de Barcelona sobre dos o mes obligats per si. Jo la nomenada Rosa cerciorada de mos drets per dit notari subscrit, al benefdici Vatleya y a la autentica: Si qua mulier posita cod. Ad Vatleyarum, a la lley Juliá sobre lo fondo dotal; y jo lo prenotat Pere Negre y Munné en virtuit de jurament que abaix se dirá, al benefici de la predita ma menor edat y a tot latre que puga valerme per rahó de ella. Y generalment los dos y qualsevol altra lley o dret de nostre favor. Prometent finalment y jurant voluntariament los venedors, a Deu Nostre Señor y a sos Sagrats quatre Snt. Evangelis, no sols no contravenir a estas cosas en temps ni per motiu algun, Sino també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor de sobre expressat ni de sos drets. Y present a estas cosas Francisca Negre y Modolell, muller de dit Pere Negre y Munné; Prometo ab solemne estipulació als citats Señors compradors, que per rahó de mon dot y creix que tinch radicats sobre los bens de dit mon marit, no los demanaré sobre las cosas venudas cosa alguna, judicial ni extrajudicialment, ab imposició de silenci perpetuo, volen que en ellas me sian preferits; Reservantme los citats mos drets dotals sobre los altres bens que te y poseheix lo predit mon espos. Quedant advertits per lo propri notari subscrit haberse de pendrer la rahò de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint y cinch dias del mes de Setembre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, y Joseph Rigalt y Alberch, pasants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Pere Negre y Moné, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als otorgants; Y que per ditas Rosa, y Francisca Negre ha firmat un dels testimonis.