Saga Bacardí
44225
CREACIÓN DE CENSO A FAVOR DE PRATS, POR MARÍA FRANCISCA COMADURÁN Y DELAFORGE
.

En Nom de Deu. Amen. Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, muller de D. Anton Tusquets, del comers de Barcelona. Per millorar y no deteriorar en manera alguna. De ma libre voluntat y certa ciencia, establesch y concedesch en emfiteosim a Pau Prats y Urial, pages del terme de la Parroquia del Hospitalet de aquest Bisbat, present y abax acseptant, als seus y aquí ell voldrá perpetuament, habils y capaces per alienar, tota aquella pessa de terra campa de tinguda tres quartas y tres mundinas que componen mil vuitcentas noranta vuit canas y mitja, a pesar de que en lo acte de venda perpetua que abaix se calendará, se expresia haber estat la propria pessa de dimenció una mojada, la qual es part y de pertinencias de una pessa de terra campa de major tinguda que tenen y poceheixen los hereus y successors de Just Cortés pages de la Parroquia de Sn. Just Desvern, que per los titols que avall se calendarán tinch y pocehesch, cituada antes segons tenor dels actes de sa pertinencia en la Parroquia de Sta. Maria de Sans, territori de Barcelona, y vuy en la de Sta. Eulalia de Hospitalet. Qual variació de terme, segons se asegura fou disposat de alguns anys a esta part per lo Ilustrisim y Rndsm. Sr. Bisbe de esta ciutat, de que part del terme de dita Parroquia de Sans fou añadit a la de Hospitalet per major comoditat dels feligresos de ditas dos respective Parroquias. Qual variació, no podia ni pot esser en alteració ni perjudici dels privilegis y prerrogativas dels Srs. Alodials y dels posesors de las proprietats que tenen sobre aquells terrenos. Afronta la citada pessa de terra de tinguda tres quartas y tres mundinas que se estableix ab lo present, a llebant ab honor de Juan Batista Llavallol pagés de la Parroquia de Valvidrera, mediant un marge, que fou anteriorment de Pau Solá y Joseph Solá y Llavallol pare y fill; a mitg dia ab honor del propri Juan Batista Llavallol; a ponent ab honor de Jacinto Corts pagés de la Parroquia de Sn. Vicens de Sarriá, y part ab altre del Dr. en drets D. Joseph Saurí y Many advocat de la Real Audiencia de aquest Principat de Cataluña; y a tramuntana ab altre honor de Rosa Casals y Cortes, muller de Bernat Casals pagés de la vila de Olesa del present Bisbat, Se te la dita pessa de terra per los dos beneficis primer y segon, baix imvocació del Sagrat Cos de Cristo Sor. Nostre, instituhits y fundats en los Claustros de la Sta. Iglesia de esta dita ciutat, eo per los Rnts. Obtentors en nom de aquells, comuntment y per indivis, y baix son domini y alou a cens de un morobati y mitg pagaders tots anys en lo dia de Sn. Miquel del mes de Setembre. Y me especta la mateixa pessa de terra en la qualitat de hereva universal de la Sra. Antonia Comaduran y de Laforge, muller que fou del Sor. Francisco Comaduran y Rovira, qui despues de viudo fou Pbre. Y benefciat de dita Sta. Iglesia Catredal, mos difunts pares, habent aquella instituhit a mi tal hereva en son postrer testament que entregá clos al Dr. Sor. Juan Elias y Bosch difunt notari publich de número de Barcelona a vint y dos Setembre mil setcents noranta sis, que seguida la mort de la Sra. testadora fou obert y publicat en vuit Janer del any mil vuitcents dos. A la anomenada Sra. Antonia Comaduran y de Laforge mare mia, pertañia com a hereva universal del Sor. Pere de Laforge mercader al per major y menor, ciutadá de Barcelona son pare y abi meu correspectiu, instituhit per est a son postrer testament que entregá clos al Dr. Sor Joan Prats y Cabrer difunt notari publich també que fou de número de Barcelona a dinou Janer mil setcents setanta cinch, y seguida sa mort fou obert y publicat en dinou y vint y sis Maig del any mil setcents vuitanta set. Y al prop dit Sor. Pere de Laforge espectava per titol de venda perpetua feta a son fabor per Juan Camprecios pagés de la Parroquia de Sta. Maria Magdalena de Esplugas del present Bisbat, per Eulalia Camprecios y Carbonell conjuges en los noms de usufructuari y Proprietaria respective, y per Joseph Camprecios y Carbonell fill dels prop dits conjuges per preu de cinch centas noranta lliuras, rebudas en poder del Dr. Sor. Jacinto Barramon difunt notari publich que fou també de número de Barcelona a divuit Abril del any mil setcents vuitanta quatre, firmadas degudament per rahó de Señoria. Lo qual establiment fas aixis com millor en dret puiga dirse y entendrerse, baix los pactes y condicions seguents.
Primo: Que dit Pau Prats y Urtal adquisidor dega millorar la predita pessa de terra, plantanla de viña com correspont, sens deteriorarla en manera alguna. Y que per lo cens de ella y de las milloras en la mateixa fahedoras dega prestar a mi y als meus tots anys perpetuament en lo dia de Nadal divuit lliuras de cens, ab diner efectiu metalich ab domini mitjá, y demes drets coherents, essent dits cens irredimible, comensant la primera paga en lo dia de Nadal del any prixim vinent de mil vuitcents vint y quatre, y aixis successivament en los demes anys en igual dia. A mes del qual cens vindrá a son carrech lo haber de pagar als Srs. directes de sobre expressats lo predit son cens de un morobati y mitg a que se troba efecte la dita pessa de terra, com també las contribucions Reals y comunals que se exigescan per rahó de ella, sens danys ni gastos meus y de mos successors.
Secundo y finalment: Que será de carrech del propri adquisidor lo satisfer al notari baix firmat lo salari del present acte, lo import del paper sellat y drets de hipotecas, esntregant a sas costas a mi la estabilient, una copia autentica despachada en deguda forma. En la qual pessa de terra no podrá lo adquisidor ni los seus proclamar altres Sors. que a mi y a mos successors, y als Sors directes de sobre nomenats, podrat empero pasats los trenta dias de la fadiga corresponent a cada Señor, vendrer,establir, y altrament alienar la dita pessa a personas aptes pera altienar, salvat sempre sobre ella lo cens novament imposat ab lo present, y lo altre pertañent als Sors. alodials. Com també lo lluhisme corresponent pagarnos per rahó de las transportacions fahedoras en lo successiu.
La entrada de aquest establiment es un parell de pollastres los quals confesso haber rebut del dit adquisidor a voluntats mias, de que li formo apoca ab lo present. Per lo que renunciant a la excepció del cens y entrada no esser convingut aixis, a la lley a fabor dels engañats a mes de la meitat del just valor, y a qualsevol altre lley o dret que puga afavorirme, cedesch al adquisidor y als seus tot lo mes que podria valer la cosa establerta del cens y entrada sobredits. Prometent fercela tenir y pocehir perpetuament y estarli de evicció legal en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, y gastos, obligant per lo efecte tots mos bens y drets presents y esdevenidors, ab las renuncias de lleys especials y generals oportunas. Y present jo dit Pau Prats y Urtal, acsepto aquest establiment ab los pactes desobre continuats. Prometent a la Sra. estabilient, que cumplirá los propis pactes, que li pagaran lo cens imposat, y que cumplire tot lo demes que be a mon carrech en veritat de aquest contracte. Sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador y ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis. Per lo cumpliment de las quals cosas obligo e hipoteco especialment lo predita pessa de terra establerta a mi o lo dret emfiteutich o util domini y poceció natural que en ella me competeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca, obligo tots los restants bens y drets meus, mobles e immobles, presents y esdevenidors, ab renuncia expressa a la obligació especial y a qualsevol altra lley o dret que puga afaborirme. Y per pacte a mon fort propri me sumeto al del Molt Ilustre Sr. Corregidor de aquesta ciutat, y al de qualsevol altre oficial Secular tantsolament, firmant escriptura de ters baix pena de ell en loa curias de dit Ilustre Sor. Corregidor y demes superiors seculars com esta dit, baix obligació dels predits bens y drets meus. Per major firmesa de las quals cosas espontaneament juram aixis la estabilient com lo adquisidor a Deu Nostre Señor y a sos Sagrats quatre Sns. Evangelis no contravenirlas ni revocarlas en temps ni per motiu algun. Y present tambe jo D. Anton Tusquets marit de dita Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y de Laforge aprobo y consento al present establiment com a fet per la nomenada esposa mia, en ma presencia y de sua voluntat.Quedat advertits per lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint y tres dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y tres. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Anton Font jove mercader, habitants en aquesta ciutat.
Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge, Anton Tusquets, Per dit Pau Prats y Urial, que diu no saber de escriurer, firma de sa voluntat Jaume Rigalt y Alberch, testimoni.
En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dona fe coneixer als Sors. otorgants; Y que per dit Pau Prats, ha firmat un dels testimonis.