Saga Bacardí
44245
ESCRITURA DE UN SEGUNDO TROZO DE TIERRA DE LOS MIQUEL, HACIA ANTONIO Y FRANCISTA TUSQUETS Y COMADURAN.


En nom de Deu. Amen, Esteve Miquel Forner, ciutadá de Barcelona, a fi de comprar blat per lo abast de la mia botiga y ocorrer a algunas urgencias de la mia casa. Persó de ma libre voluntat, y certa ciencia, per mi y per mos hereus y successors vench a D. Anton Tusquets del comers de dita ciutat y a Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge conjuges presents, als seus y a qui ells voldran perpetuament, un tros de terra de tinguda una quarta poch mes o menos ab aigua per regar de la azequia o canal del riu Llobregat que per titol de venda perpetua feta a mon favor per dita Josepha Pujadas y Costa, viuda de D. Nicolau Pujadas y de Lopez y per D. Lluis Pujadas y Costa, fill primogenit e inmediat successor dels prop dits Señors conjuges, domiciliats en Barcelona, rebuda en poder de D. Domingo Gibert notari publich del número y colegi de la mateixa a catorce de Setembre procsim pasat del corrent any, tinch y posehesch dins los limits de la Parroquia y terme de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitalet de aquest Bisbat. La qual quarta de terra era part y de pertinencias de aquella vasta extenció de terreno cultiu de pertinencias de la gleba del “Mas Romeu” que los nomenats mare y fill Pujadas tenen, y poseheixen en la predita Parroquia, per pur, libre y franch alou sens prestació de cens algún, pero si de decima al Ilustre Señor Degá de la Santa Iglesia de esta dita ciutat. Afronta la dita quarta de terra a llevant ab una pesa de tres mojadas poseída per los Señors compradors en virtut de altre venda feta per mi a ells ab altre acte rebut en poder del notari baix firmat en lo dia deu del precit mes de Setembre umtim; a mitgdia y tramuntana ab honor a terras de dit “Mas Romeu” posehit per las mencionats mare y fill Pujadas; y a ponent ab altre honor de Jaume Miquel Forner, ciutadá de Barcelona mon germá que fou anteriorment de pertinencias de dit “Mas Romeu”. La qual venda fas aixis com millor en dret puga dirse entendrerse, extraient la casa venuda de mon domini, y poder, transferintla a la de dits Señors compradors, y dels seus. Prometent entregarlos posesió de la mateixa ab facultat de pendrerla de sa autoritat propria, baix clausula de constitut ab cesió de tots mos drets y accions perque puan usarne judicial, y extrajudicialment comforme millor los convinga, constituintlos per lo efecte procuradors meus com en fet propri. Lo preu de aquesta venda son cent cinquanta lliuras barcelonesas en efectiu metalich de or y plata de cuño Español las quals rebo dels Señors compradors en presencia del notari baix firmat y dels testimonis instrumentals infrits de que los firmo la corresponent apoca ab lo present. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser aixis comvingut, a la lley a favor dels engañats a mes de la mitat del just valor, y a qualsevol altra lley o dret de mon favor. Cedesch als Señors compradors tot lo mes que podría valer la cosa venuda del preu referit. Prometent fersela tenir y poseir perpetuament, y estarlas de legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis. Per lo cumpliment de las quals cosas obligo ttos mos bens obles e immobles presents y esdevenidors ab las renuncias de dret y de fet especials, y generals que pugan valerme. Corroboranto ab jurament que librement presto. Quedant advertits per lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis días procsins inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a dos días del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil vitcents vint y set. Essent presents per testimonis Joseph Rigalt y Alberch y Joseph Arrau y Barba habitants en aquesta ciutat.
Per dit Esteve Miquel que dou no saber de escriurer firmo de sa vluntat Joseph Rigalt y Alberch testimoni, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari qui dono fe coneixer al venedor. Y que per ell ha firmat un dels testimonis.