Saga Bacardí
44254
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE FRAY FELIPE TUSQUETS Y COMADURAN.


En nom de Deu. Amen. Jo Fr. Felip Tusquets y Comaduran, Religios Noici Corista en lo Convent de Nostra Señora de la Mercé del orde de Religiosos de Carius Cristians de aquesta ciutat de Barcelona, fill llegitim y natural de D. Anton Tusquets y Agustí del comers de dita ciutat y de Da. Maria Francisca Tusquets, Comaduran y Delaforge, conjugs vivint. Per quant a primero de Octubre proxim (ab lo fabor de D. Nostre Senyor del de sa Purisima Mare del Glorios Sant Pelip Neri y demes Sants y Santas de la patria Celestial) empero perofesar solemnement en lo expressat Real Monastir y Religio predita, volent antes disposar de mos bens temporals per alcanzar millor los espirituals y eternos. Per so estant ab perfecta salut de cor y enteniment, memoria y paraula arreglantme a lo disposat y previngut per lo Sagrat Concili Trindentino en semblants cosas y proceint ab llicencia concebida a mi en escrits per lo Molt Ilustre y Rnt. Señor D. Pere Joseph Avellá Pbre. Dignitat y Canonge de la Santa Iglesia de la present ciutat, Vicari General y Oficial del Illustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona en divuit del cadent mes de Setembre, la qual es del tenor seguent.= Nos D. Petrus Josephus Avellá Pbre. J.D. Archidiacomu et Canonium Alonae Cathedralis Eclesiae Barcinon Vicaris Sens et Officis pro Illustrisim Domino D. Paolo de Sichar die et Sanctae Sedis Apostolicae Barcinonis Episcapo Regioque Consiliario. Delicto nobis in Christo Fr. Philippo Tusquets et Comaduran hujus civitatis filio legitimo et naturalis Antonio Tusquets et Mariae Franciscae Comaduran et de Laforge, navitio in Regia Caenbio Beatae Mariae Virginis de Mercede ejudem civitatis Salutem in Domino. Cum de próximo in praefato caendas Religiosam professionem sis emissums. Ideo pro observantia Sacerdotalis Tridentine mirque supplicationibu inclinati, ut de mis bonis juribus emolumentis et actionibu qubuscumque nunc tobo competentibus vel aliquando campetituris in favorem quarumcumque personarum vel piarum causarum tibi benevissarum disponere possis et valeas (dum modo tamen haec sponte et libere non seducte nec coacte exequaris) licentiam concedimus et facultatem impertimum. Dat Barcinone decima octava Septembris millesimo octingentimo vigésimo octavo. Avellá Vicario General.= De mandato dicti Administratorem Illustris Domini Vicari Generiali et Off. Notari subscripti. Locus sigil+li.=
Ordeno mon ultim testament en lo modo seguent.=
Primerament: Vull ue tots mos deutes e injurias sian pagats y esmenadas de mos bens encontinent de seguida la mia profesió, atenent y considerant sola la veritat del fet.
Suplico humilment desde hara per son cas al Mils Rnt, P. Prior o Comenador del Combent ahont me esdevindrá moror se digne conceder la sepultura a mon cadáver y los sufragis per la mia anima en lo modo se estila per los Pruts. Individuos de dit Sagrat Orde de la Mercé.
Item: Llego a Maria Anna Aymó muller de Anton Aymó moso del Brodajo y carruatge de la casa de mos S.S. pares, ma dida, cent lliuras barcelonesas en agraiment del cuidado tingué a mi en lo temps de la lactancia. Y a Isabel Font viuda de Andreu Font profesor de música que també me doná algún temps trenta lliuras a las dos, per una vegada tantsolament.
Disposo que los infrascrits mos hereus y sos successors que ho serán també ab mi, degan después de la mia mort sian obligats com los obligo a ferme celebrar tots añs perpetuament un aniversari en lo dia corresponent al de la mia fi, per descans de ma anima, u en aquell mes immediat ques puga en la Iglesia de dit Convent de Maria Santissima de la Mercé de caritat set lliuras deu sous quiscuna.
Y en los restats bens meus mobles e immobles presents y esdevenidors, drets y accions que pugan pertocarme per qualsevol titols o causas, instituesch hereus meus universals als nomenats mos Señors pares a saber, al sobre dit D. Anton Tusquets y Agustí en quant a tots mos bens y drets peternos y qualsevols de llos. Exceptuant los maternos. Y a la mencionada Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y Delaforge mare mia respecte als indicats bens y drets maternos compresos lo llegat me feu lo R. D. Francisco Comaduran Pbre. mon difunta vi materno a voluntat libre de sobre qual dels dits. Ab la condició precisa e indispensable, de que los referits S.S. mos pares y sos hereus y successors qualsevols que sian degan, a saber, subsistint jo en dita Religió ferme rentar y cuidar de tota la mia roba y ames donarme en cada un any per mos usos Religiosos cent y cinquanta lliuras per mitjas añadas anticipadas. Y que si per rahó de desgracias de mutacions de Gobern o de altres qualsevols (las que Deu no permetia) no pugués jo permaneixer en dit Sagrat Orde de Maria Santissima de la Mercé a que Deu Nostre Señor se ha servit cridarme, degan en lloch de ditas cent cinquanta lliuras y obligació predita correspondrerme també tots anys per tersas anticipadas durant la mia vida natural vuitanta lliuras barcelonesas en efectiu metalich de or u plata ab exclusió de valer reals y de tot altre paper amonedat.
Aquesta es la ultima voluntat mia ab la qual revoco qualsevol altres testaments y especies de ultimas voluntats per mi fins hara, volent que lo testament actual prevalga en lo millor modo que de dret tinga lloch sens donassen cpia ni manifestarse a persona alguna fins después de seguida la mia professió. Quedant advertits per lo notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis días proxims consecutius al citat dia de la professió mia, inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y vuit días del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y vuit. Essent presents per testimonis pregats per mi mateix Joseph Arran y Barba y Camilo Rancé practicants en notaria, habitants en esta ciutat.
Fr. Felip Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari qui dono fe coneixer al testador.