Saga Bacardí
54743
ESCRITURA DE PAGO ENTRE SOCIOS EN EL ARRIENDO DE LA CARNE Y LA MERCANTIL BUIGAS, ENTRE PUJOL Y SIÓ Y PUJOL Y MORA.


Die XXVII mensis February anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVII.
Lo Señor Joan Pujol y Sió adroguer, ciutadá de Barcelona, hereu universal del difunt Joan Pujol també adroguer ciutadá de Barcelona son pare, per est instituhit ab son testament que feu en poder del notari avall escrit als trenta de Abril mil setcents quaranta sis. En consideració que entre altras cosas de las pertanyents a la heretat y bens de dit difunct son pare, es lo interes que tenia en lo arrenda,ent de las canrs avall mencionat, lo qual interés si be se troba ja continuat en lo inventari que dels bens de dit son pare prengué en pdoer del notari avall escrit sots diferents calendaris lo primer dels quals fou als setse de Maig de dit any mil setcents quaranta sis. Emperó está continuat com a illiquit per no saber a les hores lo producto de dit arrendament, y com Joseph Pujol y Mora en nom del qual dit difunt interessava en dit arrendament. Perço ell dit Joan Pujol y Sió com a hereu sobredit fa la declaración a saber, que als tretse del corrent mes de Febrer ha ---- ciutadá de Barcelona siscentas noranta vuyt lliuras deu sous y deu diners per los beneficis tocants al difunt Joan Pujol son pare en lo arrendament de las carns que comensá als divuyt de Abril de mil setcents quaranta sinch, finí als deu de Abril de mil setcents quaranta sis, ab la promesa que ha fet a dit Joseph Pujol y Mora de referirli lo contingent dels deutes que se han donat per cobrables, en cas de no cobrarse algun de ells. Y que en lo mateix die tretse de Febrer ha pagat a dit Joseph Pujol y Mora y a la Señora Anna Armadans cent sexanta sinch lliuras dinou sous per conveni del que dit difunct Joan Pujol devia refer a dits Señors del plus que pretenian haver lo mateix difunt cobrat dels beneficis tinguts en la compañía baix nom de “Joseph Buigas & Cia.” pendent entre ells fins a trenta de Juny mil setcents trenta sinch, segons mes llargament se expressa en lo recibo. De forma que rellevadas estas cent sexanta sinch lliuras dinou sous que ha pagat, de las siscentas noranta vuyt lliuras deu sous y deu doners que ha cobrat, quedan liquidas per lo cos de heretat de dit difunct son pare quatrecentas trenta duas lliuras onse sous, y deu diners encaraque subjectas a la refecció sobredita, Y pera que en tot temps y sempre que convinga constia del sobre expressat requireix al notari avall escrit llevia lo present acte de declaración, y continui aquell al peu de las copias autenticas que en avant se faran del precalendat inventari.
Testes sunt Joannes Tarrada, et Eudaldus Tarradas fratres juvenes lignary Barcinone degentes.
Paene me Antonius Duran et Quatracasas notario.