Saga Bacardí
54756
ESCRITURA DE NOTIFICACION DE HUNDIMIENTO DE LA BARCA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, POR PICÓ, ASEGURADA POR ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


Die martis II mensis Juny anno a Nativitate Domini MCCXXXXVIII.
Mariano Picó, y Guardia mercader ciutadá de Barcelona, com a procutador general etiam ab libera, y general administració junt ab altre, y a solas de Ramon Picó mercader ciutadá de Barcelona son pare, com a consta de sa procutad general ab acte rebut en poder de Joan Bautista Plana y Circuns notari publich Real Collegiat de número de Barcelona a deu de Maig prop passat. En dit nom confesso, y en veritat regoneix a Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, encaraque absent, que en diner de comptants realment y de fet en presencia del notari, y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, li ha donat y pagat mil cent y vint lliuras barcelonesas, y son per semblants que dit Casanovas ab acte rebut en poder del notari avall escrit a v int y tres Janer prop passat, assegura a dit Ramon Picó sobre efectes per dit Picó carregats en lo port de la present ciutat sobre la barca nomenada Nuestra Señora de la Soledat, son patró Ignasi Martí Cathalá pera portar al port de la ciutat de Marcella, lo cas de la paga de la qual seguretat ha vingut per haver naugregat la dita barca en la embocadura del Rhone del Regne de Fransa la nit del dia primer de Mars prop passat, sens que se salvás porció alguna de dits efectes assegutats, segons apar de la informació rebuda a instancia de dit Patró Martí en lo tribunal del Almirantazgo de dita ciutat de Marcella lo dia quatre del mateix mes de Mars. Per lo que en testimoni de veritat li firma en dit nom la present apoca. Actum ut supra.
Testes sunt Paulus Miarons juvenis botigerius, et Joannes Franciscus Mascaró juvenis comerciator Barcinonae degens.
Ante mi Sebastian Prats notario.