Saga Bacardí
54801
ESCRITURA DE CONVENIO DE ACREEDORES Y QUITA, HACIA JOSÉ FIGUERAS Y VERDAGUER.


Die Lunae vigessima quarta mensis Decembris anno a Nativitate Domini milessimo septingentessimo quinquagessimo tertio. Barcinoneae.
In dei nomine. Noverint Universi. Quod nos infra nominandae partes. Gratis, et ex nostra certa scientia confitemur, et recognoscimus una nostrum alteri, et nobis ad invicem, quod rationibus infris fuerunt inter nos inita, firmata, et jurata conventio, capitula, et pacta sequentia.
Com per causa de trobarse esparramats los efectes de Joseph Figueras botiguer de telas de la present ciutat de Barcelona, se ves oprimit de diferents acrehedors, als quals no podia donar prompta satisfació per la dificultat de recullir sos havers, y encara duptava que bastassen, provurá per medi de Anton Casanovas botiguer de paños de esta ciutat son sogre, que se convocassen alguns d edits acrehedors chirografaris, y de lletras de canvi, en lo dia setse de Agost del corrent any mil setcents sinquanta tres, als quals de part de dit Figueras sels manifestá un compte a tanteig, segons lo qual lo valor de sos bens, y credits se creya ser de sexanta quatre mil siscentas trenta vuyt lliuras quatra sous, y quatra diners, y que devia sexanta sinch mil nou centas quaranta set lliuras tretse sous, y un diners, de forma que lo debit excediria al valor dels bens en mil trescantas nou lliuras nou sous, y cinch diners, sens haver comptres en lo haver los mobles, y aparato de casa ni en lo debit lo dot, y creix de la Señora Theresa Figueras y Casanovas sa muller, que importavaan quatre mil y sinch centas lliuras, suposant que elegiria dita Señora los dits mobles, y paraments de casa en satisfació dels dits credits dotals, y en vista del referit se proposá a dits acrehedors lo medi de cedirlos Joseph Figueras sos bens, y excepció dels mobles, y paraments de casa, y que los acrehedors anomenassen un subjecte pera cuydar de vendrerlos, recullir los efectes, y pagar los acrehedors hipothecaris, y privilegiats per enter, y los chirografaris per via de repartiment a proporció de sos cedits, cedint, y condonant lo demes que poguessen importar, ab la intelligencia de que Anton Casanovas son sogr4e, no obstant de ser acrehedor hipothecai en la quantitat de dotse mil noucentas trenta set lliuras tretse sous, y sinch diners a cumpliment de un debitori de major quantitat firmat a son favor per dit Joseph Figueras als vint de Abril del corrent any mil setcents sinquanta tres en poder del notari avall escrit, passaria al igual dels chrirografaris. Esta proposició fou reportada en lo dia seguent a una junta general dels acrehedors de Barcelona, entre los quals concorregueren alguns portadors de lletrasa de acrehedors de Fransa, los quals despres de haver reflectit sobre la dita proposició, se tornaren a congregar en lo dia vint del mateix mes de Agost, y trobant diferents inconvenients en la practica del referit, perque havian de posr la botiga de dit Figueras en mans de un administrador, o be vendrerla per junt a menos preu, y perque la cobransa dels credits de dit Figueras era contingent, llarga y costosa, de maneraque ningun els acrehedors chrirografaris quedava ab la seguretat de cobrar quantitat alguna. Haventse de satisfer primerament los hipothecaris, y demes acrehedors privilagiets, proposaren altre medi a Anton Casanovas sogre del dit Joseph Figueras, y se obligas a satisferlos sos cedits ab la rebaixa de quinse per cent, y perque la materia necessitava de alguna reflecció, animenaren al Magnifich Bernat Gloriá ciutadá honrat de Barcelona, altre de dits acrehedors, peraque en nom de ells tractás, y convingues ab dit Casanovas, com en efecte se conveniren y feren un tanteitg prudencial del que se podria traurer efectiu dels bens de Figueras, compresa la botiga, efectes de Cartagena, de Indias, credits de marxants, y particulars, lo valor de las casas, y terra, interessos de bastiments, y un censal actiu, se judicá tot de valor de quaranta dos mil doscentas y seixanta lliuras, detrets los mals, y deutes hipothecaris, y privilegiats, y acordaren que dit Anton Casanovas se obligás a repartirals entre los dits acrehedors a proporció de sos credits, compres lo dit Casanovas en aquest repartiment per lo seu credit hipothecari, que, segon se ha dit era de dotse mil noucentas trenta set lliuras tretse sous, y sinch diners, y fet lo repartiment, se trobá, que venian a sentir lo dany de trenta dos, y un quart per cent a poca diferencia, al qual respecte corresponian al dit Casanovas per lo seu credit vuyt diners, y quedavan pagadoras als demes acrehedors trenta tres mil sinch centas onse lliuras, un sou, y quatra diners, las quals degues pagar ab quatra anys, y plassos iguals de vuyt mil trescentas setanta set lliuras quinse sous, y quata diners en cada un de ells, ab la intelligencia que si eixia algun nou acrehedors hagues de entrar al repartiment de ditas quaranta dos mil doscentas y sexanta lliuras, y que Casanovas, a mes del referit, procurás que se datisfessen los acrehedors privilegiats, y en especial un censal de preu, dos mil lliuras que dit Figueras feya a la caua pia del Canonge Parera de la Seu de Urgell. Lo dit projecte fou reportat, y aprobat per la junta general dels acrehedors en lo dia vint y un del mateix mes de Agost. Y no dostant, que lo referit Anton Casanovas, avent averiguat despres la qualitat, y quantitat dels deutes hipothecaris, y privilegiats, ha trobat ser mes del que se creya, perque primerament per lo preu de la casa que posseheix dit Figueras en lo carrer de la Vidrieria al cantó de la Esparteria de esta ciutat, se deuhen encara dos mil siscenas setanta lliuras, y setse sous. Per los lluismes de dita casa, y de altre en lo mateix carrer de la Vidrieria, com y de la torra que te en la Parroquia de sant Joan Despí, se deuhen vuyt centas nou lliuras vuyt sous y quatre diners.= Per los apendices de salarisd e actes de ditas dos casas se deuhiren sexanta vuyt lliuras onse sous, y tres diners.= Los censals, que fa dit Figueras son un de preu dos mil lliuras dalt referit a la causa pia del Canonge Parera; altre de preu mil quatre centas y trenta lliuras a la causa pia del Dr. Francisco Seguer Pbre; altre de preu doscenas lliuras a la Noble Pitansera del Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat; altre de preu mil lliuras a la Rnt. Comunitat de Domers, ¡y Pbres. De dita Iglesia; altre de preu vuyt centas lliuras al Prior y Convent de Santa Cfatharina martir de la present ciutat; altre de preu sexanta lliuras als hereus de Salvador Pi notari; y altre de preu doscentas quaranta lliuras als hereus, y successors de D. Balthasar de Oriol, y per ells al Prior y Convent de Sant Agustí de la present ciutat. Per pensions, y atrassos dels dits censals, censos, y atrassos de doscentas trenta nou lliuras disset sous, y dos diners.= Y a la Real Aduana de esta ciutat devia llavors de una part mil quatrecentas sinquanta lliuras y tres sous per despaitg, de entrada de mercaderias, y de altra part quaranta nou lliura sy quatre sous per dret de bolla de carros, las quals depres se han satisfet del que se ha cobrar dels deutes, eo crdits de la botiga continuats en los recorts intitulats de marxants, y de particulars. Las quals partidas importan onse mil disset lliuras dinou sous, y nou diners, sens contar lo dot, y crex de la Señora Theresa Figueras y Casanovas, que segons dalt se ha dit, se reputava equivalent als mobles, y alajas de casa, y en consequencia del referit, fet lo compte total de debit, y credit las quaranta dos mil doscentas y sexanta lliuras, que se suposava poderse repartir enntre lo dit Anton Casanovas per son credit hipothecari, y los acrehedors chrirografaris, quedavan eduhidas a trenta una mil doscentas quaranta dos lliuras, y tres diners; de las quals tocavan al dit Casanovas a proporció de sonc redit sis mil quatrecentas sexanta set lliuras divuyt sous, y sinch diners, y solament restavan pagadoras als demes acrehedors vint y quatra mil setcentas setanta quatre lliuras un dou, y deu diners. No obstant lo referit, volent dit Anton Casanovas cumplir al que havia ofert als acrehedors chirografaris per medi de dit Señor Bernat Gloriá, se ha format lo repartiment de las quaranta dos mil doscentas, y sexanta lliuras entre lo dit Anton Casanovas y los acrenedors chirofrafaris en la forma seguent.

REPARTIMENT DE LAS QUARANTA DOS MIL DOSCENTAS SEXANTA LLIURAS, que Anton Casanovas se obligá a repartir ab quatre anys, y plassos iguals entre los acrehedors chirografaris de Joseph Figueras a proporció de sos credits, compres lo dit Casanovas per lo seu credit hipothecari, expressant los noms de dits acrehedors, la quantitat de sonc redit total, y la que los toca a proporció de las ditas quaranta dos mil doscentas sexanta lliuras

NOMS DELS ACREHEDORS. CREDITS. REPARTIMENT
Primo: A Gaspar Malet corredor de orella de Barcelona, per resta de un albará per dit Joseph Figueras firmat als sis de Setembre mil setcents sinquanta dos, a favor de Pau Castelló també corredor de orella de Barcelona, y per est endossat a favor de dit Malet, mil quatracentas divuyt lliuras dinou sous, y sis diners, de las quals li tocan per dit raepartiment nou centas trenta tres lliuras sis sous y sinch diners.....1418Ll 19S 5D.....................933Ll 6S 5D.
Item: A Anton Gispert botiguer de telas de Barcelona per un albará a son favor firmat per dit Figueras a set Noembre mil setcents sinquanta dos, vuyt centas noranta una lliura, y dotse sous, de las quals li tocan per dit repartiment sinch centas vuytanta sis lliuras vuyt sous y deu diners...............................................................................891Ll 12S.........................586Ll 8S 10D.
Item: A Balthasar Prats negociant de Barcelona per un albará a son favor firmat per dit Figueras a sis Desembre mil setcents sinquanta dos, mil quatra centas sinquanta sis lliuras, de las quals li tocan per dit repartiment nou centas sinquanta set lliuras tretse sous, y sinch diners..............................................................................1456Ll …...................…....953Ll 13S 5D.
Item: Als Senyors D. Domingo y Geronim Duran de Barcelona, per dos albarans a llur favor firmats per dit Figueras als catorse Desembre mil setcents sinquanta dos, y sinch Febrer mil setcents sinquanta tres, nou centas tretse lliuras un sou, y set diners, de las quals los tocan per dit repartiment sis centas lliuras onse sous y sinch diners................................................................................913Ll 1S 7D …..............600Ll 11S 5D.
Item: Als hereus del difunt Francesch Vilar comerciant de Barcelona per un vale a favor de dit Vilar firmat per dit Figueras a setse Desembre mil setcents sinquanta dos, dos mil cent lliuras, de las quals los tocan per dit repartiment mil trescentas vuytanta una lliura sinch sous y dos diners.......................................................................2100Ll...............................1381Ll 5S 2D.
Item: A Domingo Galup comerciant de Barcelona per un albará a son favor firmat per dit Figueras als quatra Janer mil setcents sinquanta tres, defalcadas sinquanta quatra lliuras nou sous, y sis diners per un compte de son debit per generos ha pres de la botiga de dit Figueras, vuyt centas quinse lliuras y sis diners, de las quals li tocan per dit repatriment sinch centas trenta sis lliuras un sou y sis diners.................................815Ll 6D.......................536Ll 1S 6D.
Item: A Anton Lletjós negociant de Barcelona per un albará firmat a sis Janer mil setcents sinquanta tres per dit Figueras a favor de Joseph Badia comerciant també de Barcelona y per est endossat a favor de dit Lletjós, defalcadas sinch centas lliuras rebé comptants, y trenta nou lliuras catorse sous, y vuyt diners per un compte de son debit de generos ha pres en la botiga de dit Figueras, vuyt centas trenta sis lliuras sinch sous, y quatre diners, de las quals li tocan per dit repartiment sinch centas sinquanta lliuras y onse diners................................................................................836Ll 5S 4D. …................550Ll 11D.
Item: A Anton Ravella y de Nin comerciant de Barcelona per un vale, y un albará als setse Janer, y deu Febrer de mil setcents sinquanta tres per dit Figueras firmats, lo primer a favor de dit Ravella, y lo segon a favor de Pau Casals veler també de Barcelona, y per est endosat a favor del mencionat Ravella, tres mil setcents sinquanta nou lliuras y deu sous, de las squals li tocan per dit repartiment dos mil quatrecentas setanta duas lliuras quinse sous, y vuyt diners..............................................................................3759Ll 10S.....................2472LL 15S 8D.
Item: A Ramon Anton Piria comerciant de Barcelona per tres albarans a son favor per dit Figueras firmats al sis Febrer, vint y hu, y vint y sis Mars tots de mil setcents sinquanta tres, mil siscentas quaranta tres lliuras sinch sous, y set diners, de las quals li tocan per dit repartiment vuyt centas disset lliuras quinse sous, y dos diners.....1243Ll 5S 7D......................817Ll 15S 8D.
Item: A Joseph Cladellas adroguer de Barcelona per un albará per dit Figueras firmat als deu Febrer mil setcents sinquanta tres, a favor de Gabriel Garriga veler també de Barcelona, y per est endossat a favor de dit Cladellas, vuyt centas quaranta set lliuras, y deu sous, de las quals li tocan per dit repartiment sinch centas sinquanta set lliuras vuyt sous y nou diners..............................................................................847Ll 10S............................557Ll 8S 9D.
Item: A Joseph Pi botiguer de telas de Barcelona per un albará per dit Figueras als catorse Febrer mil setcents sinquanta tres firmat a favor de Joseph Pages botiguer de la vila de Blanes, y per est endossat a favor de dit Pi, dos mil doscentas vuytanta lliuras, de las quals li pertanyen per dit repartiment mil quatrecentas noranta nou lliuras tretse sous, y un diner..............................................................................2280Ll...............................1499Ll 13S 1D.
Item: A Isidro Martorell comerciant de Barcelona per un vale a son favor per dit Figueras firmat als setse Febrer mil setcents sinquanta tres, defalcadas deu lliuras, y onse diners per un compte de son debit de generos ha pres de la botiga de dit Figueras, mil sinch centas catorse lliuras onse sous, y un diner, de las quals li pertanyent per dit repartiment nou centas noranta sis lliuras tres sous, y vuyt diners.................................1514Ll 11S 1D......................996Ll 3S 8D.
Item: A Benet Goix maltes al present en Barcelona, per un albará a son favor firmat per dit Figueras als setse Febrer mil setcents sinquanta tres, mil quatrecentas sinquanta sis lliuras, de las quals li pertanyen per dit repartiment nou centas sinquanta set lliuras, tretse sous y sinch diners.............................................................................1456Ll................................957Ll 13S 5D.
Item: A la Señora Da. Theresa Lariaga viuda de D. Francisco Larriaga en Barcelona per un vale a son favor firmat per dit Figueras a dos Maig mil setcents sinquanta tres, cent quaranta sinch lliuras y dotse sous, de las quals li pertanyen per dit repartiment noranta sinch lliuras quinse sous, y quatre diners................................145Ll 12S............................95Ll 15S 4D.
Item: A Joan Verda mestre de axa, y negociant de Barcelona, per un albará per dit Figueras firmat als quatre mars mil setcents sinquanta tres a favor de Joseph Pagés botiguer de la vila de Blanas, y per est endossat a favor de dit Verda, dos mil quatrecentas lliuras, de las quals li tocan per dit repartiment mil sinc centas setanta vuyt lliuras onse sous, y set diners...........................................................................2400Ll................................1578Ll 11S 7D.
Item: A las Señoras Maria Camps viuda, y Maria Camps y Vilar donsella de barcelona, per un vale a llur favor firmat per dit Figueras a tretse Mars mil setcents sinquanta tres, vuyt centas setanta tres lliuras, y dotse sous, de las quals las tocan per dit repartiment sinch centas setanta quatre lliuras, dotse sous, y un diner............................873Ll 12S............................574Ll 12S 1D.
Item: A la Señora Da. Marianna de Montero y de Alos viuda per un vale a son favor firmat per dit Figueras als vint Mars mil setcents sinquanta tres, mil quaranta lliuras, de las quals li tocan per dit repartiment siscentas cuytanta quatre lliuras, y un sou..............................................................................1040Ll....................................684Ll 1S.
Item: Al Magnifich Bernat Gloriá ciutadá honrat de Barcelona, y comerciant de la mateixa ciutat per un albará a son favor firmat per dit Figueras als vint mars mil setcents sinquanta tres, mil nou centas vint y duas lliuras, nou sous, y sis diners, de las quals li tocan per dit repartiment mil doscentas sexanta quatre lliuras sou sous, y deu diners.........................................................................1922Ll 9S 6D.......................1264Ll 9S 10D.
Item: A Francesch Ferran notari publich de número de Barcelona per un vale a son favor firmat per dit Figueras als dos Abril mil setcents sinquanta tres, setcentas viut y vuyt lliuras, de las quals li tocan per dit repartiment quatrecentas setanta vuyt lliuras, setse sous, y nou diners............................................................................728Ll...................................478Ll 16S 9D.
Item: A Salvador Coll veler de Barcelona per un albará a son favor firmat per dit Figueras als vint Abril mil setcents sinquanta tres, mil quatrecentas sinquanta sis lliuras, de las quals li tocan per dit repatriment nou centas sinquanta set lliuras tretse sous, y sinch diners..........................................................................1456Ll...................................957Ll 13S 5D.
Item: A Joseph Casas comerciant de Barcelona per un vale a son favro firmat per dit Figueras als sinch Maig mil setcents sinquanta tres, dos mil nou centas dotse lliuras, de las quals li tocan per dit repartiment mil noucentas quinse lliuras sis sous, y onse diners..........................................................................2315Ll.................................1915Ll 6S 11D.
Item: A Lluis Vilar rosariayre de Barcelona per un compte de son credit per mercaderias entregadas a dit Figueras, defalcats vuyt sous, per altre compte de son devit de generos ha pres de la botiga del mateix Figueras trenta sis lliuras sinch sous, y sis diners, de las quals, li tocan per dit repartiment vint y tres lliuras disset sous, y dos diners.............................................................................36Ll 5S 6D........................23Ll 17S 2D.
Item: A Angel Forau comerciant de Cadiz per un compte de son credit contra dit Figueras defalcadas sinch centas una lliura, y deu sous per altre compte de son debit, cent quaranta quatre lliuras tretse sous, y deu diners, de las quals li tocan per dit repartiment noranta sinch lliuras tres sous, y sinch diners..................................144Ll 13S 10D....................95Ll 3S 5D.
Item: A Joseph Puiguriguer mercader de Barcelona per un compte de son credit contra dit Figueras, defalcadas sinquanta set lliuras, y sinch diners per altre compte de son debit per generos ha pres de la botiga del mateix Figueras sexanta sis lliuras disset sous, y set diners de las quals li tocan per dit repartiment quaranta tres lliuras dinou sous y nou diners..........................................................................66Ll 17S 7D.......................43Ll 19S 9D.
Item: A Joseph Torrents fuster de Barcelona per un compte de son credit per feyna feta per dit Figueras, defalcadas tres lliuras per altra compte de un debit per generos ha pres de la botiga del mateix Figueras, trenta quatre lliuras quatre sous y sis diners, de las quals li tocan per dit repartiment vint y duas lliuras deu sous y dos diners.34Ll 4S 6D..................22Ll 10S 2D.
Item: A Joan Pujol y Sió adroguer de Barcelona per un compte de son credit contra dit Figueras defalcadas cent trenta tres lliuras quinse sous, y onse diners per altre compte de son debit, per generos ha pres de la botiga del mateix Figueras, sinquanta vuyt lliuras un sou, y dos diners, de las quals li tocan per dit repartiment trenta vuyt lliuras tres sous, y nou diners..........................................................................58Ll 1S 2D........................38Ll 3S 9D.
Item: A Esteve Canals botiguer de paños de Barcelona, y compañía, per un compte de son credit per indianas venudas al predit Figueras, defalcadas sexanta nou lliuras epr altre compte de son debit per generos ha pres de la botiga de dit Figueras, trescentas divuyt lliuras vuyt sous y sis diners, de las quals li tocan per dit repartiment doscentas nou lliuras vuyt sous y deu diners......................................................................318Ll 8S 6D........................209Ll 8S 10D.
Item: A Anton Gatell texidor de lli de Barcelona per un compte de son crrdit contra dit Figueras defalcadas cent setanta tres lliuras nou sous, y sis diners per altre compte de son debit, per generos ha pres de la botiga del amteis Figueras, cent sexanta set lliuras nou sous, y sis diners, de las quals li tocan per dit repartiment cent deu lliuras tres sous y un diner.......................................................................167Ll 9S 6D........................110Ll 3S 1D.
Item: A Pere Placias comerciant de la vila de Calella per son credit de cent sinquanta una lliura, y sinch sous, per consemblants que lo dia vint de Desembre mil setcents sinquanta dos deixá graciosament a dit Figueras, cent sinquanta una lliura y sinch sous, de las quals li tocan per dit repartiment noranta nou lliuas nou sous y vuyt diners.....................................................................151Ll 5S...............................99Ll 9S 8D.
Item: A Joseph Sala vidrer de Barcelona per un compte de son credit per indianas vene a dit Figueras, defalcadas sis lliuras, y nou diners, per altre compte de son debit per generos ha pres de la botiga de dit Figueras, quatrecentas vuytanta duas lliuras sinch sous, y nou diners, de llas quals li tocan per dit reepartiment trescentas disset lliuras quatre sous, y sinch diners..................................................................482Ll 5S 9D............................317Ll 4S 5D.
Item: A Domingo Verdaguer comerciant de Barcelona, per son cedit de mil quatrecentas lliuras, per consemblants deixá graciosament a dit Figueras en o dia deu Janer mil setcents sinquanta tres, mil quatrecentas lliuras, de las quals li tocan per dit repartiment noncentas vint lliuras setse sous, y nou diners.........................1400Ll......................................920Ll 16S 9D.
Item: A Joan Elias botiguer de la vila de Valls per un compte de son crdit contra dit Figueras, defalcadas cent sinquanta duas lliuras setse sous, y dos diners per altre compte de son debit a favor del mateix Figueras, trenta una lliura dinou sous y deu diners, de las quals li tocan per dit repartiment vint y una lliuras y deu sous..31Ll 19S 10D.......................21Ll 10D.
Item: A Lluis Roig botiguer de telas de Barcelona per lo exces del valor de diferents generos, que a vint y sis Abril mil setcents sinquanta tres entregá al mencionat Figueras en paga, y satisfació del interés que est tenia en la botiga de dit Roig segons la declaració que en lo mencionat dia firmaren Joan Terrida, y Esteve Ginesta també botiguers de telas de Barcelona experts elegits per ditas parts respective, cent sexanta una lliura, de las quals li tocan per dit repartiment cent sinch lliuras disset sous, y onse diners........................................................................161Ll...............................105LL 17S 11D.
Item: A Francisco Bessa jove botiguer de telas per un compte de son credit de resta de vint y quatre pessas de telas pintadas entregá a dit Figueras en los dias vint y vuyt Maig, y primer Juliol mil setcents sinquanta tre,s y de cent sinch lliuras catorse sous, y sinch diners de restad e las cent sexanta quatre lliuras disset sous, y nou diners deixá graciosament al mateix Figueras lo dia sis de Agost del expressat any mil setcents sinquanta tres, doscentas setanta lliuras dotse sous, y dos diners, de las quals li tocan per dit repartiment cent setanta set lliuras dinou sous, y deu diners.................................................................270Ll 12S 2D..................177Ll 19S 10D.
Item: A Joan Lluis Ribier lo major de Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en lo dia vuyt Juliol mil setcents sinquanta hu, lliuras tornesas trescentas vint y nou, y sinch sous, que reguladas al cambi de dinou lliuras per dobla en oro componen en moneda catalana cent vint y una lliuras sis sous, y un diner, de las quals li tocan per dit repartiment setanta nou lliuras quinse sous y nou diners.........................................................................121Ll 6S 1D....................79Ll 15S 9D.
Item: A Joan Badia Alier de Lió per ell a la Señora Maria Garnier viuda de ell com a tudora y curadora de sos tres fills hereus de dit llur pare, per un compte de mercaderias expedidas a favor del expressat Figueras en lo dia sinch de Juny mil setcents sinquanta dos, lliuras tornesas sinch centas trenta nou, que reguladas al sobre expressat cambi, son en moneda catalana cent noranta vuyt lliuras onse sous, y set diners, de las quals li tocan per dit repartiment cent trenta lliuras dotse sous y tres diners.................................198Ll 11S 7D...................130Ll 12S 3D.
Item: Als Señors Reynard, Petit & Cia. De Monpeller per resta de un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en lo dia vint y dos de Juny mil setcentss inquanta dos, lliuras tornesas quatre mil sinquanta, sis sous, y nou diners, que reguladas al predit cambi son en moneda catalana mil quatrecentas noranta duas lliuras quatre sous, y set diners, de las quals los tocan per dit repartiment noucentas vuytanta una lliuras deu sous y un diner......................................................................1492Ll 4S 7D......................981Ll 10S 1D.
Item: Ls Señors Monteil & Brunet de Nimes per un compte de mercaderias expeddias a favor de dit Figueras en lo dia vint y sis Juliol mil setcents sinquanta dos, lliuras tornesas siscentas quaranta vuyt, que reguladas al expressat cambi son en moneda catalana doscentas trenta vuyt lliuras catorse sous, y vuyt diners, de las quals los tocan per dit repartiment cent sinquanta set lliuras y sis diners.................................................238Ll 14S 8D......................157Ll 6D.
Item: Als Señors Praire, Seranne & Cia. De Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras, en los dias vint y sis Juliol mil setcents sinquanta dos y quinse Febrer mil setcents sinquanta tres, lliuras tornesas quatre mil trescentas setanta una, y deu sous, que reguladas a dit cambi, son en moneda catalana mil siscentas deu lliuras, y onse sous, de las quals los tocan per dit repartiment mil sinquanta nou lliuras sis sous, y sis diners..................................................................1610Ll 11S.................................1059Ll 6S 6D.
Item: Als Señors Duclaux & Cia. De Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en los dias tretse Setembre, disset, y vint y set Noembre mil setcents sinquanta dos, tretse Janer, y disset Maig mil setcents sinquanta tres, lliuras tornesas dotse mil sinch centas sexanta, que reguladas al referit cambi son en moneda catalana quatr emil siscentas vint y set lliuras set sous, y quatre diners, de las quals los tocan per dit repartiment tres mil quaranta tres lliuras dotse sous, y quatre diners.....................4627Ll 7S 4D.............................3042Ll 12S 4D.
Item: Als Señors Zehender & Sellon de Marcella per un compte de mercaderais expedidas a favor de dit Figueras en lo dia vint y sinch de Setembre mil setcents sinquanta dos, lliuras tornesas mil quatrecentas sinquanta una, sis sous y sis diners, que reguladas al expressat cambi, son en moneda catalana sinch centas trenta quatre lliuras, y catorse sous, de las quals los tocan per dit repatriment trescentas sinquanta una lliura tretse sous y onse diners...................................................................534Ll 14S.................................351Ll 13S 11D.
Item: Als Señors Anton y Alexandro Tresca de Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en los dias vint y sis Setembre, y vint y vuyt Octubre tots de mils etcents siuqnata dos, lliuras tornesas dos mil siscentas setanta y onse sous que reguladas al dit cami son en moneda catalana noucentas vuytanta tres lliuras disset sous y vuyt diners, de las quals los tocan per dit repartiment siscentas quaranta set lliuras dos sous y deu diners.............................................................983Ll 17S 8D..............................617Ll 2S 10D.
Item: Als Señors Zellveguer, Germans & Cia. De Lió per resta de un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en los dias trenta Setembre y dos Noembre tots de mil setcents sinquanta dos, y per los gastos del protest, y revaliment de una letra de cambi librarem contra dit Figueras en quinse Juny mil setcents sinquanta tres, que per falta de pagament fou protestada a onse Agost del mateix any mil setcents sinquanta tres, lliuras tornesas quatre mil sinquanta vuyt, catorse sous, y quatre diners, que reguladas al referit cambi son en moneda catalana mil quatrecentas noranta sinch lliuras sis sous, y tres diners, de las quals los tocan per dit repartiment nou centas vuytanta tres lliuras deu sous y set diners................................................................1495Ll 6S 3D............................983Ll 10S 7D.
Item: Als Señors Llorens Falqué & Cia. De Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en lo da vint y dos de Desembre mil setcents sinquanta dos, lluras tornesas dos mil siscentas noranta duas, que reguladas al dit cambi, son e n moneda catalana nou centas noranta una lliura quinse sous, y nou diners, de las quals los tocan per dit repartiment siscentas sinquanta duas lliuras sis sous, y deu diners.................................................................991Ll 15S 9D..........................652Ll 6S 10D.
Item: Al Señor Argiot de Monpeller per un vale de sinquanta doblas en oro a son favor firmat per dit Figueras als quatre de Juny mil setcents sinquanta y tres per satisfació de lliuras tornesas nou cents setanta sinch, que foren reguladas a las horas al cambi de dinou lliuras, y deu sous la dobla en or en total paga de las mercaderias per dit Argiot expedidas a favor de dit Figueras en disset Janer mil setcents sinquanta tres, trescentas sinquanta lliuras de las quals li tocan per dit repartiment doscentas trenta lliuras quatre sous, y tres diners................................................................350Ll.........................................230Ll 4S 3D.
Item: Als Señors Llorens Councler & Cia. De Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en los dais disset Janer, y dotse maitg tots de mils etcents sinquanta tres, lliuras tornesas quatre mil quatrecentas sexanta vuyt, que reguladas al referit cambi de dinou lliuras la dobla en oro son en moneda catalana mil siscentas quaranta sis lliuras dos sous, y un diner, de las quals los tocan per dit repartiment mil vuytanta duas lliuras catorse sous, tres diners............................................................1646Ll 2S 1D.............................1082Ll 14S 3D.
Item: Als Señors Claudio Charler pare y fill de Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras, en los dias divuyt Janer, nou Febrer y quinse Maig tots de mil setcents sinquanta tres, lliuras tornesas tres mil doscentas noranta quatre, set sous, y tres diners, que reguladas al referit cambi de dinou lliuras la dobla en or, son en moneda catalana mil doscentas tretse lliuras catorse sous, y tres diners, de las quals los tocan per dit repartiment setcentas noranta vuyt lliuras sis sous y dos diners..........................................................................1213Ll 14S 3D.....................798Ll 6S 2D.
Item: Als Señors Joan Batista Arnat & Cia. de Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras, en lo dia vin ty quatre de Janer mil setcents sinquanta tres, lliuras tornesas siscentas y tres, que reguladas al referit cambi de dinou lliuras la dobla en or, son en moneda catalana doscentas vint y duas lliuras tres sous, y un diner, de las quals los tocan per dit repartiment cent quaranta sis lliuras dos sous, y sinch diners..............................................................222Ll 3S 1D.......................................146Ll 2S 5D.
Item: Als Señors Barge, Casaigne de Thiers per un compte de mercaderias expedias a favor de dit Figueras en los dais vin ty set Janer, y catorse Febrer de mil setcentts sinquanta tres, lliuras tornesas mil cent sexanta sinch y deu sous, que reguladas al expressat cambi de dinou lliuras la dobla en or, son en moneda catalana quatrecentas vint y ou lliuras set sous y deu diners, de las quals los tocan per dit repartiment doscentas vuytanta duas lliuras vuyt sous y set diners..............................................................429Ll 7S 10D...................................282Ll 8S 7D.
Item: Als Señors Roch Berberat & Cia. de Lió per un compte de merdarerias expedidas a favor de dit Figueras en lo dia setse Maig mil setcents sinquanta tres, lliuras tornesas sis centas setanta vuyt, y deu sous, que reguladas al referit cambi de dinou lliuras la dobla en or, son en moneda catalana doscentas quaranta nou lliuras dinou sous, y sis diners, de las quals los tocan per dit repartiment cent sexanta quatre lliuras vuyt sous y sinch diners.............................................................249Ll 19S 6D...................................164Ll 8S 5D.
Item: Als Señors Chabert, Ducreux & Laprade de Lió per un compte de mercaderias expedidas a favor de dit Figueras en lo dia vint y sinch Maig mil setcents cinquanta tres, lliuras tornesas mil sinch centas sinquanta vuyt, que reguladas al referit cambi de dinou lliuras la dobla en or, son en moneda catalana sinch centas setanta quatre lliuras, de las quals los tocan per dit repartiment trescentas setanta set lliuras deu sous y deu diners.............................................................574Ll...............................................377Ll 10S 10D.

51.312Ll 8S 1D. 33.750Ll 6S 10D.
Item: A Anton Casanovas botiguer de panyos de Barcelona per resta de un debitori de dinou mil vuyt cents setanta nou lliuras nou sous, y onse diners, a son favor firmat per dit Figueras en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona als vint abril mil setcents sinquanta tres, dotse mil nou centas trenta set lliuras tretse sous y sinch diners, de las quals li tocan epr dit repartiment vuyt mil sinch centas nou lliuras tretse sous, y vuyt diners.......................................................12937Ll 13S 5D....................................8509Ll 9S 13D.

64.250Ll 1S 6D. 42.260Ll

Del qual repartiment resulta, que detretas las vuyt mil sinch centas nou lliuras tretse sous, y vuyt diners, que tocan al dit Anton Casanovas, deu pagar als demes acrehedors las restants trenta tres mil setcentas sinquanta lliuras sis sous, y quatre diners, so es a cada un la porció, que segon dit repartiment lo pertany ab los quatre plassos convinguts. Per lo qual efecte lo dit Anton Casanovas de una part, y los acrehedors chrirografaris de Joseph Figueras expresats en dit repartiment de part altra han vingut a la convenció, y tracte seguent.
Primerament: Dit Anton Casanovas per lo que dits acrehedors de Joseph Figueras avall ab altre capitol li faran cessió de tots los credits que tenen contra dit Figueras, y altrament per causa de la present convenció y tracte. Promet pagar als acrehedors expressats en lo repartiment insertat en lo proemi del present acte, las trenta tres mil setcentas sinquanta lliuras sis sous, y quatre diners moned barcelonesa, quals tocan segons dit repartiment, so es a cada un son contingent en ell expressat, dins lo termini de quatre anys, ab quatre iguals pagas, comensant a fer la primera paga del dia del cumpliment de las firmas de dits acrehedors (en lo qual dia firmará també dit Casanovas) a un any, la segona de dit dia a dos anys, la tercera de dit dia a tres anys, y la quarta y ultima de dit dia a quatre anys. Lo que promet cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos, y restituciód e despesas. Y per cumplir las ditas cosas obliga a dits acrehedors tots sos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley, y dret, que sia a son favor, y per pacte a son propri for, submetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de barcelona, o de altre qualsevol oficial, y tribunal secular tantsolament, ab facultat de variar lo judici fent, y firmant escriptura de ters baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, od e altre tribunal y superior secular (con está dit) obligant persó tots sos bens predits tantsolament, mobles, e immobles, presents y esdevenidors (no emperó sa persona, per pacte expres axi convingut) volent que per dita escriptura de ters nos fassa prejudici algun, novació o derogació a la present promesa, o al contrari, ans be que dits acrehedors pugan usar de las dos caucions, y obligacions, o de la que millor los aparexerá.
Item: Es convingut, y tractat, que si comparexian altres acrehedors chirografaris, o de lletras de cambi, o altres deutes plans, de dit Joseph Figueras fins vuy contrets, que degan entrar al dit repartiment, y cedir sos credits a dit Anton Casanovas en la conformitat, que se expressará en lo capitol seguent, y degan ser satisfets per dit Casanovas a proporció dels altres, monorantse per dit efecte, ab un nou repartiment, per la regla de proporció, la quantitat que a cada un se ha senyalat en lo que está insertat en lo proemi del present acte, ben antes, que antes de satisfer a dits acrehedors, que forsan comparegan, degan ser aprobats sos credits per los actuals individuats en la dit repartiment insertat en lo proemi del present acte.
Item: Los acrehedors expreats en lo repartiment insertat en lo proemi del rpesent acte, y baix en las firmas, per lo que dit Anton Casanovas ab lo primer dels presents capitols los ha promes pagar, y altrament per causa de la present convenció, y tracte, de llur grat, y certa ciencia, per ells, y los seus en esto successors, cedeixen, transfereixen, y transportan a dit Anton Casanovas avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá. Tots los credits que tenen, y los competeixen contra dit Joseph Figueras expressats en lo dit repartiment y en las firmas de aquells que de nou comparegan. La qual cessió, translació, y transportació fan com millor dir, y entendrer se pot, cedint per it efecte a dit Anton Casanovas, y als seus tots los drets, y accions que per rahó dels referits credits los competeixen contra dit Joseph Figueras, y sos bens, en virtut dels quals drets, y accions, pugan dit Casanovas y los seus demanar rebrer, y cobrar los dits credits de dit Joseph Figueras, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas a la paga de ells, y del que cobraran, firmar apocas, recibos, y las emes claricias los aparexeran, exposar reclams, y instar execucions, y fer tot lo demes, que dits acrehedors podruian fer antes de la present cessió, per lo qual efecte constitueixen al dit Casanovas, y als seus, procuradors com en cosa propria, ab clausula de intima, y demes necessarias, y de estil. Y prometen y juran la present cessió y totas als cosas sobreditas tenir semrpe per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni revocarlas per alguna causa, o rahó,r enunciant a qualsevol dret, y lley tal revocació permetent, y a tot altre que valer, y ajudar los pogues. Y dit Anton Casanovas accepta la dita cessió en lo modo y forma que sobre se li ha fetas.
Item: Es convingut, y tractat, que lo rpesent conveni, no tinga efecte sino en lo cas de cumpliment de totas las firmas dels acrehedors expressats en lo repartiment insertat en lo proemi del present acte, de maneraque lo dit Anton Casanovas no dega firmarlo, ni quede obligat, fins que hagen firmat tots los dits acrehedors, y vice versa, que la cessió dels dits acrehedors no tinga forsa, no valor, fins que haja firmat lo dit Casanovas.
Et ideonos dictae partes laudantes, et approbantes praedicta pacta, seu capitula, et omnia, et siugnla in illis, et quilibet corum contenta, et expressa, convenimus, et promitimusad invidem ea attendere, complere, et observare, prout in pisos, et quolibet corum declaratur, et sub eisdem obligationibus, renunciationibus, et clausulis in ipsis respective, quibus refertur expressis. Actum ut supra.
Testes firmarum Magnifici Bernardi Gloriá civis honorati Barcinonae, Gasparis Malet currritoris auris, et Antony Gispert linteary civium Barcinonae, sunt Josephus Ponsico et Joannes Prats testes, firmarum Salvatoris Coll velorum textoris, et Ludovici Vilar ferretery, mecery civium Barcinonae, qui firmarunt Barcinonae dicta die sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Prats et cabrer scriptores barcinonae.
Testes firmae Cosmae Xicorella linteary civis Barcinonae tanquam procuratoris Joannis Ludovici Ribier senioris negotiatoris, cominorum Chabert, Ducreux & Laprade mercatorum Pileariorum Rochi Berberat, et societatis negotiatorum, et Joannis Baptistae Arndt & Societatis negotiator omnium civitatis Lugduni Galliae Regni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Soupat & Cabaret consiliatiros regis, notarios Lugduni die decima octava Octubris proximae dimissi stilo galliae legalisato, qui dicto nomine firmavit barcinonae dicta die vigesima quarta Dicembris anni millessimi septingentessimi quinquagessimi terty, sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Prats et Cabrer scriptores Barcinonae.
Testes firmae Petri Bonnardel negotiatoris Barcinonae nedum uti procuratoris Mariae Garnier viduae Joannis Baptistae Allier negociatoris dictae civitate Lugduni ta uti tutricis filio suorum haeredum corum patris, qua etiam tanquam curam genentis liquidationis commercy ejus viri, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Moutonnat, & Gaiet consiliatorios regis, notarios lugduni die decima quinta octobris proxime praeteriti, stilo Galliae legalisato, verun etiam procuratoris Domino Duclaur, et societatis negotiatorum memoratae civitatis Lugduni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Durand & Vernon consiliatirios regis, notarios Lugduni die vigessima quarta Octubris proxime elapsi, stilo Galliae legalisato, qui dictis nominibus firmavit Barcinonae dicta die figesima quarta Decembris anni millessimi septingentessimi quinquagessimi terty sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Prats et Cabrer scriptores Barcinonae.
Testes firmae Gerardi Rovira, et Vidal linteary civis Barcinonae uti procuratoris Dominorum Claudy Charlet, & Filiorum negotiatorum in societate dictae civitatis lugdeni, et dominorum Alexandri et Antony Tresca etiam negotiatorum in societate ejusdem civitatis Lugduni, prout da sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Armand & Durand consiliatrios Regis, notarios Lugduini die vigesima secunda Octobris proxxime dimissi, stilo Galliae legalisato, qui dicto nomine firmavit Barcinonae dictae die vigesima quarta Decembris anni millessimi septingentessimi quinquagessimi terty sunt diti Josephus Ponsico, et Joannes Prats et Cabrer scriptores Barcinonae.
Testes firmae Petri Aldebert linteary civis Barcinonae tanquo procuratoris Dominorum Praire, Seranne & Sicietatis negotiatorum relatae civitatis Lugduni, agentium nomine illoorum societatis titulatae de Mogniat, Praire, Serrane & Cie, pro tu de sua procuratione constat instro recepto paenes Domonos Durand et Vernon consiliarios regis notarios Lugduni die vigesima quarta Octobris proxime praeteritu, stilo Galliae legalisato, qui dicto nomine firmavit barcinonae dicta die vigesima quarta Decembris anni millessimi septingentessimi quinquagessimi terty sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Prats, et Cabrer scriptores Barcinonae.
Testes firmae Francisci Nadal Creus aurificis civis Barcinonae uti procuratoris Laurinty Falqué & Cie. Negotiatorum jam dictae civitatis Lugduni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Chaplon & Vernon consiliarios regis notarios Lugduni die decima nona Novembris proxime dimissi, stilo Galliae legalisato, qui dicto nomine firmavit Barcinonae dicta die vigesima quarta Decembris anni millessimo septingentessimi quinquagessimi terty, sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Prats et Cabrer scriptores Barcinonae.
Testes firmae Joannis Baptistae Cabanyes comerciatoris civis Barcinonae tanquam procuratoris (una cum alia, et insolidum) Laurenty Counder & Cie. Negotiator dictae civitatis Lugduni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Lavet et Patri consiliatoris regis, notarios Lugduni die decima quinta Octobris proxime elapsi, stilo Galliae, legalisato, qui dicto nomine firmavit Barcinonae dicta die vigesima quarta Decembris anni millessimi septignentessimi quinquagessimi terty sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Prats et Cabrer scriptores barcinonae.
Testes firmarun Joannis Pujol et Sió aromatary, Ludovici Roig linteary civium Barcinonae, et Francisci Besa juvenis linteary Barcinonae degentis, qui firmarunt Barcinonae die vigesima sexta praedicti mensis Decembris anno a Nativitate Domoni millesimo septingentesimo quinquagesimo quarto sunt dictus Josephus Ponsico et Joannes Roger scriptores Barcinonae.
Testes firmae Josephi Torrents fabrilignary civis Barcinonae proxime dicta die sunt dicti Josephus Ponsico, et Joannes Roger scriptores Barcinonae.
Testes firmae Stephani Canals botigery pannorum civis Barcinonae sociali nomine de Canals & Canet, qui firmavit Barcinonae proxime dicta die sunt Maginus Duró et Franciscus Corts juvenes botigery pannorum Barcinonae degentes.
Testes firmae Joannis Terrida linteary civis Barcinonae tanquam procuratoris nedum Danielis Reynard negotiatores civitatis Monspely Galliae Regini tam pro eo, quam pro Dominis Reynard, Petit & Cie, et sub nomine de Reynard fratribus, Petit & Cie, et Francisci Argiot etiam negotiatoris dictae civitatis tan pro eo, quam pro ejus societate sub nomine Dargiot, & Cie, prout de sua rpocutatione constat instro recepto paenes Domonos Vezian & Aurés consiliatorios notarios regios Monspely die vigesima septima Octobris proxime praeteriti stilo Galliae legalisato, verimetiam Domonorum Monteil, & Brunt mercatorum sociarum civitatis Nemausi etiam Galliae Regni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Petrum Darlhac notarium regium proxime dictae civitatis die tertia Novembris proxime dimissi stilo Galliae legalisato. Nec non etiam Dominorum Zellweguer fratrum & Cie negotiatorum dictae civitatis Lugduni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Roche & Cabaret consiliarios regis, notarios Lugduni die vigesima quinta Octobris proxime elapsi, qui dictis nominibus firmavis Barcinone dicta die vigesima sexta Decembris anno a Nativitate Domini millessimo septignentsimo quinquagesimo quarto sunt Martinus Camderrós curritor auris, et Joannes Descaller velorium testor cives Barcinonae.
Testes firmae Antony Lletjós commertiatoris civis Barcinonae qui firmavit Barcinone die vigesima septima proxime dicti mensis Decembris sunt Josephus Ponsico, et Joannes oser scriptores Barcinonae.
Testes firmae Dionisy Chevallier mercatoris Barcinonae tanqua procuratoris Joannis Francisci Barge, et Chassaigne negotiatoris villae de Thiers Galliae Regni, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Dominos Gourbine deniorem et Gourbine juniorem notarios dictae villae die sexta Novembris proxime dimissi stilo Galliae legalisat qui dicto nomine firmavit Barcinonae die vigesima octava praedicti mensis Decembris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagesimo quarto sunt Franciscus Çarriera, et Carbó, et Franciscus Çarriera, et Masano pedagogi cives Barcinonae.
Testes firmarun Balthasaris Prats et Dominici Berdequer commerciatorum civium Barcinonae, qui firmarunt Barcinonae die vigessima nona proxime dicti mensis Decembris sunt Josephus Ponsico, et Joannes Roger scriptores Barcinonae.
Testes firmarun Illustris Doctoris Josephis Nadal et Ferrer Pbri. Canonici Sanctae Cathedralis Ecclesiae presentis civitatis, Raymundi Nadal, et Ferrer Barcinonae domiciliati fratrum, et Rndi. Dris. Samvatoris Nadal Pbri. Vicary perpetui Parochalis Ecclesiae Sanctorum Justi, et Pastoris dictae presentis civitatis tanquam haeedum fiduciariurum Francisci Vilar commerciatoris Barcinonae civis per ipsum institutorum suo ultimo testamento condito, et firmato paenes Doctorum Joannem Franciscum Casals difuncto notario publico de número Barcinonae die vigesima quarta Juny ani millessimi septingentessimi quinquagesimi secundi, qui dicto nomine firmarunt Barcinonae die prima January anni millessimi septingentessimi quinquagesimi quarti sunt Josephus Sardana, et Franciscus Boix de familia dictorum fratrum Nadal.
Testes firmae Dominici Salbany juvenis comerciatoris Barcinonae degentis uti procuratoris Joannis Elias botigery pannoru villae de Valls Archidiocesi tarraconae, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Doctorum Joannem Andreu notarium publicum dictae villae, die quinta currenti mensis January, qui dicto nomine firmavit Barcinonae die undecima Januarym, anni millessimi septigentesimi quinquagesimi quarti sunt Hieronymus Catalá pectinum faber civis Barcinonae, et Joannes Roger scriptor Barcinonae degens.
Testes firmae Antony Ravella commerciatoris civis Barcinonae qui firmavit Barcinonae die duodecima ejusdem mensis January sunt Josephus Ponsico, et Joannes Roger scriptores Barcinonae.
Testes firmae Joannis Chtysostomi Lagarde commerciatoris civis Barcinonae tanquam procuratoris Danielis Gabrielis Zehender negotiatoris civitatis Massiliae Galliae Regni sociali nomine de Zehender & Sellon, prout de sua procuratione constat instro recepto paenes Claudium Olivier notarium regium dicte civitatis die decima octava Aprilis presenti anni millesimi septingentessimi quinquagessimi quarti, stilo Galliae legalisato, qui dicto nomine firmavit Barcinone die undecima May ejusdem anni sunt Josephus Ponsico, et Joannes Prats et Cabrer scriptores Barcinonae.
Paenes me Sebastianum Prats notariu.