Saga Bacardí
54811
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE AGUSTÍN GIBERT Y XURRICH.


En nom de Nostre Señor Deu Jesu Crist, y de la Gloriosa Verge Maria mare sua, amen.
Jo Agustí Gibert y Xurrich comerciant ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Agustí Gibert y Xurrich y de la difunta Maria Gibert y Xurrich de Vilanova de Palafolls vulgarment anomenada Malgrat, estant en mon bo, y sa enteniment que a de arribar la ora de la mia fi, no obstant de gosar actualmente de perfeta salut, per la misericordia de Deu, fas y ordeno lo present testament ultima, y darrera voluntat mia, en y ab lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament executors, a Maria Antonia Gibert y Alegra charissima muller mia, a Agustí Gibert y Xurrich mon pare, y a Paula Gibert y Rebassa segona muller sua, als conjuges Feliu y Maria Ferran y Gibert cuñat y germana meus respective, a Miquel Roig y Alegre fill de Maria Antonia Gibert y Alegra, y de Francesch Roig y Rovira son primer marit, al Dr. Joan Gibert y Rabassa Pbre, y Beneficiat de la catedral de la present ciutat mitg germa meu, a Francesch y Anton Puget pare y fill, en la present ciutat domiciliats, y a Joseph Puiguriguer, y Clarina mercader, ciutadá de Barcelona, als quals, o a la major part de aquells, en cas de ausencia, nolencia, o falta dels demes, dono, y conferesch ple poder, y facultat de cumplir, y executar lo present meu testament, su y de la manera que avall trobaran ordenat y disposat.
Primerament: Vull ordeno, y man que encontinent de seguida la mia mort sie pagat tot lo que contará que jo dega sens figura no estrepit de judici, y esmenadas totas las injurias a que jo estiga obligat.
Elegesch la sepultura al meu cos fahedora en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat en lo vas del Dr. Pere Guix barreter de agulla, si a sos dueños apareixerá be. La qual sepultura vull me sie feta general de beneficiat ab tres días de matinas, y que sem die feta absolta general per las Rnts. Comunitats de dita Parroquial Iglesia, y los Religiosos Servitas de la present ciutat.
Item: Vull y man que per sufragi y repos de la mia anima, y demes personas per qui tinga obligació de pregar a Deu, sen sien fetas, celebrar lo mes prest sie posible, dos mil missas ab absolta a la fi de caritat sis sous cada una, esto es, tres centas en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, trescentas en la del Convent del Bonsucces, cent en la del Convent de Santa Catharina, cent en la del Convent de Nostra Señora del Carme, cent en la del Convent Nostra Señora de la Mercé, cent en la del de Sant Francesch, cent en la del Sant Francisco de Paula, cent en la del de P.P. Caputxins, cent en la Iglesiadels P.P. de la Missió, cent en la dels de Sant Phelip Neri, sinquanta en la del Convent de Sant Agustí, sinquanta en la del Convent de la Trinitat Calsada, sinquanta en la del de San Joseph, sinquanta en la del de Nostra Señora de Fracia, etra muros, de esta ciutat, sinquanta en la Iglesia de Sant Miquel, sinquanta en la del Convent de Santa Monica, y trescentas a la disposició de dits marmessors que se trobaran en Barcelona lo die mono bit, als quals uplico en careggian a totas las ocmunitats dalt expressadas, que de ditas missas fassen celebrar las que pugan en altar privilegiat
Item: Vull, ordeno y man que tot alló que lo die de la mia mort consi ara que estigan devent Agustí Gibert y Xurrich mon pare, y lo Rnt. Dr. Joan Gibert y Rabassa Pbre, mitg germá meu a la casa de Maria Antonia Gibert y Alegra muller mia, o de sos successors, sie pagat y satisfet de mos bens, com si fossen deutes particulars meus.
Item: Vull y man, y previnch que si durant ma ultima malaltia ma muler, o los principals que me acistiran me faran celebrar algunas missas de devoció, o de agonia, o alguna si be de sufragis, sien satisfetas las caritats corresponents de mos bens, com de las sobreditas dos mil missas.
Item: Deix y llego als Hospitals de la present ciutat, esto es al de Santa Creu, sinquanta lliuas, al de Miserocordia altres sinquanta lliuas, al de Infants Orfans, vint y sinch lliuras, al de Sant Llatser altres vint y sinch lliuras, y al Administradors dels Pobres vergoñants de dita Parroquia de Santa Maria del Mar per subvenció de aquells, sinquanta lliuras, tot moneda barcelonesa, quals llegats entench fer per una vegada tant solament.
Item: Deix y llego a cada un dels fills y fillas dels conjuges Jacintho Ginestar y de Maria Rosa Ginestar y Gibert y dels conjuges Feliu Ferran y Maria Ferran y Gibert de Tossa germanas y cuñats meus respective, cent lliuras per una vegada tant solament. Lo qual llegat fa als sobredits, y a cada un de ells per lo cas de colocarse en matrimoni carnal de voluntat de sos pares, y de dita muller mia, de constituirse en Sagrats Ordres de professar en alguna Religió, y no altrament y per declaración de ma vuluntat dich, y previnch, que mp es de ma intenció emprendrer en dit llegat, aquells o aquellas de dits mos nebots, y nebodas fills dels sobredits conjuges, que lo dia de la mia mort se trobaran ja collocats, en matrimoni professos en religió, o constituhits en Sagrat ordres.
Item: Deix y llego a cada un dels fills, y fillas dels conjuges Francisco Garriga y Paula Grriga y Gibert de Lloret, y dels conjuges Francisco Trias argenter, y Gertrudis Trias y Gibert de Barcelona sinquanta lliuras moneda barcelonesa, per una vegada tant solament. Lo qual entench fer per los casos y ab totas las cicrunstancias, per los quals, y ab que lo tinch fet als fills, y fillas de Jacintho y Maria Rosa Ginestar, y Gibert conjuges, y de Feliu y Maria Ferran y Gibert conjuges també en lo precedent immediat llegat. Las quals vull, y entench tenir per repetit dalt en lo present, de la primera paraula fins a la ultima.
Item: Deixo y lleg als criats, y criadas de casa, no a cada un sino a tots junts y demes que me asistescan en ma ultima malaltia, vint y cinch lliuras, moneda barcelonesa per una vegada tant solament. Las quals vull y mano que sien distribuidas per parts iguals o desiguals a la disposició de dita Maria Antonia muller mia, y en falta de ella, a la dels marmessors que dalt tinch elegits, de manera que tingan llibertat dita Maria Antonia y Marmessors sobredits, en sos respectius casos de donaro tot al un, y res al altre sens que nongú tinga dret, no accio per altre cosa, no oposarse a la que aquell faran, com sie ma intenció de donarho a sa libre disposició.
Item: Deix, y llego a dita Maria Antonia Gibert y Alegra carissima muller mia, per los bons serveys que de ella tinch rebut, y altrement per demostrar ma gratitut, y lo amor y voluntat que li porto, sis mil lliuras moneda barcelonesa per una vegada tant solament. Lo qual llegat fas, y entench fer per lo cas tant solament de que jo moria sens fills, per que morint ab fills tant solament li dexo y llego dos mil lliuras de la mateixa moneda també per una vegada, y no mes, de las quals dos mil y sis mil lliuras que respectivament per los sobredits dos casos li deixo, y llego, vull y es ma voluntat quen puga disposar librement.
Item Per lo mateix cas de morir jo sens fills, deixo, y llego també a dita Maria Antonia Gibert y Alegra carissima muller mia tota la roba blanca de servey de taula, llit, y cuyna, tots los vestits, joyas, y altres qualsevols cosas de que la age regalada, y fet per ella, tant antes del matrimoni com duran test fins lo die de la mia mort y tot a sas liberas voluntats.
Item: Deixo y llego a dita Maria Antonia Gibert y Alegra carissima muller mia, per lo cas emperó de morir ab fills a ella, y a mi comuns, Señora majora poderosa, y usufructuaria de tota la mia universal heretat, y bens, ab tot lo ple e integro us de fruit, durant sa vida natural, y conservant mon nom, del qual us de fruit vull sie tingut y obligat a mantener los fills, y fillas (que Deu nostre Señor será servit encomanarnos en tots los aliments a la vida humana necessaris, be y decentment, segons son estat, tant en sanitat com en malaltia, y a pagar lo smals, y carrechs a dita muller mia estaré, obligada, per rahó del qual usdefruit no vull judici o prestar caució alguna.
Item: Deix y llego a Agustí Gibert y Xurrich mon pare, a Paula Gibert y Rebassa ma madrastra, y a Madrona Gibert y Rabassa mitja germana mia, als tres junts doscentas lliuras moneda barcelonesa de penció annual per tot lo temps de sas vidas naturals pagadoras ab dos iguals plasos lo primer del dia de la mia fi a sis mesos, y lo segon del dia de la mia fi a un any, y aixis despres consecutivament. Vull, emperó y es ma voluntat e intenció que venint lo cas d emorir un dels tres sobredits llegataris, se extinguesca la sobredita penció en 50Ll, de manera que sols sie de 150Ll, morint altre, en altres 50Ll de manera que dedo reduhida a 100Ll, y morint los tres en tot, de modo que vull y entench, que tant quant viuran los tres llegataris usugructuhe tota la penció de las sobreditas 200Ll, vivint emperó dos 150Ll, y vivint un tantsolament 100Ll.
Item: Deix y llego a cada un dels fills, y fillas que Deu Nostre Señor será servit encomanarme, la quantitat de mil y sinch centas llibras moneda barcelonesa, en paga, y satisfacció de sal legitima y altres qualsevols drets pugan pretendrer en ma heretat y bens, los quals bens pugan pagarsels, al temps y en cas de collocació en matrimoni carnal, professar en alguna religió, o constituhinrse en Sagrats ordres, tant solament pugan disposar de set centas y sinquanta lliuras.
Item: Deix y llego al Rnt. P, Prior y Convent de Religiosas y servitas, vulgo del Bonsucces, de esta ciutat mil lliuras moneda barcelonesa, per una vegada tantsolament. Las quals vull sien esmersadas en la compra de algun censal, o altre reddit fructiero a coneguda de dit P. Prior y comunitat, del producto de las quals censal vull sien donadas quinse lliuras annualment a Fr. Francisco Gibert y Rabassa Relibios novico durant sa vida natural, per lo cas de professar en dita Religió, per subvenirse de habitsm y demes que li convinga, y que lo restant se aplique en celebració de aniversaris carnats ab una absolta a la fi, també cantada per la comunitat, tants quants celebrarser podrán, per salut, y repos de la mia anima, de la de ma muller, pare y mare y demes per que jo tinga obligació de pregar a Deu, de caritat vint rals de ardits quiscun, vull emperó, y es ma voluntat, que no professant lo sobredit Fr. Francisco Gibert y Rabassa ditas 15Ll se apliquen, esto es sinch lliuras per aument de aniversaris en la forma sobredita, quatre lliuras per la celebració de dos aniversaris solemnes, lo un lo dia de mono bit, y lo altre lo die del obit de ma muller, y las restants sis lliuras per algun extrahordinari a la comunitat en lo dinar dels días celebraran estos dos ultims aniversaris.
Item: Deix y llego a Miquel Roig y Alegra fill de Maria Antonia Gibert y Alegra, y del difunt Francesch Roig y Rovira son primer marit, si lo die de mon oit, en matrimoni collocat no será, y per quant vingues lo cas, cent doblas de a 56 rals de ardite per una joya, y per una vegada tantsolament.
Item: Deix y llego al sobredit Miquel Roig y Alegra fillastre meu per lo cas emperó de morir sens fills, y no altrament, lo joch de sivellas de or que tinch per sercas de sebatas, sorrateras y correas.
Item: Deix y llego al hereu y successor dels bens que firen de la difunta Maria Gibert y Xurrich ma madre qualsevol que sie la suma y quantitat d esinch centas lliuras per una vegada tantsolament, la qual vull y es ma voluntat que sien y servescan per reintegrar lo fidehicomis disposat per dita ma mare en tote ll que jo poch haverla dinembrar o disminuir, encara que no crech importará esta quantitat, majorment ates lo dret de llegitima quem pertoca en dits bens, y per asegurar dita rehintegració vull, y ordeno, y mono, que ditas 500Ll sien esmersadas per lo hereu meu avall escrit, a obs, y utilitat del fidehicomis ab clausula perpetua de remers.
En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, haguts y per haver, nom, veus, drets, y accions mias universals, qualsevol, y ahont se vulla que sien, que del rpesent me expectan, y en lo venido respectar me pugna, per qualsevol titol, rahó, o causa, fas e instituhesch hereu meu universal lo fimm mascle que lo die de mono bit tindré y deixaré, llegitim y natural, y de llegitim y carnal matrimoni procreat, y su molts serán, lo primer nat. Si empéro lo dit fill mascle primer nat a mi hereu no será per que no voldrá o no podrá, o a mi hereu será pero morirá en pu`pilar edat, o tal y a mi respectivament substituhesch, y hereu instituesch, lo fill mascle segon nat, que lo dia de la mia fi jo tindrá o deixaré, llegiitm y natural, y de llegitim y carnal matrimoni procreat, si empero lo tal fill segon nat a mi hereu no será per que no voldrá, o no podrá, o hereu meu será pero morirá en pupillar edat, substituesch, y a mi hereu universal fa e instituesch lo fill tercer nat llegitim y natural, y de llegitim y carnal matrimoni procreat, y axi del un al altre servat odre de primogenitura, ab los mateixos gravamens, vincles, y condicions dels fills primer y segon nats tinch expressat y no ab altres, com mateixos volent de substituirlos per la vulgar, y pupilar, y no ab altres especie de substitució. Si emperó fills mascles no tindré, o tndré pero hereus meus no sera´n, per que no voldran o no podrán, o uereu meus serán, pero moriran en pupilar edat, en tals casos, y cads un de ells substituhescn, y a mi hereu universal fas e instituhesch la filla que lo die de la mia mort jo tindré o dexaré llegitima y natural, y de llegitim y carnal matrimoni procreada, y si moltas serán, la primera nada, si emperó dita filla mia primer nada a mi hereva no será, perque no voldrá o no podrá, o hereva mia será, pero morirá en pupillar edat, en tals casos, y cada un de aquells, substituhesch, y a mi hereva universal fa e instituhesch la segona, y axis d ela una a la altre, com dels fills mascles tinch dit. Si emperó será cas, lo que Deu no vulla, que morirá sens fills ni fillas, llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, e ab tals fills o fillas, que hereus meus no serán perque no voldran, o no podrán, o serán peró moriran en pupillar edat, en tals casos, y cada un de ell,s substituhesch, y a mi hereu universal fas e instituhesch, a Sebastiá Ginestar, y Gibert nebot meu, fill dels conjuges Jacinto Ginestar y Maria Rosa Ginestar y Gibert, y a Anton Ferran altre nebot meu, fill dels conjuges Feliu Ferran y Maria Ferran y Gibert als dos per iguals parts, y porcións, si lo dia de la mia fi viuran, y hereus meus esser voldran. Si emperño no viuran, o viuran, pero hereus meus no serán perque no voldran, o no podraim en tal cas, y cada un de ells substituhesch, y a mi hereus universals fas e instituhesch, sos fills llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, aquells, es a saber, o aquells que hereus y successors universals auran deixat. En cas emperó de no tenir fills llegitims y naturals y de llegitim y carnal matrimoni procreats, substituhesch y hereus meus universals instituesch los demes fills de dits conjuges Jacintho y Maria Rosa Ginestar y Gibert y de Feliu y Maria Ferran y Gibert, no tots junts, sino un de cada un de dits conjuges, a saber lo mascle primer nat, y en defecte de mascles, la filla primer nada, si lo die de la mia mort viuran, y a mi hereus esser voldran. Si empe´ro no viuran o viuran, pero hereus meus no serán perque no voldran, o no podrán, en tal cas substituhesch, y a mi hereus universals fas, e instituhesch sos fills llegitims, y naturals, y de llegitim y natural matrimoni procreats, aquell es a saber, o aquells que hereus y successors universals auran deixat. Y en defecte de fills llegitims y naturals de llegitim y carnal matrimoni procreats, substituhesch y a mi hereu universal fas, e instituhesch, en quant a setse parts fetas de ma universal heretat y bens trenta y dos parts iguals. Los hereus, y successors universals dels conjuges Francisco Garriga y Paula Garriga y Gibert mitja germana mia, en quatree parts lo Hospital General de Sant Llatser de la present ciutat, en dos parts lo Hispital de Nostra Señora de Misericordia, en una part lo Hispital de Infants Orfans, en dos aprts La Priora y Convent de Monjas Arrepentidas, en dos parts lo Bassi dels Pobres Vergoñants de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar, en quatre parts lo Prior y Convent de Nostra Señora del Bonsucces de Religiosos Servitas, tots de la present ciutat, y en la restant una part, la Iglesia Parroquial de Malgrans Bisbat de Gerona, volent y ordenant que dit Prior y Convent del Bonsucces, y lo Rector de la Parroquial Iglesia de Malgrat, en lo cas de succehir en las parts sobreditas de ma heretat, tingan obligació de fer dir, y celebrar annualment, esto es lo Prior y Convent del Bonsucces quatre aniversaris, y lo Rector de Malgrat, un en los dias los apareixerá, y en la forma que en dita Iglesia es estil.
Revocant, cassant y anullant ab lo present meu testament, tots, y qualsevols altres testament, codicils, y altres darreres voluntats per mi fins assi fets, y fetas, en poder de qualsevol notari, volent que aquest testament prevalga a altre qualsevol ultima voluntat que fins assí tinga feta o ordenada.
Aquesta es la mia ultima, y darrera voluntat. La qual vull que valga per dret de testament, y si per dret de testament no podrá valer, vull alomenos que valta per dret de codicils, o de qualsevol altre especie de ultima voluntat que millor en dret valer puga.
De la qual ma ultuima voluntat vull que seguit mon obit en sien fetas, donadas, y entregadas tants copias com demanadas en seran. La substancia de son contengut en res mudada.
Fet y firmat fonch lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia, fet de ma propia, en la present ciutt de Barcelona, en la casa de ma propia abitació en lo carrer de Moncada, vuy als vint y nou dias del mes de Juny any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu-Christ de mil setcents sinquanta y tres.
Agustí Gibert y Xurrich Sebastiá Prats notari.