Saga Bacardí
54839
ESCRITURA DE PODERES HACIA CAMBÓ, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Anton Casanovas botiguer de panyos ciutadá de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia constituesch, y ordeno en procurador meu cert, y especial, y per las cosas avall escrit, general, aixi que la especialitat no deroguia a la generalitat, no al contrari. Al Rnt. Joseph Cambó Pbre. beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona encaraque absent. Perque per mi, y en mon nom puga vendrer y crear a favor de qualsevols comunitats, y personas particulars, a carta de gracia, fins a la suma, o quantitat de dit mon procurador ben vista, en un, o mes contractes, qualsevol censal, o censals, a rahò de tres per cent en lo modo y forma que li aparexerá, prometrer pagar, y aportar la pensió franca de gastos en los terminis, y llochs que señalará, ab lo acostumat salari de procurador, y esmena de danys, y gastos, cobrar los preus, o be delegarlos a qualsevols personas, y de que cobrará firmar qualsevols apocas, y demes resguarts necessaris, prometrer ferlos cobrar dits censals, y estarlos de forma y legal evicció, y per seguretat dels mateixos censals, firmar qualsevols excripturas de promesas de millorar las obligacions de aquells, donant novas hipothecas, o fianzas a coneguda dels compradors, dins lo termini, y ab las penas y pactes que li aparexerán, y las ditas cosas prometrer, cumplir ab lo acostumat salari de procurador, y esmena de dañs y gastos, y persó obligar aixi especial, com generalment tots mos bens, y qualsevols de ells mobles, e immobles, presents y esdevenidors, ab las cuausulas de entrega de possessió, cessió de drets, intima, facultat de fer vendrer la cosa hipothecada en cas de contrafacció, y ab las demes clausulas en semblants actes posar acostumadas, renunciar a las lleys de la hipotheca, y a altras qualsevols que afavorir me pugan, y per pacte a mon propri for, ab submissió a qualsevol altre, facultat de variar de judici, escriptura de ters, y ab las demes clausulas guarentigias, y per rahó de tot lo referit firmar qualsevols actes de creacions de censals, promesas de millorar las obligacions, y altres qualsevols necessaris, ab las obligacions de ma persona, y bens, renuncias, rigors, y culausulas a dit mn procurador ben vistas, roborantho ab jurament que en ma anima puga fer, y prestar, y ab poder de substituir qualsevols procuradors per firmar la dita escriptura de ters. Y per facilitar la lluició de dits censals, y paga de las pensions de aquells, consignar qualsevols rendas, y lloguers de proprietats, casas, y terras, y altres bens meus ab las clausulas de cessió de drets, intima, evicció, y de,mes necesarias, y oportunas.
Item: Perque puga demamar, y extraurer de la taula del cambí, o comuns deposits de la present ciutat, y de qualsevols arxius y deposits ecclesiastichs de la mateixa ciutat, totas, y qualsevols quantitats de diner, que jo junt ab altres, y a solas tinga, ditas y esdcritas, o en avant sem diran, y escriuran en la referida taula, arxius, y deposits, y las mateixas quantitats juntas, o per parts girar, y mudar, a qualsevols personas, y persó fer qualsevols partidas, e instar, que en los llibres de dita taula, arxius, y deposits se fassan las notas corresponents. Y generalment acerca del referit puga executar tot lo que jo personalment podría fer, prometent tenir per ferm, y agradable tot lo que dit mon procurador obrará, y no revocarho en temps algun baix obligació de tots mos bens, y renuncia de drets necessaria. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en Barcelona a deu días del mes de Febrer any del Naixement del Señor de mil setcents sinquanta nou. Essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari public de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escriben habitant en la mateixa ciutat.
Anton Casanovas, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al constituent.