Saga Bacardí
54859
CREACION DE CENSAL SOBRE VEINTE MOJADAS, PARA AFRONTAR LOS PAGOS DEL FUNERAL DE ANTON CASANOVAS Y SERRA, POR SU ESPOSA E HIJO Y A FAVOR DE PARROQUIA DE SANT CUGAT
.
  En nom de Deu. Amen. Eulaaria Casanovas y Roig viuda de Antón Casano vas botiguer de paños ciutadá de Barcelona, tant en nom meu propri, com y també com a tenutaria per mon dot esponsalici, y altres drets y credits de la universal heretat, y bens que foren de dit qual mon marit, segons la antigua, y aprobada constitut de Barcelona y constitució general de Cataluña, que comensa: Hac nostra. Y sens prejudici de dita tenuta, com a usufructuaria de la mateixa heretat y bens, y Antón Casanovas ciutadá de Barcelona de dits conjuges fill, tant en nom meu propri com y tambe com a hereu universal de dit qual mon pare per ell deixada, e instituit respective ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de numero de Barcelona a set Juliol mil set cents quaranta y hu. Y seguit son obit fou publicat a dos del corrent mes de Juny. Primo per pagar, y satisfer a Dn. Antón Castañon oficial de la Contaduría General de Valors, y com a depositari que es de la testamentaria de Dn. Francisco Antón Abad, mil cinch centas quaranta Quatre lliuras, dotse sous, y vuyt diners, es a saber, mil quatre centes quaranta dos lliuras per lo import de un vale de mil y trenta pessas de vuyt sensillas, que a deu de Octubre del any mil set cents cinquanta nou dit difunt Antón Casanovas firmá, y prometé pagar a la voluntad de dit Dn. Antón Castañon com a depositari predio, y las rtestants cent dos lliuras dotse sous, y vuyt diners per los interesaos de dit vale discorreguts fins al dia present, y que descorrerán fins al dia vint del corrent mes de Juny. Item per pagar y satisfer al Rnt. Dor. Fortiá Camps Pbre. Beneficiat de la Parroquia Igesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat Procurador de Funerarias del Rnt. Vicari Perpetuo, e insigne Comunitat de Pbres. De dita Iglesia tres centas trenta set lliuras, y catorse sous per los drets del Combregar General. Unció, Absolta general de beneficiat, sepultura general de beneficiat, y demes drets funeraris de dit difunt Antón Casanovas, que fou sepultat en la Iglesia del Convent de Sant Francensch de la present ciutat lo dia primer del corrent mes de Juny, per lo pret de nou covans de Misericordia assistiren al enterro, y de quatre campanetas, ab las quals se publicá la sua mort, y per la caritat de quatre centas sexanta cinch missas celebradas en dita Parroquial Iglesia per la anima del referit qual Antón Casanovas. Item per pagar y satisfer al Hermano Pere Vilanova subsindich de dit Convent de Sant Francesca cent noranta set lliuras, y dinos sous per los drets del enterro, y funerals, absolta general, acompanyament de cadáver de dit difunt Antón Casanovas, y demes gastos de funeraria ocorreguts en dit Convent, y per la caritat de quatre centas sexanta cinch missas celebradas en la Iglesia, del mateix Convent per la anima del mencionat Antón Casanovas. Item, y finalment per pagar y satisfer al Rnt. P. Fr. Thomas Sivilla sagristá de la Iglesia del Convent de Santa Catharina orde de predicadors de la present ciutat vint y sis lliuras deu sous, y dos diners a bon compte de trenta lliuras, y estas per la caritat de cent missas celebradas en la Iglesia del proa dit Convent per la anima de dit qual Antón Casanovas. Persó de nostre grat y certa ciencia per nosaltres, y per postres successors venem al Rnt. Rector y Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, encara que absents, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant, comprants en npm. Y a obs de dita Rnt Comunitat, y de diners procehits, es a saber, en quant a mil vuyt centas vuytanta una lliura, quinse sous, y deu diners de semblants, que en lo arxiu de la Rnt. Comunitat de Pbres de la Parroquial Iglesia de Sant Jaime de la present ciutat, a solta de Antón Durán, y Quatrecasas notari publich de numero de Barcelona a setse de Maig prop passat a dits Rnt. Rector, y Comunitat de Pbres de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech foren ditas, y escritas per Magdalena Font viuda de Pau Font y Bach comerciant ciutadá de Barcelona per lluició del censal de consemblant preu, y pensió cinquanta sis lliuras, y nou sous, que tots anys a dotse se Octubre dita Magdalena Font com a tenutaria y usufructuaria de la heretat y bens de dit qual son marit los devia fer, y prestar: En quant a cent lliuras de semblant, que en dit arxiu de la Rnt. Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Jaime, a solta de dit Durán notari dit dia setse de Maig proa pasat, a dits Rnt. Rector, y Comunitat de Pbres. De dita Parroquial Iglesia de St. Cugat foren ditas y escritas per dita Magdalena Font, pagant per Josepha Cols y Malagarriga viuda de Joseph Cols notari publich de numero de Barcelona per lluició del censal de consemblant, preu y pensió tres lliuras, que tots anys a catorse de Setembre dita Josepha Cols, despres dit Pau Font, y ultimament dita Magdalena Font en dits noms los devia fer, y prestar. Y en quant a las restants cent vint y cinch lliuras, de semblants que en la taula del Cambi, o Comuns DIposit de la present ciutat, a solfa de Joseph Bosom notari publich Real collegiat de numero de Barcelona a catorse Maig prop passat, a dits Rnt Rector y Comunitat de Pbres. De la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech foren ditas, y escritas per los Proms de la Confraria de Mestres de Casas, Arquitectos, y Molers de la present ciutat, y en dit nom Administradors de la causa pia fundada per lo qual Bernabé Icart moler, pagant per Joseph Soler hortolá de las hortas del Portal Nou ciutadá de Barcelona, y Maria conjuges, per lluició del censal de consemblant preu, y pensió tres lliuras quinse sous, que tots anys a vint y tres de Agost, antes Joseph Riera y Canet, y despres dit Joseph Soler feyan, y prestavan a dit Rector, y obrers de dita Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech y ultimament dit Joseph Soler feya y prestava als ja dits Rector, y Comunitat. Y als successors en dita Comunitat, carta de gracia de redimir mitjensant, ab dos lluicions, a deu diners y la altra de mil lliuras, axi que disminuint dela preu, se disminuesca la annua pensió. Al respecte de la quantitat lluida. Sexanta tres lliuras, y quatre sous moneda barcelonesa de pensió de censal annuals, cobradoras de nosaltres, y de postres bens del dia present a un any, y axis despres consecutivament tots los anys, en lo mateix dia. Prometent la annua pensió de dit censal franca de tots gastos, y carrechs aportarla a risch, y gastos postres dins la casa de la habitació del procurador de dits Rnt. Rector, y Comunitat, com sia dins lo present Principal de Cataluña, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos, ab restitució y esmena de gastos, y despesas. Lo preu del present censal es dos mil cent sis lliuras quinse sous, y deu diners moneda barcelonesa, a raho de tres per cent. Lo qual preu en virtud de facultat, que ab lo present concedim a dits compradors, deuran donarlo, y pagarlo als sobredits acrehedors postres per las causas, y rahons en lo proemi del present censal expresadas. Dels quals en lo temps de la paga demenian, y recobrian apocas ab Cesio per defensar lo present censal contra qualsevols altre acrehedors postres. Volent y convenint, que dits compradors succehescan en lo mateix lloch, y pret de dits acrehedors, y quels comptescan las mateixas preminencias, y perrogativas, que competirian a dits acrehedors, si no los fosen satisfetas las referidas quantitats, constituintlos per est efecte nostre procurador com en cosa propria. Y lo mateix preu del present censal en cas de lluició, se ha de deposar en la taula dels Comuns Deposits, o en algun arxiu eclesiastich de la present ciutat, de ahont no puga exir, sino per altre esmers fahedor en lloch tuto y segur, en nom y a abs de dits Rnt Rector y Comunitat, lo que dega ejecutarse totas las vegadas, que se seguirá lluició de dit censal. Y prometem a dits compradors ferlos valer, tenir, y cobrar lo present censal ab sos accessoris, y estarlos de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas, y de restitució y esmena de gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligam, e hipotecam a dits compradors tota aquella pessa de terra nomenada Lo Camp del Pou, cerca la Riera, que baixa de Santa Creu del orde, part campa, y part herma, ab arbres de diferents generos, de tingada vint mujadas, poch mes o menos, o lo que sia , ab tots sos drets, y pertinencias, que per los titols avall escrits tenim y possehim en lo terme de Sant Feliu de Llobregat bisbat de Barcelona en lo lloch de las Corominas, llargament designada, y confrontada en lo acte de venda baix calendat. Y nos pertany la dita pessa de terra com a tenutaria, usufructuaria, y hereu respective de dit qual Antón Casanovas nostre marit, y pare respective. Y a dit qual Antón Casanovas pertañia en virtud de venda perpetua a ell com a mes donant en lo Encant Publich feta y firmada per los marmessors, y executors del testament, o ultima voluntad del Magnifich Ramon de Sembasart y Roger difunt donzell en Barcelona domiciliat,ab acte rebut en poder de Joan Olzina y Cabanas notari publica de numero de Barcelona a vint y vuyt Janer mil set cents quaranta nou. Prometent als compradors per causa de la present especial obligació entregarlos possesió de la cosa hipotecada, donantlos facultat, que de sa propria autoritat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut, y precari cedintlos axi mateix tots los drets, y accions per usar de ells en judici, y fora de ell, com millor los convenga, constituintlos per est efecte en procuradors com en cosa propria, concedintlos tambe facultat que en cas de deurerse una, o mes pensions del present censal, pugan vendrer la cosa hipotecada, y firmar la escriptura de venda ab totas las clausulas, que se estilan en los contractes de compra, y venda,ab obligació de postres bens, renuncias de drets, y ab totas las demes clausulas, que se acostuman posar en semblants actes de venda, y del preu resultant satisferse de tot lo que será degut, y si alguna cosa faltará. Prometem de altres bens fer lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici de dita hipoteca, obliguem es a saber, j a dita Eulalia Casanovas y Roig en nom meu propri la meytat de mon Dot tantsolament, y com a tenutaria, y usufructuaria predita tots los bens de dita tenuta, y usdefruit. Y jo Antón Casanovas en nom meu propri tots mos bens, y com a hereu predio tots los bens de dita herencia, y del altre dels dos a solas, mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant al benefici de novas constitucions, divididotas, y cedidorasaccions, y a la constitut de Barcelona, que parla de dos, o mes, que a solas se obligan, a la lleym que diu: Que primer se haja de passar per la cosa especialment obligada, que per la general, y a la altra que diu: Que quant lo acreedor pot satisferse de la especial hipoteca, no posia ma a altra. Y j odita Eulalia Casanovas y Roig cerciorada plenament de mos drets per lo notari aval escrit, renuncio al benefici Velleyá S. C. a favor de las donas introduit, y a la autentica, que comensa: Si qua mulier posita cod. Ad Velleiaenum. Y los dos renunciam a altra qualsevol lley, o pret que afavorir nos puga, y per pacte a nostre propri for, submetentnos al for del Sor. Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior eclesiastich, o secular, ab facultat de variar de judici, fent, y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres delstersos de la curia de dit Sor. Corregidor, o de altre qualsevol superior eclesiastich, o secular, per la qual obliguem, es a saber: Jo dita Eulalia Casanovas y Roig en nom meu propri la meytat de mon Dot tantsolament, y com a tenutaria, y usufructuaria predita tots los bens de dita tenuta, y usdefruit. Y jo dit Antón Casanovas en nom meu propri ma persona, y tots mos bens, y com a hereu predio tots los bens de dita herencia, y del altre dels dos a solas mobles, e immobles, presents y esdevenidors, roborantho ab jurament, que en nostra anima fem, y prestam en ma, y poder del notari baix firmat. En testimoni de las quals cosas ho firmam en la ciutat de Barcelona a divuyt dias del mes de Juny any del Naixement del Senyor de mil set cents sexanta y hu. Essen presents per testimonis Lo Rnt. Joseph Cambó Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de la present ciutat, y Joseph Antón Fochs escrivent en Barcelona habitant.
Item dits venedors firmam apoca a dits compradors de ditas dos mil cent sis lliuras quinse sous y deu diners, que son lo peu del present censal. Lo modo de la paga es, que aquellas dits compradoirs, de voluntad nostra, y en virtud de facultat, quels havem donat ab dit acte de censal, las han de pagar als sobredits acrehedors postres per las causas, y rahons en lo proemi del mateix censal expresadas. Per lo que, renunciant a la excepció del preu no ser axis rebut, y a altra qualsevol lley, o pret, que sia a nostre favor,en testimoni de veritat los firmam la present apoca en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis los sobre nomenats.
 Item Dits venedors, per ferma, valida, y solemne estipulació en virtud del jurament avall escrit roborada de nostre grat, y certa ciencia, prometem a dits compradors, que dins lo termini de cinch anys del dia present en avant comptadors, o despres sempre que voldran, millorarem las obligacions de dit censal, donant nova especial obligació, o dos, o mes fiansas, a coneguda de dits compradors. Lo que no cumplint, volem caurer en la pena de semblants dos mil cent sis lliuras quinse sous, y deu diners a las horas aplicadoras a la lluició de dit censal, y a mes prometem pagar las pensións, y porratas, que de ell se deurán, junt ab los gastos. Tot lo que prometem cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y esmena de danys, y gastos. Y peor cumplir las ditas cosas obligam los mateixos bens axi especial, com generalment sobre obligats junts, y a solas ab las mateixas renuncias especials, y generals, submissions de for, escriptura de ters, obligació de la meytat del Dot tantsolament de mi dita Eulalia Casanovas y Roig y de tots los bens de dita tenuta, y usdefruit, y de la persona de mi dit Antón Casanovas, y de tots mos bens, y dels de dita herencia, y del altre dels dos, a solas, y jurament sobre en dit censal llargament explicadas, que volem tenir assi per repetidas. En testimoni de las quals cosas ho firmam en la ciutat de Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis los sobre nomenats.
 Per dita Sra. Eulalia Casanovas y Roig, que diu no saber escriurer, firmá de sa voluntad Joseph Cambó Pbre. Altre dels testimonis.
 Antón Casanovas.    En poder de mi Sebastiá Prats notari.