Saga Bacardí
54925
CREACION DE CENSO EN SANT FELIU A FAVOR DE JOSE COMAS, DE ANTONIO CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu. Amen. Anton Casanovas, y Roig ciutadá de Barcelona. Per ben millorar, y en manera alguna no deteriorar, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia, per mi, y mos hereus, y successors, establesch, o en emfiteosim concedesch a Joseph Comas pages de la parroquia de St. Just Desvern bisbat de Barcelona, present, y avall aceptant, y a qui son dret, y causa tindra perpetuament, habils, emperó, y capaces de alienar, tota aquella pessa de terra de vinya plantada nomenada Los Macabeus, de tinguda (segons la adestració feta per Joseph Feitó canador de dita parroquia) de una mujada, y un octau de mujada poch mes, o menos en lo numero tretse de la baix calendada venda designada, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas universals, que en par, per los titols baix calendats tinch, y posehesch en la parroquia de la Vila de St. Feliu de Llobregat del referit bisbat. Confronta a solixent ab terras de Joan Casanovas vuy en la ciutat de Girona domiciliat; a mitg dia part ab terras de Francisco Camprubí pages, y part ab terras de Sr. Joseph Castells fuster de dita Vila; a ponent ab terras de Miquel Rovira; y a tremuntana part ab terras del Illustrissim Sor. Marques de Gironella en Barcelona domiciliat, y part ab teras de dit Rovira. Y me pertany dita pessa de terra com a hereu universal de Sr. Anton Casanovas botiguer de paños ciutadá de Barcelona mon pare, per ell instituit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer qual notari publich de numero de dita ciutat a set Juliol mil set cents quaranta, y hu, y despues de seguir lo obit del testador publicat per Sebastia Prats notari publich de numero de la mateixa ciutat com a regint las escripturas publicas de dit Cabrer notari a dos Juny mil set cents sexanta, y hu. Y a dit mon pare pertanya per titol de venda a ell com a mes donant en Lo Encant Publich, y als seus (entre altras cosas) perpeetuament feta, y firmada per Catharina Ros, Santacruz, y Llunell muller de Joseph Ros botiguer de la ciutat de Vich ab acte rebut en poder de Ramon Serra notari publich real collegiat de numero de Barcelona a vint, y sis Juliol mil set cents quaranta nou. Lo qual establiment fas com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes seguents. Primo que dit adquisidor, o los seus dins lo termini de sinch anys del dia present en avant comptadors hajan de plantar tots los colgats, que vuy faltan en dita pessa de terra, o be tornarlos a plantar de nou posanthi los fems, o altres adops necessaris a us, y costum de bon pages, y si dins dit termini no hauran dit adquisidor, o los seus cumplert lo present pacte, o be en lo subsecutiu temps deixaran de pagar una, o mes vegadas deu pensions consecutivas del infrit cens, sia libre a mi, y a mos successors en qualsevol de dits respective casos cancelar lo present establiment, y per tal cancellació dega retornar a mi, o a mos successors la sobre designada pessa de terra ab totas las milloras possessió y demes drets que en ella hauran fet, y tindran respective dit adquisidor, y los seus, sens haverlos persó de satisfer quantitat alguna. Item que sempre, y en tot cas que llegitimament constia no pertanyr a mi, ni a mos successors lo domini directe ab tots los drets a ell corresponents sobre la expressada pessa de terra lo cens per mi baix imposador sia, y se entenga en nuda percepció ab empera pera cobrarlo, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets, y dit adquisidor, y los seus deuran en el cas de vuy en avant satisfer al Sor. alodial perqui constará tenirse dita pessa de terra, los censos, y demes drets dominicals a que aquella estará obligada, y lo lluisme competent per rahó del present contracte, sens dany, ni gastos de mi, ni del mos successors, ni diminuciño del infrit cens. Item que lo adquisidor a los seus propris gastos ma haja de donar una copia authentica del present establiment. Item, y finalment que dit adquisidor, y los seus hajan de millorar la cosa establerta, y per lo cens de ella fer, y prestar a mi, y a mos successors tots anys perpetuament en lo dia vint, y quatre del mes de Desembre vint lliuras vuit sous, y nou diners moneda barcelonesa, comensan a pagarme la pensió de dit cens (respecte de possehir aquella dit adquiisidor desde ultims del any proxim passat baix la esperansa del present establiment) en lo dia vint, y quatre del mes de Desembre proxim vinent, y aixis en los demes anys en consemblant dia. En la qual pessa de terra no pugan dit adquisidor ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y a mos successors; pugan emperó passats los trenta dias de la fadiga, vendrer, establir, permutar, o altrament alienar las ditas cosas establertas a personas capaces de alienar; Salvant sempre a mi, y a mos successors sobre las mateixas cosas establertas, no solament lo cens sobre imposat, y lo domini directe, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret, sino tambe los lluismes, tersos, o foriscapis competents per rahó de qualsevol successió, transportació, y alienació de aquellas fahedora. La entrada del present establiment es un parell de pollastres bons, y rebedors, que confesso haver rebut de dit adquisidor per real, y efectiva entrega a mas voluntats. Per lo que renunciant a la escepció de dits cens, y entrada no ser aixis convinguts, de la entrada no rebuda, y altra qualsevol lley, y dret, que sia a mon favor, condono al adquisidor tot lo que podrian mes valer del referit cens, y entrad las cosas sobre establertas, y prometo ferli tenir, y poissehir, y estarli de ferma, y legal evicció, y legitima defensa en tot, y qualsevol cas pensat, y no pensat en qualsevol manera esdevinga tant de dret, com de fet, y de restitució, y emena de tots danys, y gastos que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets y accions presents y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley, y dret, que afavorirme puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial. Y present lo dit Joseph Comas aprobant las ditas cosas, y acceptant lo precedent establiment ab los pactes dobre continguts als quals expressament consento, de mon grat y ceta ciencia prometo a dit Sr. Anton Casanovas y Roig, que cumpliré puntualment los referits pactes, que i pagaré tots anys lo cvens sobre impossat en lo termini dalt senyalat, y que abservaré tot lo sobre estipulat, y demes que vinga a mon carrech sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo , e hipotheco la cosa a mi sobre establerta, eo lo dret emfiteotich en ella a mi competent, y adquirit, y generalment sens perjudici de dita hipotheca obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets y accions presents y esdevenidors, renunciant a la lley que estableix, que primer se haja de executar la especial, que la cosa generalment obligada, a la que prescribeix, que quant lo acrehedor pot satisferse de la hipotheca, no ha de executar altra cosa, a altra qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens pecehir, o subseguirse la especial; y per pacte a mon propri for, y domicili, submetenme al for del Tribunal del Illustre Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol Superior Secular ahont voldrá convenirme ab facultat de variar de judici, fent, y firmat escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de qualsevol de dits Tribunals per la qual obligo ma persona, y tots mos referits bens. Y per quant lo dia present en feriat constituesch en procuradors meus a tots los escrivans de ditas respectives tribunals actials, y veniders a solas pera firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas en dia no feriat. Y per major seguretat nosaltres dits estabilient, y adquisidor espontaneament juram en poder del notari baix firmat las referidas cosas cumplir, y a ellas no contravenir per causa, ni rahó alguna. Y aixi ho atorgan en Barcleona a trenta un dia del mes de Juliol any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta tres. Essent presents per testimonis Joseph Calvet pages de la parroquia de St. Martí de Provensals territori de Barcelona, y Quirse Pasqual estudiant en musica habitant en dita ciutat.
Anton Casanovas y Roig, Per dit Joseph Comas que ha dit no saber escriurer firma de sa voluntat Quirse Pasqual. En poder de mi Joseph Ponsico notari, que fas fe coneixer als atorgants, y que per dit adquisidor ha firmat un dels testimonis.