Saga Bacardí
54998
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DEJADA POR DE MILANS, PACIA JOSEPA CASANOVAS Y SMANDIA.


Lo Dr. en drets Joseph Roig, Sala y Smandia Relator de la Real Audiencia del present Principat de Cathaluña, y Josepha Roig Sala y Casanovas conjuges, de nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem a D. Bonaventura de Milans, y a D. Anton Francisco de Milans en Barcelona domiciliats, com a hereus fiduciaris del Ilustre Dr. D. Bonaventura de Milans difunt Ardiacá y Canonge de la Santa Cathedral Iglesia de la present ciutat absent, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant. Que en lo modo avall escrit nos han donat, y pagat cent lliuras barcelonesas, y son per semblants, que dit Ilustre Dr. D. Bonaventura de Milans volgué y ordená de paraula a dits hereus fiduciaris se entregasen a mi dita Josepha en temps, y per ma collocació en matrimoni. Las quals (entre altras cosas) son estadas per mi constituidas en dot a dit mon marit, ab los capitols matrimonials per rahó de nostre matrimoni firmats, y jurats rebuts en poder del ntoari baix firmat lo dia present. Lo modo de la paga de ditas cent lliuras, es que jo dit Dr. Roig de voluntat, y consentiment de dita muller mia, y en virtut de dita constitució dotal las rebo de dit Bonaventura de Milans en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits per mans de tercera persona, lo qual pagament aixis fet aprobó jo dita Josepha. Per lo que en testimoni de veritat lo firmam la present apoca en Barcelona a divuyt días del mes de Juny any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou. Essent presents per testimonis Joseph Castelló estudiant de orga, y Joan Prats, y cabrer escrivent en Barcelona habitants.
Dr. Joseph Roig, Sala y Smandia, Josepha Roig y Sala y Casanovas, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer als confitents.