Saga Bacardí
55012
ESCRITURA DE PAGO DE ESPINÁS, COLL Y CASTELLS, ACREEDORES DE DARRER, POR LORENZO PUJOL Y PUJOL.


Joseph Espinás argenter ciutadá de Barcelona, com a procurador de Onofre Coll veler, de Antonia Castells y Coll muller de Isidro Castells també veler ciutadans de Barcelona, y de Raymunda Espinás y Coll ma muller, cohereus del difunt Salvador Coll veler, ciutadá de Barcelona son pare, per ell instituit ab son ultim testament, que en escrit entregá clos al notari baix firmat a tretse de Setembre mil setcents cincuanta nou, y seguit son obit fou obert y publicat en los dias tres, y sis de Maig mil setcents sexanta tres, consta de ma procura ab acte rebut en poder de Joseph Ribas y Granés notari publich de número de Barcelona a nou Desembre del mateix any mil setcents sexanta tres. En dit nom de mon grat, y certa ciencia confesso y regonesch al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Cayetana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Francsch Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apothecari, tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant, pagant de diners propris, y per Anton Darrer y Rigalt comerciant, y Familiar del Sant ofici ciutadá de Barcelona. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits per mans de tercera eprsona, y bais lo pacte de la cessió onfascrita, me han donat y pagat cent quaranta cinch lliuras, divuyt sous, y tres diners moneda barcelonesa. Y son per la part viril corresponent a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats per la quarta paga cessa a vint de mars prop passat dels vuytanta, y cinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (junt ab Joan Pau Gispert,Miquel Girona y Rigalt comerciants matriculats, y Agustí Matas daguer ciutadans de Barcelona) prometeren pagar a dit difunt Salvador Coll de aquellas mil cinch centas quaranta cinch lliuras, que dit Anton Darrer y Rigalt li estava debent, com apar de la concordia firmada entre lo mencionat Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Son germá, Magdalena Darrer y Pujol, sa muller, dits Rnt Dr. Llorens Pujol Pbre, y demes sobre nomenats (junt ab dit Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt, y Agustí Matas) de una part, y los acrehedors del expressat Anton Darrer y Rigalt, de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramon Font y Alier notari publicu, y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca. Y sens ecivvió alguna, ni obligació de mos bens, ni dels de mos proncipals, cedesch a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (als quals firmo la present apoca) tots los drets, y accions de mos principals, en virtut dels quals pugan recobrar la quantitat, que sobre me han pagat, del refert Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas a la paga de aquella, y dela que cobraran firmar qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necesasrias, y per di efecte exposar reclams, uinstar execucions, y fer tot lo demes, que dits mos principals podrian fer per la cobransa de dita quantitat antes de la present apoca, y cessió de drets, reposantlos a est fi en lo lloch, y dret de mos principals, y substituintlos procuradors de estos, com en cosa propria. Y aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a catorse dias del mes de Agost, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de orella ciutadá de Barcelona, y Nercis Bruguera jove veler habitant en la mateixa ciutat.
Joseph Espinás, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.