Saga Bacardí
55014
ESCRITURA DE AJUSTES DE PAGOS HACIA GIRONA Y GISPERT, POR ANTONIO DARRER Y RIGALT.


Sia a tots notori. Com jo Miquel Girona comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. De mon grat, y certa ciencia firmo apocha a mi mateix, y a Joan Pau Gispert també comerciant matriculat de la present ciutat present, com a administradors dels bens de Anton Darrer y Rigalt Familiar del Sant Ofici, y comerciant matriculat de la present ciutat cedint ab la concordia entre ell, y sos acrehedors, firmada de la quantitat de trescenta sinquanta vuyt lliuras y dos diners semblants, que dit Miquel Girona als vint y quatre Mars mil setcents seixanta sis pagá per compte de dit Darrer per un vale de semblant quantitat que est tenia firmat a favor de D. Alonso Calsert contador del Excelentisim Señor Marqués de Crissa, y las restants setanta vuyt lliuras dos diners per los dos sisens de aquellas doscentas setanta sinch lliuras, que paguí a D. Joan Anton Domesanyn de Zaragoza, haguda rahó del quinse per cent, ua proporció del que cobran, y han cobrat los demes acrehedors. Qual pago se fa a mi dit Miquel Girona en nom meu propri inseguint la facultat per los acrehedors de dit Anton Darrer a mi, y a dit Gispert com a adminisstradors sobre nomenats donada ab dos distichs actes rebuts en poder del notari avall escrit als setse del corrent per los motius, y causas en aquells expressats. Lo modo de la paga de ditas trescentas sinquanta vuyt lliuras, y dos diners es que aquellas confesso haver rebut de dit Joan Pau Gispert en diner comptant realment, y de fet a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, lleys de la entrega y demes del dret otorto la present apocha en esta ciutat de Bardelona als dinou dias del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta y set. Y dit otorgant ( al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firma. Essent presents per testimonis Anton Pasqual y Joseph Company jove argenter en Barcelona habitants.
Miquel Girona y Rigalt, En poder de mi Ramon Mathetu y Smandia notri.