Saga Bacardí
55021
ESCRITURA DE ARRIENDO DE EDIFICIO EN CAPUTXERS Y PLEGAMANS, HACIA PUJOL POR ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


Anton Casanovas y Roig, Familiar del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat de Cathaluña, ciutadá de Barcelona. Per temps de cinch anys, que comensaren a correr lo dia vin y cinch de Desembre prop passat, y finiran lo dia vint y quatre de Desembre mil setcents setanta y dos. De mon grat y certa ciencia llogo, o arrendo a Bonaventura Pujol sastre, ciutadá de Barcelona present, y avall accepcant, y als seus, durant dit temps, tota aquella casa ab dos botigas, y tres portals fora obrints, los dos en lo carrer dels Cambis Vells, o dels Caputxers, y lo altre en lo carrer den Plegamants, y los quartos y terrat corresponents a dita casa, que tinch y possehesch en la present ciutatt en dits respective carrers, immediata a la casa, en que habita Francisco Gualdo botiguer de panyos, ciutadá de Barcelona, y al passadis de la casa en que habita la Señora Eularia Casanovas y Roig ma mare. La qual casa, que ab lo present llogi, consisteix en dos botigas, y passadis baix en lo sol de terra, en un tercer piso, y terrat. En la una de las quals botigas, ja habta a titol de lloguer dit Bonaventura Pujol, y en la aotra Geronima Ferrer viuda, y los dos se tenen repartit lo tercer piso, y se serveixen del terrat. Lo qual lloguer, o arrendament fas, com millor dir, y entendrer sepot, ab pacte. Que será facultatiu de dit Bonaventura Pujol fer de las dos botigas, una, trayentne lo envá del mitg, o deixarlas, com estan al present, y fer cuina en lo magatsi, per rellogarho a qui lo aparega. Y en cas que jo volgues llogar alguns quartos del segon piso de ma casa en est cas prometo donar la fadiga a dit Bonaventura Pujo lloguer, per lloguer, y pactes per pactes. Y en cas no los llogás dit Bonaventura Pujol, que dega donar pas al logater, que será dels quartos de dit segon piso, per la escala de la casa, que ab lo rpesent li logo. Y ab dit pacte, y no sens ell, prometo, que dirant dit temps, no lo trauré de dita casa per rahó de major, menor, ni consemblant lloguer avall escrit, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Lo lloguer per tot lo dit temps de nou centas, y cinquanta lliuras moneda barcelonesa, a rahó de cent, y noranta lliuras lo any, pagadoras de mitg en mitg any anticipat a us, y costum de Barcelona. Lo qual lloguer, en virtut de consigna, que ab lo present fas, deurá pagarlo a dita Señora Eularia Casanovas y Roig ma mare, en part de aquella cinch centas y sexanta lliuras annuals que se reservá ab lo acte de conveni entre los dos firmat en poder del notari avall escerit a set de Maig mil setcents sexanta y tres. Y prometo lo present lloguer per lo dit temps ferli valer, y tenir, y estarli de evicció, y de restitució y esmena de tots dañs, gastos y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents, y esdevenidors, ab totas renuncias necessarias. Y present dit Bonaventura Pujol accepto lo dit lloguer ab lo apcte sobre continuat, y la sobre dita consina, y prometo a dit Anton Casanovas y Roig, que cimpliré lo sobredit pacte, que durant dit temps tindré la dita casa com a bon llogater, que a la fi de dit temps li deixaré vacua, y depedida, no teteriorada per ma culpa, y que pagaré lo referit lloguer a la mencionada Señora Eularia Casanovas en los terminis sobre expressats. Tot lo que prometo cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de ttos danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant a qualsevol llei, o dret, que sia a mon favor y per pacte a mon propri for, submetentme al for del Ilustre Señor Coregidor de la rpesent ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular com está dit, per la qual obligo ma persona, y tots mos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors. Ab la acostumada constitució de procuradors a tots los escrivans de dita curia presents, y esdevenidors, y a qualsevol de ells a solas, per firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas, per esser lo dia rpesent feriat, per la festa de Sant Joan de Mata. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam las ditas parts en la ciutat de Barcelona a vuit dias del mes de Febrer, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y vuit. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de barcelona y Joseph Maciá llapidari ciutadá de la mateixa ciutat.
Anton Casanovas y Roig, Bonaventura Pujol, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a ditas parts.