Saga Bacardí
55053
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL, CON DINERO PROCEDENTE DE LA VENTA EN EL MAS LLUNELL, POR MONNER A FRANCISCO DE SALES DE CASANOVAS Y DE GIRONA.


Sie a tots notori, com jo D. Francisco de Sales Casanovas y de Gerona, cadet de dragons del Regiment de Almansa de esta ciutat de Barcelona domiciliat. De ma libera voluntat confesso, y en veritat regonesch a Joseph Moner argenter, ciutadá de Barcelona present. Que de comptants realment a totas mas voluntats, pagant per lo Magnifich Anton Casanovas y Roig ciutadá honrat de Barcelona en ella residint, mon principal, baix pacte de la avall escrita cessió, y de aquellas sinchcentas vint y sinch lliuras barcelonesas, que son lo preu de la venda per dit mon pare a favor de dit Moner y dels seus perpetuament feta, y firmada de tot aquell tros de terra herma, ab alguns pins en ella plantats, de tinguda de dos mojadas poch, mes o menos situat en la Parroquia de Sant Just Desvern, Bisbat de Barcelona, y en lo lloch nomenat “Puigdescorn”; y llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo die present. Y en virtut de facultat per lo referit mon pare a dit Moner ab lo mateix acte concedida, me ha donat, y pagat la quantitat de doscentas lliuras moneda barcelonesa. Y son, y me serveixen a bon compte de la mia llegitima paterna, suplement de ella, y demes drets, que me espectan, y espectarme pugan ara, y en lo venider sobre la universal heretat y bens del referit mon pare qual quantitat se me paga en adjutori dels gastos ocasionats per rahó de mon ingres a dit Regiment y del viatge que de proxim espero fer. Per lo que renunciant a la excepció del diner no comptat, y no pagat, de la cosa no ser axi, y a tota ley, y dret de mon favor. En testimoni de veritat no sols firmo a dit Moner la present apocha, sino també sens evicció alguna cedesch a ell, y als seus tots mos drets, y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat que ab la present se me paga, ab los quals puga dit Moner defensar lo expressat tros de terra per ell comprat contra qualsevols altres acreadors de dit mon pare, y altrament fer, y executar en judici y fora de ell, com millor li convinga, per lo qual efecte constituesch a ell, y als seus en estas cosas dueños com en cosa propria. En testimoni de lo qual firmo la present escriptura en Barcelona als vint y vuit dias del mes de Febrer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta, essent presents per testimonis Mariano Cassani y Quintana, escrivent, y Agustí Barrier jove cirurgiá, en Barcelona habitants.
D. Francisco de Sales Casanovas y de Gerona, En poder de mi Joseph Anton Cassani y Mascaró notari publich de númro de Barcelona, que fas fee coneixer.