Saga Bacardí
55066
ESCRITURA DE INVENTARIO DEJADO POR EULALIA ROIG.


En nom de Deu. Amen. Anton Casanovas y Roig ciutadá honrat de Barcelona y familiar del Sant Ofici de la Inquisició de aquest Principat de Cataluña, domiciliat en la dita ciutat, com hereu universal de la Señora Eulalia Casanovas y Roig ma mare, viuda del Señor Anton Casanovas botiguer de paños i Fammiliar de dit Sant Ofici, ciutadá de la referida ciutat. Instituit per la nomenada Señora mare mia en son ultim testament que entregá clos al notari baix firmat, en nou de Febrer mil setcents setanta cinch, e immediatament despres del obit de la Señora testadora, fou obert y publicat en dotse y quinse Desembre del any proxim passat mil setcents vuitanta y dos. Volent gosar dels privilegis concedits als que prenen inventari. Y peraque los bens que foren de la enunciada Señora ma mare, no pugan ocultarse o pendrerse. Precehint aquest senyal de la Santa Cr+eu. He procutat fer lo present inventari de la universal heretat y bens, que la fererida Señora Eulalia Casanovas i Roig viuda, mare mia deixá en lo dia de la sua mort esdevinguda en lo sobredit dia dotse de Desembre ultim. Constinuanthi també los mobles i pessas de oro i plata, que la mateixa Señora mare mia ab lo tercer capitol de la convenció firmada entre ella i jo ab acte rebut en poder del Dr. Sebastiá Prats difunt notari publich de número de Barcelona, a set de Maig mil setcents sexanta i tres, se reservá durant sa vida per lo aparato dels aposentos, de sa casa, i servei propri i de sa familia, que foren de la heretat del mencionat difunt Anton Casanovas son difunt marit, i pare meu, de qui so hereu universal, i com a tal me pertanuen. Los quals bens son los que se segueixen.

En los apoesntos, o part de casas proprias de mi dit Anton Casanovas i Roig. De la nomenada Señora mare mia, en virtut de la citada convencióm habitá fins al dia de son obit, situadas en aquesta ciutat en lo carrer nomenat dels Cambis Vells, o dels Caputxers. Se ha trobat lo seguent.

BENS PROPRIS DE LA SEÑORA EULALIA CASANOVAS I ROIG VIUDA.
Primo: Unas arrecadas de or ab nou diamants en cada una, usadas.
Item: Un anell de or ab set diamants brillants, usat.
Item: Una creu de cristall ab un Sant christo de or, i tres perlas als caps, usadasa.
Item: Unas arrecadas de or ab perlas i diamants, usadas.
Item: Altras arrecadas de dol guarnidas de or, usadas.
Item: Tres reliquiaris de plata dorada, usats.
Item: Una tassa de cristall, ab peu de plata, usada.
Item: Dos candeleros de plata otxavats, de pes trenta i una onsas, usats.
Item: Una salateta de plata, de pes nou onsas.
Item: Unas sivellas de plata, de pes una onsa.
Item. Uns botons de plata ab pedras blancas per los brassos, de pes tres argensos, usats.
Item: Nou camisas molt vellas.
Item. Vuit anaguas, molt usadas.
Item: Set armillas també milt usadas.
Item: Tres parells de mitjas de fil, molt vellas.
Item: tretse mocadors de mitja julla de mossolina, molt usats.
Item: Dos mocadors semblants de grlassa, molt usats.
Item: Cinch mocadors blanchs regulars, vells.
Item: Tres mantellinas de missolina milt usadas.
Item: Vuit drapets, o renta cara, molt usats.
Item: Quatre parells de maneguins de tela, molt usats.
Item: Dos cofias de tela molt usadas.
Item: Tres colls de mossolina, nolt usats.
Item: Un farcell de draps molt vells.
Item: Dos parells de botxacas milt usadas.
Item: Un pentinador de tela molt usat.
Item: Dos mantellinas, la una de baieta, i la altra de franella, molt usadas.
Item: Unas faldillas de domás blanch, o color de cendra, usadas.
Item: Altras faldillas de alafria molt vellas.
Item: Altras faldillas de tafetá vert. Milt vellas.
Item: Altras faldillas de herbas, molt vellas.
Item: Dos cotillas, molt vellas.
Item: Un aforro de faldillas de tela grisa, molt vella.
Item: Dos gavardinas de saial, usadas.
Item: Una cota de indianas, molt usada.
Item: Tres sagalecos de indianas, molt usats.
Item: Una buelta de baiesta blanca, milt usada.
Item: Dos capotillos de tafetá negre, molt usats.
Item: Un sagaleco de baieta, molt usat.
Item: Dos cofias de puntas milt usadas.
Item: Dos miramiñons, milt usats.
Item: Un devantal de tafetá negre, molt usat.
Item: Dos parells de mitjas de seda verda, milt usadas.
Item: Un parell de mitjas de estam, milt usadas.
Item: Unas manegas de tafetá vert, molt usadas.
Item: Un mitg mocador de seda negra, milt usat.
Item: La roba de dol seguent.
Primo: Una cofia de escomilla, molt usada.
Item: Dos miramiñons milt usats.
Item: Tres mitg mocadors milt usats.
Item: Cinch collarets, molt usats.
Item: A mes de dita roba de dol, un farcell de pedassos de diferents colors.
Item: Tres parells de mangots de filaja, molt usats.
Item: Un parell de sabatas, usadas.
Item: Un parell de xinellas de domas vert, molt usadas.
Item: Unas lligacamas milt usadas.
Item: Sis abanos de diferents colors, molt usats.
Item: Un manguito de marbras, molt usat.
Item: Cinch mocadors de seda, milt usats.
Item: Dos parells de guants de seda negra, milt usats.
Item: Un baul de vaqueta de moscovia ab tatxas de llautó, forrat de tafetá blau, usat.
Item: Son del cos hereditari de dita difunta Señora Eulalia Casanovas i Roig viuda, ma difunta mare, las partidas descritas llargament baix los capituls quart y quint del acte de convenció de set Maig mil setcents sexanta tres, dalt calendat, al qual se fa relació, i son las seguents.
Primo: Dos mil doscentas i quaranta lliuras barcelonesas equivalents a las quatre centas doblas que dita difunta Señora mare mia constituí en dot al enunciant Señor Anton Casanovas, son difunt marit i pare meu.
Item: Cinch centas i seixanta lliuras, que lo difunt Señor Francesch Roig y Vives comerciant ciutadá de Barcelona llegá a la mateixa Señora ma difunta mare, filla sua, en aument de son dot.
Item: Cinch lliuras tres sous i sinch diners restants en credit a favor de dita difunta Señora ma mare de diferents quantitats cobradas per ella per rahó de las porcions espectans a la mateixa en los fruits de diferents causas pias.
Item: Cinch centas i cinquenta lliuras que dita difuncta Señora Eulalia Casanovas i Roig viuda ma mare acreditaba contra la heretat i bens de son difunt marit, com hereva universal que era de la difunta Señora Gertrudis Casanovas y Ribera, viuda. Del qual credit defalcadas quatrecentas vuitanta dos lliuras dos sous i dos diners per las rahons expressadas en lo cita capitol quint del acte de conservació referit, quedaban seixanta set lliuras disset sous i deu diners, de las quals la mateixa Señora ma difunta mar se dona per satisfeta ab la recompensa individuada en lo mateix capitol quint. Y per conceguent tot lo dit credit de cinch centas i cinquanta lliuras quedá refundit a mon favor.

Bens propris de mi dit Anton Casanovas i Roig com hereu del Señor Anton Casanovas, mon pare, reservats per dita difuncta Señora mare mia (segons sobre queda expressat) durant sa vida tansolament.
Primo: Dotse culleras i onse forquillas de plata de pes cinquanta nou onsas i tres argensos.
Item: Dos ganivets ab manech de plata, de pes tres onsas, i vuit argensos.
Item. Dos candeleros plans de plata de pes vint y nou onsas.
Item: Una sota copa mediana de plata, depes trenta quatre onsas, i quinse argensos.
Item: Altra sotacopa de plata petita, de pes quinse onsas, i setse argensos.
Item: Una safata mediana de plata, de pes vint i sis onsas, i tretse argensos.
Item: Una escupidora de plata de pes divuit onsas.
Item: Una calderilla de plata per lo capsal de llut, de pes dos onsas i deu argensos.
Item: Una overa de plata de pes una onsa, y catorse argensos.
Item: Quatre llansols de tela fina.
Item: Dotse coixineras corresponents a dits llansols.
Item: Deu llansols de tela comuna.
Item: Dotse coixeneras corresponents a dits llansos
Item: Nou llansols ordinaris, es a saber quatre de lli, de estos, dos mous, i dos usats, tres de tela de gand, i dos de canem gros, usats.
Item: Setse coixineras corresponents a dits llansols.
Item: Dos estovallas de ginesta.
Item: Vint tovallons del mateix.
Item: Una tovallola també de ginesta.
Item: Cinch estovallas de lli, so es, tres grans u dos xicas.
Item: Trenta i tres tovallons també de lli.
Item: Dotse tovallolas de lli ab caps.
Item: Sis estovallas de canem i cotó.
Item: Dotse tovallons del mateix.
Item: Dotse toballolas, so es, sis de lli sens caps, novas, i atrás sis de canem, usadas.
Item: Quatre estovallas de estopa dolentas.
Item: Altras quatre estovallas de canem i cotó ab rapleta, també dolentas.
Item: Dos estovallas de canem i cotó, llisas, igualment dolentas.
Item: Sis eixugamans de estopa, usats.
Item: Sis devantals per la cuina, usats.
Item: Quatre cortinas ab dos senefas de tela blanca per los balcons, molt usadas.
Item: Dotse platas de diferents miras, vint i quatre plats regulars, altres vint i quatre xichs, tot de estany, de pes junt vuitanta nou lliuras.
Item: Dos xocolateras, la una mediana, i la altre petita, un cassó, una cassarola, un escalfador, una caldera petita, un calderó milt usat, y una copeta per lo escalfacor de la roba, tot de aram, de pes junt vint i tres lliuras.
Item: Una olla xica ab cobertora, dos paellas, la una mediana i la altra petita, dos graelletas, uns molls, una pala mediana, un torrapá, una mitja lluna mitjana, un ganivet de cuina, un llum per oli, y uns llevas, tot de ferro, usat.
Item: Tres candeleros y una llumenera, tot de llautó, usat.
Item: Un llit que servia per dita difuncta Señora Eulalia Casanovas i Roig, ab quatre matalassos, i quatre coixins, una colxa de baieta de Inglaterra foguejada, una vanova de cotonina, una baieta, un cobrellit de tela, i dos toballolas, la una de espolin de plata, ab fondo vert, vella, i la altra de seda veda milt usada, junt ab un cortinatge de domás vert, vell.
Item: Altre llit ab guarnició de fil i cotó vert, usat, quatre matelassos, quatre coixeens, colxa de indianas, venova, cobrellit de indianas, i una tovallola de seda camosada, molt usada.
Item: Altre llit ab dos matelasos xichs, un coixí, vanova, colxa de indianas, y cobrellit del mateix.
Item: Altre llit, ab un matalas petit, un rasporti, un coixi, vanova, i flassada.
Item: Vint i quatre cadiras de vaqueta de moscovia, sens brassos.
Item: Sis cadiras genovesas.
Item: Altras sis cadiras napolitanas.
Item: Quatre cadiras ordinarias ab assientos de palma regulars, molt vellas.
Item: Dos cadiras petitas de la mateixa qualitat.
Item: Un tocador de noguer, ab un quadro de Nostra Señora de la Mercé sobre de ell.
Item: Set quadros ab guarnicións doradas, so es, tres grans sobre los portals de la sala, i quatre medians dins lo aposento.
Item: Un quadro de Sant Joseph ab guarnició pintada de negre.
Item: Un Sant Christo de marfil ab creu de conxa, ab caps de plata, i peu dorat, ab una tauleta de pedra.
Item. Un mirall petit ab guarnició pintada de vermell.
Item: Un armariet de noguer per joias, ab una imatge de Sant Antoni de pedra blanca en la Capelleta.
Item: Sis cornucopias ordinarias ab cordons de seda verda.
Item: Una imatge de Sant Joseph de escultua, treballada en Napols, ab la vara, o corona de plata, i una tauleta de fusta.
Item: Altra imatge de Nostra Señora també de escultura Napolitana, ab corona de plata, i una tauleta de la inglesa.
Item: Sis cortinas ab quatre sanefas de domás vert per los portals.
Item: Un quadret rodó de evano, ab guarnició de bronse, representant la anunciació de Nostra Señora.
Item: Una cortina de brocadellos molt usada, poer lo portal del recibidor.
Item: Dos cortinas i una sanefa de fil i cotó per los quartos del segon piso.
Item: Un armari de noguer treballat en Olot.
Item: Un ligador de fusta, vell.
Item: Una calaixera de noguer, i sobre una arquilleta.
Item: Un escriptori de fusta i sobre una imatge de Sant Francesch de bulta.
Item: Quatre braserets ordinaris.
Item: Un mirall petit regular.
Item: Un quadret de Nostra Señora ab guarnició dorada, y una piqueta de bronse per lo capsal del llit.
Item: Un quadret de Sant Francesch, ab guarnició jaspeada.
Item: Una imatge de maria Santissima de la Mercé, de busto.
Item: Una gaula ovada enxarolada a la olandesa.
Item: Una escala de fusta petita.
Item: Una capsa per escalfar roba.
Item: Una tauleta de fusta de noguer.
Item: Una taula regular de fusta ordinaria per la cuina.
Item: Dos capsetas pintadas de xarol, molt vellas.
Item: Dos cortinas i dos sanefas de baieta vermella per los balcons, molt vellas.
Item: Un assortiment de pissas de cristall i de vidre.
Item: Altre de pisa de Valencia.
Item: Altra de terrisa comuna.
Item: Una basseta de fusta per lo costat del llit.
Item: Un vetllador de fusta.

Los quals bens sobre expressats i no mesm, confesso haber tribat en la universal heretat de dita difuncta Señora Eulalia Casanovas i Roig viuda ma mare, sens haber deixat de escriurer cosa per algun frau. Protestant expressament, que en ningun modo entench fer propris de dits cos hereditari los bens espectants a mi com a hereu del sobre dit Señor Anton Casanovas, mon difunt pare, que dita Señora mare mia se reservá per son us durant sa vida, segons sobre queda explicat. Los quals solament he continiat en aquest inventari, per haberlos trobat existents en la sobredita habitació. Delarant faltar alguna cosa dels dits partits reseervats, com se pot justificar, fentse combinació dels existents, ab lo estat, o memorial continuat en lo acte de convenció de set Maig mil setcents sexanta tres dalt calendat. Y també protesto, que si en lo esdevenidor vindran a ma noticia altres bens de dita herencia de la nomenada Señora ma difunta mare, fré altre inventari, o addició de ells presents. Que fou fet per mi mateix luego de seguit lo obit de dita difunta Señora mare mia, i format de ell lo present acte en la ciutat de Barcelona a trenta i un dias del mes de Janer, any del Naixament del Señor mil setcents vuitanta i tres. Essent presents per testimonis lo Dr. Joseph Pocorull y de Soler i Miquel Saura i de Febrer escrivents habitants en aquesta ciutat.
Anton Casanovas y Roig, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, qui dino fe coneixer al atorgant.