Saga Bacardí
55098
ESCRITURA DE COMPRA DE CENSOS EN DOS CASAS DE LA CALLE FONOLLAR DE VILACENDRA, COMPRADO POR MARIANO PUJOL.


Die 14 Octobris 1725.
Lo Rnt. Señor Dr. Pau Torres Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, Mariano Salones notari causidich, Joseph Romanya botiguer de telas y Pau Martí y Soler mestre de casas, ciutadans de Barcelona, marmessors y executors del testament y ultimas voluntats de Francesch Vilacendra difunt mestre de casas, ciutadá de dita ciutat. Com de la successió consta en altres actes en poder de del notari avall escrit. Y en dit nom de marmessors portant veus de piso, causas herencia per dit Vilacendra en son testament instituhit. Per quant dits Señors marmessors per los gastos necessaris per la total expedició y difinició dels comptes de dita marmessoneria necessaria de la quantitat de 4098Ll barcelonesas, no existint en la mateixa marmessoneria ningún diner comptant, ni altre cosa de ahont se pugan satisfer dits gastos. Lo que habent posant en inteligencia del Ilustre y Molt Rnt. Auditor de la taula de lo testament y pias causas de la curia eclesiástica de Barcelona, ab provisió permesor feta per dit Ilustre Señor Auditor a 30 de Juliol proxim passat fonch concedit llicencia a dits marmesors de vendrer lo infrascrit cens per 23Ll 15S. com aixis apar y consta en los actes de dita curia de la taula dels testaments de que fa fe lo Rnt. Dr. Joseph Mandri Pbre. notari y Escrivá de dita curia. Perço fent estas cosas en virtut de dita llicencia y ab autoritat y decret de dits auditors als dits marmessors. En escrits concedida. Per ells y los seus en dita marmessoria, successors venen als Mariano Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, y als seus, y a qui voldrá perpetuament, tot aquell cens per vint y tres lliuras quinse sous moneda barcelonesa, francas de corresponció, junt ab la sua mitjana y altres qualsevol dret. Y juntament ab las pencions y prorratas del die present en avant devedoras, que tots anys a 14 de Octubre, Joseph Francesch Villar y Cortes cirurgiá ciutadá de Barcelona fa y presta sobre dos casas que dit Villar per titol de establiment a son favor fet per dits marmessors ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit al 14 de Octubre 1723, te y posseheix en lo carrer den Fonollar de la present ciutat. Las quals casas se designaran legans lo expressat en dit establiment. La qual venda fan ab pacte que dit comprador dega pagar oltra del preu avall escrit la mitat del lluisme que deurá per rahó de la present venda. Y ab dits pactes y no sens ells firman la present venda o totas clausulas de procurador firma y altre de estil. Lo preu de la present venda es cuatrecentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, qual preu prometen convenir per gastos de dita marmessoneria. Y aixi renunciant, convenen y prometen la present venda ferli valer y tenir y estarli de evicció en dit cas pensat y no poner tan en dret com en fet en qualsevol manera esdevenint ab restitució de despesas, ab obligació dels bens, reddits y emoluments de dita marmessoneria, no empero dels propris per tractar negocia heno, ab totas renuncias llargament, y ab jurament. Y lo dit Sr. Mariano Pujol acepta la dita venda, ab lo pacte, modo y forma sobredits.
Testes de dits Señors Rnts. Dr. Pau Torres Pbre. y Mariano Pahons, D. Joseph Cols escrivent y Salvador mestre fuster ciutadans de Barcelona
Testes de la firma de dit Pau Marti y Soler que ha firmat D. D. en dit son dit Cols y Munster selles de la firma de dit Pujol que ha firmat dit die en Barcelona Joseph Cols y Joan Pujol jove adroguer.
Y dits Srs. Venedors firman apoca a dit Señor comprador absent de ditas 475Ll que fou lo preu de dita venda rebudas per partida fahedora en lo arxiu de la Audiencia contaduría de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar.
Felix Cortes notari.