Saga Bacardí
55157
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE JUAN PUJOL.


Die XXX mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MXXXXVI.
En nom de Deu, sie, amen. Jo Joan Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Anton Pujol parayre de la vila de Centellas. Bisbat de Vich, y de Maria primera muller sua, difunts, estant en lo llit detingut de malaltia corporal de la qual temo morir, sa emperó per la gracia de Deu, de enteniment, y ab ma integra memoria y ferma paraula, volent disposar dels bens que Nostre Señor me ha encomenat fas lo present meu testament, ultima voluntat mia en, y ab lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament, executoria a Joan Pujol y Sió adroguer, ciutadá de Barcelona y a Francisca conjuges, fills y nora meus, a Eulalia Vinyals viuda de Felix Vinyals Secretari de la Inquisició de la present ciutat, filla mia, a Pau Pujol adroguer, Francisco Pujol argenter, Joan Pujol y Estrada adroguer mos germans de part de pare, ciutadans de Barcelona, a Agustí Cabanas adroguer, y a Eularia Cabanas y Sió conjuges, mos cunyats als quals y a la major part y a cada hu de ells en absencia, nolencia, o defecte dels altres dono ple poder y facultat de cumplir y executar lo present meu testament conforme en ell trobaran escrit y per mi avall ordenat.
Primerament: Fiat ut infol 97 retro usquae.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en mon vas construhit en la Parroquial Iglesia de Santa Maria de la present ciutat, la qual sepultura vull me sie feta de benefici ab sis coves y dotse atxas y que perella se gastia lo necessari de mos bens.
Item. Vull y man que en continent mono bit seguit o lo mes prest será posible per salut y respos de la mia anoma y dels de ma obligació sien ditas y celebradas mil y sinch centas missas de caritat sis sous quisquna es a saber, doscentas en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, cent en la Iglesia de Sant Sebastiá e clérigos menors, altras cent en la Iglesia de Nostra Señora de la Mercé, altras cent en la Iglesia del Convent de Sant Francesch, altras cent en la Iglesia de P.P. Caputxins, altras cent en la Iglesia de Nostra Señora del carme, altras cent en la Iglesia de Santa Catarina Marthir totas ditas iglesias de la present ciutat, y las restants setcentas missas en la iglesia y per los Sacerdots apareixara a dits mos marmessors.
Item: Deix y llego al Hospital General de Santa Creu d ela present ciutat per subvenció dels pobres malalts de aquell quinse lliuras barcelonesas, per una vegada solament.
Item: Deix y llego al Hospital de Misericordia y al de Infants Infans de la present ciutat per subvenció de dits Hospitals sinch lliuras barcelonesas a cada un dels dos per una vegada solament.
Ítem: Deix y llego a Eulalia Pujol y Banyeras doncella, neboda mia que está en ma casa per lo be que me ha servit, a mes de sa soldada, cent lliuras barcelonesas, las quals vull li sien donadas y pagadas en temps, y cas de sa collocació en matrimoni, de las quals vingut dit cas puga disposar a sas voluntats; si empero dita Eularia morirá abans de esser en matrimoni collocada, en est cas sie mullo lo present llegat.
Tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles haguts y per haber noms, veus, drets, forças, y accions mias universals ahont se vulla que sien y en qualsevol genero, o especie concistescan, y que a mi me pertanyen y espetan, pertanyer y espectar podrán ara y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols noms, drets, titols, causas, y rahóns que dir y pensar se pugan, deix y atorch a dit Joan Pujol y Sio adroguer, mon fill, instituhit, dit Joan mon fill a mi hereu universal, si lo die de mono bit viurá a mi hereu esser voldrá, si emperó lo dit mon fill lo die de mon obit no viurá, o viurá mes a mi hereu no será perque no voldrá, o no podrá hereu meu será mes morirá quant que quant sens fill, o liberos un, o mes mascles, o fembras de legitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals ningun de ells pervindrá a edat perfecta de poder fer testament en dits casos y quiscun de aquells a dit Joan mon fill substituesch, en lo qual cas de morir sens dits fills, que arribian a dita edat puga dit Joan mon fill a mes del que li tinch asseyalat ab sos capitols matrimonials, fer y disposar a sas liberas voluntats de dos mil lliuras barcelonesas, las quals li cedescan en paga de tots y qualsevols drets li pugan competir en ma heretat, y bens y en los demes bens meus hereva mia universal instituesch a dita Eularia Vinyals filla mia instituhint dita Eularia filla mia a mi hereca universal si a les hores viurá y a mi hereva esser voldrá ab gravamen emperó y condició que entre vius, o en sa ultima voluntat haja de disposar de dits mos bens a favor de sos fills, o fillas, o liberos de aquells de legitim y carnal matrimoni procreats, fentos las part iguals, o desiguals dexantho tot a un y res als altres conforme li apareixera y ab los gravamens y condicions que ben vistos li serán, si emperó dita elualria filla mmia a les hores no viurá, o viurá mes a mi hereva no será perque no voldrá, o no podrá, o hereva mia será mes morirá quait que quant sens fills, o liberos un, o mes mascles o fembras de legitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals ningún dels quals pervindrá a edat perfecta de poder fer testament en dits casos y quiscu de aquells a dita Eularia filla mia substituesch en lo qual cas de moror dita Eularia ma filla sens dits fills que arrivian a dita edat, puga dita filla mia disposar y a sas liberas voluntats fernosols de la quantitat de dos mil lliuras barcelonesas, si també de tot lo que li tinch donat ab sos capitols marimonials, per quant en tal cas li absolch lo pacte revercional apposat en dits sos capitols, y en los demes bens meus hereu meu universal instituesch a Nostre Señor Deu y a la mia anima, volent que de tots mos bens sien fetas quatre parts iguals la una de las quals sie aplicada al Hospital Ganeral de Santa creu d ela present ciutat per subvenció dels pobres malalts de aquell, la altre quarta part de mos bens sie convertida en celebració de missas de caritat sis sous quiscuna en las Iglesias y per los Sacerdots apareixerá a dits mos marmessors y las restants dos quartas parts de mos bens vull sien aplicadas per fundacions de missas y aniversaris en las Iglesias y del modo y forma apareixara a dits mos marmessors. Y declarant ma voluntat dich y declaro que en cas de esser premor lo un o altre de dits mos fills en lo temps de tenir lloch la successió de mos bens en llur favor, havent deixat y sobrevivint fills, o liberos un, o mes mascles, o fembras de legitim y carnal matrimoni procreats algún dels quals arribará a edat perfecta de poder fer testament, en tal cas succehescan en mos bens los fills, o liberos del tal premort ab lo modo y forma ab que succehit haurán a aquell, volent que esta clausula per conjectura alguna de dret, no induesca fideicomis ni vocació a favor dels fills, o liberos de dit Joan si sols providencia en lo dit cas de premoriencia per quant vull que dit Joan fill meu, en cas de morir deixant fill, o liberos que arribian a dita edat, puga liberament disposar de mos bens.
Revocant, cassant y anullant a
Lo present meu testament especialmente lo que fiu en poder del difunt Francisco Duran notari publich de Barcelona als vint y sinch de Agost de mil setcents y catorce y generalment tots y qualsevols altres testaments.= Fiat ut mi fol 117 viquae.
Fet fonch y firmat lo present meu testament, ultima voluntat mia en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als trenta días del mes de Abril any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil setcents quaranta sis Se+nyal de mi Joan Pujol testador demunt dit qui lo present meu testament ultima voluntat mia lloho, aprobó, ratifico y confirmo.
Testimonis cridats per boca propria de dit testador pregats a la firma del present seu testament son lo rnt. Jaume Pujalt Prev. En la Parroquial Iglesia de sant Just y Sant pastór de la present ciutat, beneficiat y Joan Santias adroguer de la vila de Arenys Bisbat de Gerona en Barcelona resident.
Juan Bautista Duran y Quatrecasas notario.