Saga Bacardí
55177
ESCRITURA DE ACUERDO SOBRE LOS LUCROS DE LA TIENDA MONTADA ENTRE SORS Y FRANCISCO PUJOL Y PUJOL.


Die vigesima tertia mensis Decembris anno a Nativitate Domini millessimo septingenteissimo quinquagessimo tertio Barcinone.
Lo honor Francesch Pujol adroguer ciutadá de Barcelona atennent per ell y lo infrascrit Vicent Sors fet entre si compañía de botiga de adroguers per temsps de un any del dia vint ys is de Janer proxim vinent en avant comptador4 ab los pactes, modo, y forma contenguts en lo acte de dita compañía rebut en poder del notari avall escrit lo dia present, atenent mes avant que dit Sors per los lucros a ell forsan espectants li ha ofert donar la quantitat avall escrita. Perço de osn grat y certa sciencia dona, cedeix y trasnfereix a dit Vicents Sors jove adroguer en barcelona habitant present y avall acceptant y als seus y a qui voldrá tots los lucros y beneficis a ell competidors y que li espectan el la referida compañía tant es a aber, per rahó del quint a ellas senyalats en premi de la administració de dita botiga, com per lo capital que en la mateixa compañía ha posat. E la present cesió fa axi com millor dir y entendrer se pot, ab pacte que dit Vicens Sors li donia la quantitat de vint y sis lliuras moneda barcelonesa es a saber la meitat lo die present, y la restants trente lliuras lo die vint y sis de Juliol del any proxim vinent mil setcents sinquanta quatre, y ab dits pactes y no sens ell fa la dita cessió mes avant promet, y jura la present cessió y demes cosas sobre ditas tenir per fermes y agradables, y contra aquellas no fer ni venir ni en quant saben a donació, recovar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó renunciant quant en asso a la lley dient que la donació feta pot recobarse per dita causa pot revocarse y a tot y qualsevol altre que valer y ajurad li pogues. Y lo dit Vicens Sors present accepta la dita donació y cessió y promet a dit Francescu Pujol que per tot lo referit li donará las sobre ditas vint y sis lliuras es a saber tretse lliuras lo die present y las restants tretse lliuras per tot lo die vint y sis de Juliol proxim vinent sens dilació ni escusa alguna ab restitució y esmena de totas missions y despesas ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts, y per haver y ab totas renuncacions necessarias llargament.
Testes sunt Sndus. Joannes Montorsi Pbre. In Parrochiali Ecclesia Honorus Justi et Pastorus presentis civitatis Barcinone atus et Balthasar Frigola Scriptor barcinone civis.
Paene me Antonius Duran notario publico de número Barcinone.