Saga Bacardí
55183
ESCRITURA DE CONVENIO DE ALQUILER DE CORREDURIA DE CAMBIOS HACIA FONT, POR JOSÉ PUJOL.


Die Mercury decima septima mensis Aprilis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessimo quarto. Barcinonae.
De, y sobre las cosas avall escritas per y entre Joseph Pujol ciutadá de Barcelona de una part, y Esteve Font comerciant també ciutadá de Barcelona de part altra, per y entre ditas parts son estats fer, y firmats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Es pactat entre ditas parts, que dit Esteve Font, perquant ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present, Ramon Bosch corredor de orella ciutadá de Barcelona li ha fet, y firmat acte de renuncia de una corredoria de orella de las de número de quaranta de la present ciutat, que tenia en son cap, y aquella per medi de dita renuncia ha pasat en cap de dit Esteve Font. Y la dita corredoria encaraque fos en cap de dit Bosch, pertanya y era propria de dit Joseph Pujol com a tenint dit llegat de ella del difunt Leopoldo Pujol corredor de orella, ciutadá de Barcelona, son oncle, coma de dit llegat apar ab lo ultim y valido testament, que dit Leopoldo Pujol, feu, y firmát en poder del notari avall escrit a dinou Setembre mil setcents quaranta vuyt. Y com dita renuncia sia simulada, y feta y firmada per dit Bosch a favor de dit Font a petició de dit Joseph Pujol, no ab animo de desapropriarse de ella, si sols que dit Esteve Font obtinga aquella per medi de lloguer per lo temps, y ab los pactes, que avall en altre capito se expressaran. Que persó habues de declarar, confessar, y regonexer la bona fe ab que se ha fet dita renuncia, com ab tenir del present cofnessa, y en veritat regoneix a dit Joseph Pujol y als seus, que la dita corredoria que li ha renunciat dit Bosch es propria del refrit Joseph Pujol, y aquella sols la obté, y obtidnrá per medi del lloguer y ab los pactes que avall se expresaran, y que dita renuncia es simulada, y sols es medi perque dit Esteve Font obtinga dita corredoria a titol de lloguer, axiqie dit Joseph Pujol puga disposar de dita corredoria a sas liberas voluntats com a cosa propria en res no obstant dita renuncia. Prometent que finit lo lloguer, avall escrit renunciará dita corredoria a favor de dit Joseph Pujol, o dels seus, o de la persona que dit Pujol, o los seus ordenaran
Item: Es pactat entre ditas parts, que dit Joseph Pujol haja de lloguar, y arrendar, conforme ab tenor del present acte lloga, y arrenda a dit Esteve Font la dita corredoria per temps de sinch anys, que comensaran a correr lo dia que dit Esteve Font obtindrá la gracia de la Real Aprobació, o ratificació de dita renuncia en avant comptadors.
Item: Es pactat entre ditas parts que dit Esteve Font per lo lloguer de dita corredoria haja de donar, y pagar a dit Joseph Pujol, y als seus quiscun any sexanta liuras barcelonesas pagadoras a la fi de cada un any.
Item: Es pactat entre ditas parts, que si passats los dits sinch anys no voldrán continuar lo dit lloguer se degan avisar lo un al altre un any antes de espirar los dits isnch anys, y en tal cas lo dit Esteve Font sia obligat en renunciar, com ab tenor del present promet renunciar la dita corredoria en favor de dit Joseph Pujol, eo altrament donar, y entregar, eo posar en cap de dit Joseph Pujol o del seus altra corredoria de orella de las de número de quaranta de la present ciutat, fent y firmant acte de renuncia en favor de dit Joseph Pujol, o dels seus, o de la persona que ell, o los seus disposaran.
Item: Es pactat entre ditas parts, que en cas de pendrerse la dita corredoria durant lo rpesent lloguer, tant per mort de dit Esteve Font, com per altra qualsevol causa, que assí dir, y expresar se pogues, que en tal cas dit Esteve Font, o los seus sian tinguts, y obligats, com ab tenor del rpesent se obliga en donar, y entregar, eo posar en cap de dit Joseph Pujol, o dels seus, eo de la persona, que ell, o los seus voldran, una altra corredoria, de las de número de quaranta de la present ciutat, dins sis mensos del dia que erá perduda dita corredoria en avant comptadors.
Item: Es pactat entre ditas parts, que los gastos que se seguiran en la Cort de Madrid per obtenir dit Esteve Font la gracia de la Real Aprobacióm o ratificació d edita renuncia, dega pagarlos dit Esteve Font, y en as de retornar la dita corredoria a dit Joseph Pujol, o als seus, dega pagarlos lo qui acceptará dita renuncia.
Et ideo nos dictae partes laudantes, et approbantes supradicta capitula, et pacta, et omnia, et singula in illis, et quolibet eorum contenta, convenimus, et promittimus una pars nosru alteri et obis ad invicem, et vicissim ea attendere, complere, et observare prout in ipsis, et eorum quolibet declaratur sine aliqua dilatione, et compensatione, cunque salario procuratoris pro qualibet die intus presentem civitatem Barcinonae decem solidorum, et exta viginti solidorum, ultra quos promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et vicissim solvere omnes missiones, sumptus, expensas, et damna facienda, et sustinenda pro praedictis, super quibus credatur verbo, aut solo juramento ad quod deferri debeat. Et pro praemissis omnibus, et singulis attendendis, et complendis ego dictus Josephus Pujol obligo vobis dicto Stephano Font, et vestris omnia, et singula gona, et jura mea mobilia, et immobilia presentia, et futura, renuncians ciucumque legi et juri mihi quoquomodo juvanti. Et ego dictus Stephanus Font ut de ptaedictis omnibus, et singulis vobis dicto Josepho Pujol tituis cautum sit, dono vobis in fidejussorem, et pricipalem solutorem, principaliterque tentum, et obligatum Franciscum Arbolí comerciatorem civem Barcinonae inferius acceptantem, qui una mecu et sine me, ac simul, et insolidum praedictis, et infris firmiter teneatur. Ad haec ego dictus Franciscus Arboli fidejussor praefatur laudans praedicta omnia, et singula, acceptansque in me sponte onus fidejussionis hujusmodi Gratis, et ex mea certa scientia convenio, et bona fide promitto vobis dicto Josepho Pujol, quod una cum dicto Stephano Font principali meo, et sine eo, et insolidum praedictis, et infris firmiter tenebor. Et pro praemissis omnibus, et singulis attendendis, et complendis, nos ambos scilicet Stephanus Font principalis, et Franciscus Arboli fidejussor obligamus vobis dicto Josepho Pujol, et vestris omnia, et singula bona, et jura nostra, et alterius nostru insolidu mobilia, et immobilia presentia, et ftura. Renunciantes quantum ad haec beneficio novarum constitutionu, dividendarum, et cedendarum actionum, et consuetudinu Barcinonae loquenti de duobus vel plaribus insolidum se obligatibus. Et ego dictus fidejussor renuncio legi, sive juri dicenti, quod prius conveniatur principalis quam fidejussor, et aly dicenti, quod sublato principali tollatur accessorium, et ambo renunciamus omni aly, et cuicyumque legi, et juri nobis, quoquimodo juvanti, foroque nostro proprio, submittentes nos, et bona nostr foro perillustris Domini paetoris Barcinonaem, vel alterius cujusvis officialis,e t tribunalis secularis tantum cum facultate variandi judicium, et facimus, et firmamus scripturam terty, sub paena terty, in libris tertiorum curiae dicti Domini Praetoris, vel alterius tribunalis, et superioris secularis, tu praefertur, obligantes projnde scilicet ego dictis Stephanus Font personam meam et omnia et singula bona et jura mea praedicta, et ego dictus Franciscus Arboli omnia, et singula bona, et jura mea praedicta tantum, et alterius nostri insolidum mobilia, et immobilia praesentia, et fitira, volente quod per dictam terty scripturam huic instro, vel e converso nullum fiat praejudicium, novatio, seu derogatio ullo modo, imo possitis uti ipsis ambabus cationibus, et obligationibus, seu lla ex eis quam malueritis. Et quia dies praesens set feriata ob ferias paschae Resurrectionis Domin Nostri Jesu-Christo, hac de causa, constituimus procuratores nostros omnes notarios, et scribas juratos dictae curiae actuales, et futuros insolidum ad firmandum dictam scriptura terty cum obligationibus praecontentis, et juxta curiae stylum, et promittmus ratum habere, quiquid pereos actu fuerit. Haec igitur omnia et singula prout supra respective sunt promissa facimus, paciscimus, e promittimus una pars nostrum alteri, et nobi ad invicem, et vicissim, nec non notario infro ut publicae personae pro quibus intersit stipunati. Actum ut supra.
Testes firmarum dictorum Josephi Pujol, et Stephanu Font sunt Josephus Ponsico et Joannes Prats et Cabrer scriptores Barcinonae.
Testes vero firmae dicti Francisci Arbolí, qui firmavit Barcinone die vigessima quinta proprium mensis, et anni sunt Josephus Mestres faber lignarius civis Barcinonae, et dictus Josephis Ponsico scriptor.
Paenes me Sebastianum Prats notarium.