Saga Bacardí
55219
ESCRITURA DE RATIFICACIÓN DE COMPRA DE CENSALES A LOS FONT, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori. Com Eulalia Font, y Sala muller de Joan Font fuster de la vila de Sant Vicens dels Horts Bisbat de Barcelona, y Agustí Font y Sala de dits conjuges fill, Per quant ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als divuyt de Mars de mil setcents sinquanta, y sinch. Per las causas, y rahons en dit acte expressadas lo mencionat Joan Font vené al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. En la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, Beneficiat, com a layca, y privada persona, dos censals morts ja creats quiscun de preu cent lliuras, y penció tres lliuras, que tots anys lo un als divuyt de Abril, y lo altre en cert termini a dits conjuges Font y Sala en los noms de usufructuari y proprietaria respective, feya, y prestaba Joseph Sala pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló del referit Bisbat, junt ab totas las pencions, y porratas de dits dos censals, degudas desdel any mil setcents vint y sinch fins dit die divuyt Mars mil setcents sinquanta y sinch pensions, y porratas en avant debedoras, y los preus de aquells respective en cas de lluició per preu es a saber de trescentas, y trenta lliuras moneda barcelonesa. Y lo mateis die, ab altre acte rebut en poder de dit, y avall escrit hotari al peu de dit acte, continuat, lo referit Joan Font firmá apoca a favor del mencionat Rnt. Dr. Llorens Pujol de sinquanta lliuras a bon compte de las ditas trescentas trenta lliuras que son lo preu de dita venda. Attenent y conciderant que dits Eularia Font, y Sala y Agustí Font y Sala mare, y fill no foren presents a las ditas vendas, y apoca, y per conseguent no firmaren aquellas, y lo expressat Dr. Llorens Pujol hagia fet compendrer a dits mare y fill Font y Sala, que lloassen, y aprobassen y en quant menester fos, firmassen los prechalendats actes de venda, y apoca respective, com habia quedat en lo temps del contracte de dita venda. Per so volent cumplir jo de paraula convingut. De son grat y certa siencia, per ells, y los seus hereus y successors qualsevols sian fent estas cosas de dita Eularia en presencia de voluntat, y concentiment de dit Joan Font son marit avall concentint no sols lloan, y aproban los dos sobrechalendats actes per dit Joan Font marit, y pare respective seus fets a favor del expressat Rnt. Dr. Llorens Pujol, lo un de la venda dels sobredits dos censal quiscun de preu cent lliuras, que tots anys en dits respective dias lo referit Joan Font y Sala, als nomenats conjuges Font y Sala en dits respective noms feya, y prestaba junt ab las pencions y porrata desde dit any mil setcents vint y sinch fins mil setcents sinquanta y sinch degudas, pencions y porratas enavant debedoras, y los preus de aquells en cas de lluició y lo altre de la apocha de ditas sinquanta lliuras ab un compte de trescentas trenta lliuras, preu de dita venda. Sino també venen al mateix Dr. Llorens Pujol y a sis successors perpetuament los dits dos censos pensios cessas, y en avant cedidiras, y los preus de aquells en cas de lluició, per lo expressat preu de trescentas trenta lliuras moneda barcelonesa, convenint, y prometent a la sobredita venda, no contravenir per alguna causa, o rahó. Ansbe la dita venda ferli valer y tenir y estarlin de evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que en obligan tots sos bens y del altre de ells, a solas, mobles e immobles haguts, y per haver, renunciant al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions a la Epistola del Divo Adriá y Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que asolas se obligan. Y dita Eularia cerciorada plenament de sos drets per lo notari avall escrit, renuncia al benefici Valleya Senat. Consult a favor de las donas intradut, y a la authentica si qua mulier. Y per quant los dits dos censals foren per dita Eularia en dot constituits, y per conseguent son fundo dotal, aproba lo dret municipal, y lo dret canonich quals disposan lo fundo dotal poderse alienar intervenint lo jurament. Y est renuncian a qualsevol lley, o dret que afavorirlos pogues, y ab jurament llargament. En virtut del qual jurament dit Agustí assereix esser menor de vint y sinch anys, major empero de setse anys convé, perso en virtut de dit jurament a las sobre ditas cosas no contravenir per rahó de sa menor edat, facilitat, o ignorancia, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Ans be renuncia al benefici de dita sa menor edat, lesió, facilitat o ignorancia, a la restitució in integrum, y a altre que ajudar lo pogués. Y dit Joan Font present a las ditas cosas consent a ellas com a executadas en sa presencia, de voluntat, y concentiment. En testimoni de las quals cosas las firman, la present escriptura en la present cituat de Barcelona als deu del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y sis. Essent presents per testimonis D. Joseph Mariano Avella notari publich de Barcelona, y Pere Berges teixidor de lli en la dita Parroquia de Sant Vicent dels Horts habitant.
Joan Font fuster, Agustí Font y Sala, Per dita Eulalia Font y Sala, que diu no saber de escriurer firmo en sa presencia, y sa voluntat Joseph Mariano Avella notari, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari, qui certifica coneixer a dits contrahents, y per dita Eulalia Font y Sala, que ha dit no saber de escriurer ha firmat Joseph Mariano Avella.