Saga Bacardí
55222
ESCRITURA DE PRESTAMO CON GARANTIA, HACIA VILADEMUNT, POR GABRIEL PUJOL Y PUJOL.


Lo Dr. en drets Francisco Vilademunt clergue en Barcelona residint. De son grat confessa deurer al Dr. Gabriel Pujol clergue en Barcelona residint present, cent dotse lliuras barcelonesas, las quals li dexá graciosament, y sens interes algun, y ab lo present confessa haver rebut ab diner comptant a sas voluntats. Y axi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret, y lley que li puga afavorir promet a dit Dr. Pujol. Que ditas cent dotse lliuras las hi pagará dins quatre tardors sens dilació ni escusa alguna, ab salari de procutador ab restitució, y esmena de tots gastos y despesas estipuladas segons estil. Y per cumplir lo sobredit ne obliga a dit dr. Pujol tots sos bens mobles, e immobles, presents y veniders renunciant al benefici clerical tamsura, y son recurs, y al capitol oduardo de solutionibus, y a altres qualsevols beneficis que pugan afavorir a dit Dr. Vilademunt sens obligació Cameral clausulas guarentigias obligació de sa persona, y demes clausulas estilads per pacte expres, axi entre ditas pars convingut. Y per facilitar la paga de ditas cent dotse lliuras, fent estas cosas sens prejudici de qualsevols drets, y accions. Que competercan a dit Dr. Pujol, dit Dr. Vilademunt assigna, y consigna a dit Dr. Pujol present semlants cent dotse lliuras cobradoras de D. Joseph Bedruna, y de D. Theresa Vedruna, y Malet conjuges, de las pencions que discorreran de aquell censal de preu noucentas quaranta lliuras, y pensió vint y vuyt lliuras quatre sous, que tots anus a catorce Febrer dits conjuges de Vedruna a dit Dr. Francisco Vilademunt com baix invocació de Sant Pere, y Sant Pau en la Capella del Paual Episcopal de Barcelona per lo Rnt. Pere Comas fundat fan, y prestan en virtut de creació per dits conjuges de Bedruna firmada ab acte rebut en poder de Llorens Madriguera notari publich real collegiat de número de Barcelona a vint Desembre mil setcents quaranta vuyt, comensant a cobrar la penció que de dit censal caurá a catorce Febrer propximament, y axi despres cada any fins que dit Dr. Pujol estiga satisfet en ditas cent dotse lliuras. La qual consigna fa ab cessió de tots drets, y accions constitució de procurador com en cosa propria, intima, y demes estiladas, mes abans promet la presen consigna ferli tenir, y valer estarli de evicció en tot cas fetas, o no fetas las degudas diligencias. Per lo que ne obliga tots sos bens mobles, e immobles presents y veniders, ab totas renunciacions necesarias degudas, y eprtanyents. Y axi ho firma en la present ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta sis. Essent presents per testimonis Narcis Troch notari real y Danuel Diumenjó escribent en Barcelona residint.
Dr. Francisco Vilademunt, En mon poder Daniel Troch notari que fas fe conech ad it Dr. Francisco Vilademunt, y que ho firmá de sa ma propria.