Saga Bacardí
55235
ESCRITURA DE VENTA LUICION DE CENSAL EN CASAS DE LA CALLE BLANQUERIA, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori per aquesta publica escriptura, com en la ciutat de Barcelona vuy que comtam als quatre dias del mes de Setembre any del naixament del Señor de mil setcents sinquanta y set. Los Reverents Señors Rector y Comunitat de Pbres. De la Iglesia Parroquial de sant Cugat del Rech de la present ciutat, los noms y cognoms dels quals en las firmas de la present venda y absolució se indibiduaran. Attenent y considerant que ab acte rebut en poder de Bonaventura Torres notari public de Barcelona als vint y sis dias del mes de Juny, any del Naxament del Señor de mil siscents setanta y hu Fr. Pau Trullols Religios Agustino establí a Joseph Pasqual adroguer ciutadá de Barcelona, y als seus perpetuament las casas que avall se designaran a cens de quaranta una lliuras divuit sous, tots a pagadoras en dos terminis, esto es la mitat lo dia primer del mes de Noembre, y la altre mitat lo dia primer del mes de Maig. Atenent mes avant y considerant que ab altre acte rebut en poder del sobredit Torras notari lo mateix dia, lo mateix Pau Trullols dona llicencia y facultat al di Joseph Pasqual adroguer, y als seus en dita casas successors de lluir y quitar trenta y sinch lliuras en pensió per setcentas lliuras en preu del sobredit cens ab lo acte de establiment omposat. En virtut de la qual facultat los infrits Señores Caetana Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona y Joseph Pujol comerciant, ciutadá de Barcelona mare y fill, eo lo dit difunt Joseph Pujol adroguer possessor que era de las ditas, e infras casas depositá als dits Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech ab partida feta en la taula dels comuns deposits de la present ciutat lo dia deu de Desembre de mil setcents sinquanta y tres la quantitat de siscentas lliuras per lluicio y quitació de trenta y sinch lliurs en pensió del cens sobre referit de pensió quaranta una lliuras divuit sous requirintlos ab dita partida que li fessen y firmasen la corresponent venda y absolució de las sobreditas trenta y sinch lliuras de cens en annua pensió. Per ço, de llur grat, y certa sciencia per ells, y los seus en dita Comunitat successors venen, absolen, difineixxen y remeten a favor dels Señores Caetana Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, y de Joseph Pujol y Pujol comerciant, ciutadá de Barcelona mare y fill y de sos successors perpetuament trenta y sinch lliuras moneda barcelonesa en pensió en nuda emperó percepció de aquell annuo cens de pensió quaranta una lliuras divuit sous que tots anys en dos terminis esto es la mitat lo dia primer de Noembre, y la altre mitat lo dia pirmer de Maig deuen percibir y cobrar en y sobre totas aquellas casas ab portals fora obrint que dits Señores mare y fill Pujol en los noms de usugructuaria y proprietari respective tenen, y posseheixen en la present ciutat de Barcelona y en lo carrer y plassa de la Blanqueria. Las quals se tenen per dits Rnts. Rector y Convent de Pbres. Otorgants a cens de las ditas quaranta una lliuras divuit sous tots añs en dits terminis pagadoras. Qui las tenen per los hereus y successors de D. Joseph de Marles en Barcelona populat a cens de dotse morabatis valent nouous quiscun tots anys pagadors a saber es vuit marabatins lo dia o festa de Sant Vicens del mes de Janer, y los restants quatre morobatins lo dia o festa de Sant Pere y Sant Pau del mes de Juny. Y los prop dits hereus y successors de D. Joseph Marles las tenen per los hereus y successors de Dna. Elisabeth Amat y Desfar a cens de setse sous tots anys pagadors lo dia o festa de santa Creu del mes de Maig. Qui la tenen per lo Ilustrissim y Reverendissim Bisbe de Barcelona y per sa mensa Episcopal, y biax domini y alou de aquell a cens de un morabai y mitg de taula a rahó de tretse sous per quiscun morabati de taula tots anys pagadors lo dia o festa de sant Pere o Sant Feliu del mes de Agost. Y terminan las ditas casas a solixent ab la plassa de la Blanqueria; a ponent ab lo carrer vermell; y a tremuntana ab honor de Ignasi Vila blanquer ciutadá de Barcelona. Y los especta lo dit cens per titol de la fundació, e insolotum-dacio respective a ells feta per los marmessors del testament y ultima voluntat de Joan Battista Sabater, lo qual ab son ultim y valido testament que otorgá en poder de Pere Pau Vives notari publich de Barcelona als vuit de Agost de mil siscents sexanta instituhi hereus seus los fills y fillas de Joseph Trullols (un dels quals fou Fr. Pau Trullols religios Agustino, qui establi las ditas casas, pero esta institució fou ab lo expres gravamen que en cas de morir sens fills llegitims y naturals instituhi hereu a Deu Nostre Señor, y a la sua anima volent que en dit cas sos marmessors venessen sos bens en publich subhast, y lo resultant de aquell fos esmersat a for de censsal y consignat y aplicat en dotació de missas resadas en la iglesia de Sant Cugat del Rech, que en effecte vingue lo cas de purificarse lo fideicomis ordenat per lo dit Joan Bautista Sabater a favor de la causa pia, per hver mort sens fills Fr. Pau Trullols, y Margarida Trullols sa germana, que foren los fills que sobrevisqueren a Joseph Trullols y en sa consequencia los dits marmessors feren la sobredita fundació en y ab la qual insolutim donaren lo expressat cens, de la qual consta ab acte rebut en pdoer de Francisco Rosines notari public real collegiat de Barcelona als tretse de Octubre del any mil setcents y deu. La qual venda, y absolució fan aixis com millor dir y entendrer se pot, aixi que de aquí al devamt cesse la ammua prestació de ditas trenta y simch lliuras en pensió del referit cens de pensió quaranta una lliuras divuit sous, y per conseguent solament se tingran las ditas casas per ells dits Rnt. Rector y Comunitat a cens de sis lliuras divuit sous tots anys pagadoras, en los terminis dalt expressats, y dits Rnt. Rector y Comunitat las tindran per los Señors sobrereferits a la prestació dels censos allí mensionats. Convenint y en bona fe prometent no demanar cosa alguna mes per rahó de las ditas trenta y sinch lliuras que ab lo present venen y absolen. Umposantse sobre aquellas silenci y callament perpetui, y fent de ellas perpetua absolució y diffinició. Mes avant cedeixen a dits Señors mare y fill Pujol tots los drets y accions a ells competents en ditas trenta y sinch lliuras venudas y diffinidas peraque pugan usar de aquells sempre que los convinta. Salvo emperó lo residuo de dit cens, y demes censos dels Señroes sobre dits. Y salvo lo lluisme a aquells competent per rahó de la present venda y absolució. Lo preu de aquesta venda y absolució es setcentas lliuras moneda barcelonesa las quials no podran eixir de la taula del cambi o comuns deposits de la present ciutat ahont se troban depositadas ab la dalt chalendada partida sino es per via de resmers fahedir en lloch tuto y segur en nom y a obs de dita Comunitat y esto se dega practicar sempre que se esdevinta lluir y quitar los censals esmersadors de dita quantitat. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no convingut ni rebut, a la lley ultra dimidiam, y a tot altre que afacorir los pogues donanlo que mes podria valer ditas trenta y sinch lliuras en pensió del preu sobredit. Y convenen, y en bona fe prometen a dits mare y fill Pujol en noms de usufructuaria y proprietari respective, y als seus las ditas casas francas de la prestació de ditas trenta y sinch lliuras de cens en nuda percepció ferlos tenir y possehir, y estarlos de ferma y leal evicció sempre y en tot cas de qualsevol manera evenient y contingent, ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligan tots y sengles bens y drets de dita comunitt mobles e immobles, haguts y per haver, Renunciant a qualsevol dret, o lley que afavorir los pogues, y a la lley que prohibeix la general renunciació. Y per major firmesa de ditas cosas juran espontaneament en forma sacerdotal a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, aquellas atendrer y cumplir y contra de ellas no fer ni venir per alguna causa o rahó llargament.
Item: Los mateixos Rents. Rector y Comunitat de Pbres. De la Igtlesia Parroquial de Sant Cugat del Rech venedors predits. De llur grat y certa sciencia firman apoca als nomenats Señors Caetana Pujol viuda, y Joseph Pujol mare y fill en dits noms de usufructuaria y proprietari respectibe de las enunciadas setcentas lliuras, que son lo preu de la antecedent venda y absolució. Lo modo de la paga es mediant la partida de taula en lo preludi de dita venda y absolució chalendada. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y cosa no esser aixis firman la present apoca. Tot lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimonis lo Señor Francisco Plana y Circuns notari real y causidich, ciutadá de Barcelona y Joseph Grau Vila escrivent en Barcelona residents.
Dr. Domingo Carles Prto, Dr. Felip Piferrer Pbre. Dr. Llorens Pujol Pbre, Joseph Sala Pbre, Dr. Pau Calvia Pbre, Pera Grauperas subdiaca, En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona que certifico coneixer a dits Señors otorgants que han firmat de sas mans proprias.


En la ciudad de Barcelona als sinch dias del mes de Settembre any del Naxement del Señor de mil setcents sinquanta y set. Los Rnts. Rector, y Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat als noms y cognoms dels quals en las firmas de la present apoca se individuaran. De llur grat y certa siencia confessan y en veritat regoneixen al Señor Joseph Pujol y Pujol comerciant, ciutadá de Barcelona a estas cosas present. Que en lo modo avall escrit los ha donat y pagat setcentas lliuras moneda Barcelona. Y sin per semblants que dit Pujol los en prometé donar ab un capitul resultant de la concordia firmada entre dits Rents. Rector y Comunitat de una, y dit Pujol de part altre rebuda en poder del notari avall escrit als quatre dias del corrent mes y any. Lo modo de la paga de ditas setcentas lliuras barcelonesas es mediant una partida per dit Pujol a ells feta en lo arxiu de la present Comunitat lo dia present, la qual ab la present llohan y aproban. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la cosa no esser aixis firman la present apoca, essent presents per testimonis Dt. Francisco Plana y Circuns notari real y causidich ciutadá de Barcelona y Joseph Grau Solá escrivent en Barcelona resident.
Dr. Domingo Carles Prae y Rnt. Dr. Llorens Pujol, Joseph Sala Pbre. Dr. Pau Calva, Pbre. Ramon Odena clergue, Pera Graupera Subdiacá, En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich real colegiat de número de Barcelona que certifico coneixer a dits Señors otrogants, que han firmat de sas mans proprias.

M.I.S.
D. Francisco de Marles y de Saleta, con atencion mas devida ante V.S. Expone: Que en el dia 4 de Setiembre del año 1747 fué otorgada y firmada la escritura de venta de un cer-- precio 700L por el Rector y Comunidad de Sant Qucufate de esta ciudad a favor de Da. Cayetana Pujol viuda, en poder de Juan Bautista Plana escrivano publico real collegiado de numero de esta referida ciudad.
Al tiempo de sacar lac orrespondiente copia que acompaño para instruir el---de V.S. Juan Plana escrivano como a regentando las escrituras de referido Joan Bautista Planas ha hallado algtuna dificultad en co-- la conclusion, o serrar dicha escritura por motivo de hallarse a menos alguna firma por razon de Señoria, y como semejante extremo no debe graduarse de un defecto sustancial que embaraze la fuerza de la indicada escritrua y de una parte se siga graves perjuhicios al expresante de la falta de la misma.
A.V.S. Suplico rendidamente se sirva mandar al mencionado Joan Plana escrivano de esta ciudad que inmediatamente continue la conclusion que corresponde e nla indicada escriturad e venta producida. Gracias que espera merecer el exponente de la notoria justicia de V.S. Barcelona Agosto de 1857, Francisco de Marles.