Saga Bacardí
55262
ESCRITURA DE PAGO A LECOQ, ACREEDOR DE ANTONIO DARRER Y RIGALT.


D. Alexandro Lecocq Coronel de Cavalleria agregat a esta plaza de Barcelona de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Caietana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt comerciants matriculats, Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apoithecari, tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present y acceptant, pagant de diners propris, y per Anton Darrer y Rigalt comerciant, y Familiar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits, per mans de tercera eprsona, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, me han donat, y pagat sis centas cinquanta lliuras, dos sous, y dos diners moneda barcelonesa. Y son per la part viril corresponent a pagar a dits Rnt Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la tercera paga cessa a vint de Setembre prop passat dels vuytanta y cinchj per cent, que los referits Rnt Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats (junt ab Agustí Matas daguer ciutadá de Barcelona) prometeren pagarme de aquellas cihc mil, cent sexanta dos lliuras dotse sous, y nou diners, que dit Anton Darrer y Rigalt me estava devent, com apar de la concordia firmada entre dit Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y demes sore nomenats (junt ab dit Agustí Matas) de una part. Y los acrehedors de dit Anton Darrer y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans juratns de la curia Real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca. Y sens ecicció alguna, ni obligació de mos bens, cedesch a dits Rntl Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (as quals firmo la present apoca9 tots mos drets y accions, en virtut dels quals pugan recobrar la quantitat, que sobre me han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas, a la paga de aquella, y del que cobraran, firmar qualsevols apocas, cessión, y altras escripturas necesasrias, exposar reclams, instar execucions, y fer tot lo demes, que jo podia fer per la cobransa de dita quantitat, antes de la present apoca, y cessió de drets, reposantlos a est fi en mon lloch, y dret, y constituintlos mos procuradors com en cosa propria- Y aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a deu dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de orella, ciutadá de Barcelona, y Narcis Bruguera jove veler, habitant en la mateix ciutat.
D. Alexandre Lecocq, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confintent.