Saga Bacardí
55275
ESCRITURA DE PAGO A ESPINÁS Y VIVES, ACREEDORES DE ANTONIO DARRER Y RIGALT.


Silvestre Vives, cintar ciutadá de Barcelona, y Joseph Espinás argenter també ciutadá de Barcelona, com a procurador de Onofre Coll veler, de Antonio Castells y Coll muller de Isidro Castells també veler ciutadans de Barcelona, y de Raimunda Espinás y Coll ma muller, cohereus del difunt Salvador Coll veler, ciutadá de Barcelona, son pare, per ell instituit ab son ultim testament, que en escrits entregá clos al notari baix firmat a tretse de Sebembre mil setcents qinquanta nou, y seguit son obit fou obert, y publicat en los dias tres, y sis de Maig mil setcents sexanta tres, consta de ma procura ab acte rebut en poder de Joseph Ribas y Granes notari publich de número de Barcelona a nou Desembre del mateix any mil setcents sexanta tres. De nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Caietana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Pau Gispert, Miquel Girona, y Rigalt comerciants matriculats, Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter y Pau Anton Bertran y Custó apothecari, tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant, pagant de diners propris, y per Anton Darrer y Rigalt comerciant y Familair del Sant Ofici de la present ciutat. Que en lo modo avall escrity baix lo pacte de la cessi´´o infrascrita, nos han donat, y pagat siscentas noranta una lluras, divuit sous, y un diner moneda barcelonesa, es a sasber, a mi dit Silvestre Vives trescentas dos lliuras, nou sous, y cinch diners.= Y a mi dit Joseph Espinás tres centas vuitanta nou lliuras, vuit sous, y vuit diners. Y son so es, siscentas noranta una lliuras, sis sous y nou diners per la part viril correspont a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats per la quinta, y sexta paga cessas a vint de Setembre mil set cents sexanta quatre, y vint de mars prop passat, y a cumpliment dels vuitanta y cinch per cent que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (junt abb Agustí Matas, daguer ciutadá de Barcelona) prometeren pagar a mi dit Salvador Vives, y a dit difunt Salvador Coll, de aquellas mil y doscentas lliuras, que dit Anton Darrer y Rigalt estava debent a mi dit Silvestre Vives.= Y de aquellas mil cinch centas quaranta cinch lliuras, que lo mateix Anton Darrer y Rigalt estava debent a dit difunt Salvador Coll, com apar de la concordia afirmada entre lo mencionat Anton Darrer, y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, y demes sobre nomenats (junt ab dit Agustí Matas) de una part, y los acrehedors de dits Anton Darrer, y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat, a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos.= Y los restants onse sous, y quatre diners per la part a nosaltres corresponent recobrar de la cinch lliuras, cinch sous y sis diners per lo gasto del primer requiriment, que a instancia de mi dit Vives y de altres acrehedors se feu a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats. Lo modo de la paga de ditas sis centas noranta una lliuras, divuit sous, y un diner, es que Francisco Plana y Circuns notari Real y Causidich ciutadá de Barcelona, pagant per dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats, als quals firmam la present apoca, y de diners propris de estos, que per est efecte li havian entregats, la digue, y escrigué (junt ab major partida) a mi dit Silvestre Vives, als hereux, o successors de dit difunt Salvador Coll, y a altres acrehedors ab tres partidas per ell fetas en la taula dels Comuns Deposits de la present ciutat en los dias primer y cinch de Juny prop passat, la primer a asolta del notoari baix firmat, las quals partidas tenim per agradables. Per lo que en testimoni de veritat los firmam la present apoca, Y sens evicció alguna, ni obligació dels bens nostres ni dels pricipals de mi dit Joseph Espinás, ccedim a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats, als quals firmam la present apoca, tots los drets, y accions de mi dit Silvestre Vives, y dels principals de mi dit Joseph Espinás, en virtut dels quals pugan recograr la quantitat, que sobre nos han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas a la paga de aquella, y del que cobraran firmar qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necessarias, y per dit efecte exposar reclams, unstar execucions, y fer tot lo demes, que jo dit Silvestre Vives, y los principals de mi dit Joseph Espinás podriam fer per la cobransa de dita quantitat, antes de la present apoca, y cessió de drets, reposantlos a est fi en lloch, y dret de mi dit Vives y del principals de mi dit Espinás, y constituintlos y res`pective substituintlos procuradors de mi dit Vives, y dels principals de mi dit Espinás, com en cosa propria. Y aixis ho formam en la ciutat de Barcelona a quinse dias del mes de Juliol, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y cinch. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de orella, ciutadá de Barcelona,y Mariano Pujol jove del comers habitant en la mateixa ciutat.
Silvestra Vives, Joseph Espinás, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitents.